Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Start werkzaamheden nieuw leven in het veen Naardermeer

13 september 2017 | Angelique Aerts

Het Naardermeer is een belangrijk leefgebied voor moerasvogels als purperreiger en roerdomp en plantensoorten als groen knolorchis. Om deze soorten in het Naardermeer te behouden wordt er eind september gestart met werkzaamheden nabij de Muggenbult. Er wordt bosopslag verwijderd en grond afgeplagd om veenmosrietland ter grootte van 8 hectare te herstellen.

Start werkzaamheden nieuw leven in het veen Naardermeer

<h3>Behoud het leven in het veen</h3>
<p>Het Naardermeer behoort tot een van de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa. Maar de kwaliteit en de oppervlakte ervan zijn de laatste decennia sterk afgenomen. Dat geldt ook voor het aantal karakteristieke plant- en diersoorten dat er leeft. Het is daarom noodzakelijk om de oude veengebieden open en groen te houden. Als Natuurmonumenten hier niets aan doet groeit het landschap dicht en zullen soorten die onlosmakelijk met het veen verbonden zijn zoals: krabbenscheer, trilvenen met zonnedauw, groen knolorchis, welriekende orchis verdwijnen.</p>
<h3>New LIFE for Dutch Fens</h3>
<p>Niet alleen in het Naardermeer, maar in heel Nederland wordt hard gewerkt om het laagveen te behouden. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan in acht laagveengebieden herstelmaatregelen uitvoeren. Omdat deze veengebieden, met hun bijzondere natuur, tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa behoren, is er een grote financiële bijdrage vanuit het Europese LIFE project: ‘New Life for Dutch fens’. Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden gaat dit proces nog sneller.</p>
<p>Dit project is mogelijk gemaakt vanuit het Europese LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’. LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en dierensoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.</p>

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts