Ga direct naar inhoud

Algemene voorwaarden activiteiten

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten van Natuurmonumenten.

Activiteiten bij Natuurmonumenten

Vooraf betalen

Het vooraf betalen voor een activiteit is verplicht.

Online boeken en betalen

Bij de boeking via onze website ontvang je een ticket voor de activiteit via e-mail. In deze email staan alle bijzonderheden over de boeking.

Boeken en betalen bij een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten

Bij het boeken aan de balie van een bezoekerscentrum verzorgt onze baliemedewerker de boeking. De tickets worden toegestuurd per e-mail. Als de activiteit plaatsvindt op de dag van de boeking, ontvang je in het bezoekerscentrum een print van de ticket(s) of een ander bewijs van betaling. Je rekent af bij de kassa van het bezoekerscentrum (PIN of contant).

Andere betaalmogelijkheden

Activiteiten zijn online en bij een bezoekerscentrum te boeken. Bij hoge uitzondering kan de ledenservice van Natuurmonumenten de boeking telefonisch verzorgen. Wanneer je bij een telefonische bestelling kiest voor betalen met de betaallink worden de door jou bestelde kaartjes voor een korte periode vastgehouden. Deze periode wordt bij aankoop (en) per e-mail vermeld. Wanneer je de kaartjes niet binnen deze periode betaalt, vervalt de reservering en zal je de kaartjes indien nog beschikbaar, weer opnieuw moeten bestellen.

Boeking voor minder validen

Boekingen voor minder validen kunnen alleen telefonisch via de ledenservice. Na de boeking ontvang je een schriftelijke bevestiging van de boeking en een factuur. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Ledenprijs

Leden van Natuurmonumenten komen in aanmerking voor een korting op de prijs van activiteiten. Heb je een Individueel lidmaatschap, dan ontvang je maximaal 30% korting op één volwassenenkaartje. Bij een Samen lidmaatschap is dat op twee volwassenenkaartjes. Een Gezinslidmaatschap geeft recht op korting op twee volwassenenkaartjes en korting voor alle kinderen die lid zijn van OERRR. Vul bij de boeking je lidmaatschapsnummer in om in aanmerking te komen voor de korting. Het lidnummer vind je op je ledenpas.

Lid worden

Nog geen lid? Bij het boeken van een activiteit kun je direct lid worden van Natuurmonumenten. Je ontvangt dan direct een welkomstkorting op maximaal 2 volwassenenkaartjes en maximaal 8 kinderkaartjes.
Als je ervoor kies om lid te worden van Natuurmonumenten bij het afronden van een boeking, dan geef je toestemming aan Natuurmonumenten om – tot wederopzegging – doorlopende-incasso-opdrachten naar je bank te sturen om het lidmaatschapsbedrag van 3,50 euro per maand van je rekening af te schrijven ten behoeve van Natuurmonumenten. Je hebt 14 dagen bedenktijd na je  aanmelding. Als je het niet eens bent met de afschrijving kunt je die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL10ZZZ405167300000
Incassant: Vereniging Natuurmonumenten, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, Nederland
Machtigingskenmerk: het machtigingskenmerk word je schriftelijk toegestuurd.

Bij annulering van het lidmaatschap is Natuurmonumenten gerechtigd om de verleende korting terug te vorderen.

Het programma

Wijzigingen in het programma van activiteiten zijn voorbehouden.

Annulering door Natuurmonumenten

Natuurmonumenten houdt zich het recht voor om activiteiten op het laatste moment te annuleren. Bijvoorbeeld vanwege (on)weersverwachting (veiligheid), te weinig aanmeldingen of anders. Bij annulering ontvang je bericht hierover via e-mail. Wanneer je bij de boeking je telefoonnummer hebt ingevoerd, word je hier ook telefonisch van op de hoogte gesteld. Bij annulering door Natuurmonumenten worden de betaalde kosten teruggestort. Dit gebeurt automatisch bij klanten van wie bij ons de bankrekeninggegevens bekend zijn. Zijn deze niet bekend dan kun je schriftelijk verzoeken om teruggave van de kosten via de ledenservice onder vermelding van de activiteit, datum en het ticketnummer.  Eventueel gemaakte reis- en overige kosten worden niet vergoed!

Annulering en wijziging van boekingen

Bij het annuleren van individuele of groepsboekingen ontvang je geen geld retour. Neem voor het wijzigen van je boeking telefonisch contact op met onze Ledenservice. Verplaatsen van een activiteit kan op basis van beschikbaarheid tot uiterlijk 6 werkdagen voor de activiteit. Je ontvangt dan het geld van de oorspronkelijke boeking retour. Je kunt dan vervolgens zelf een nieuwe datum boeken. Let op: wijzigen kan alleen op werkdagen tijdens kantooruren. Wel geboekt, maar niet deelgenomen? Helaas kunnen wij geen geld retour geven.

Openingstijden ledenservice

De ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Boeken kan via de reserveringslijn (033) 479 71 11.

Adres 

Stationsplein
3818 LE Amersfoort

Postadres

Postbus 2182
3800 CD Amersfoort

Contact

Naar aanleiding van je boeking kun je door Natuurmonumenten worden gebeld of gemaild over de boeking of andere acties van Natuurmonumenten.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer je je inschrijft voor een door Natuurmonumenten of door onze partners georganiseerde activiteit, legt Natuurmonumenten je gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Het aanmelden voor een activiteit of excursie is  toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder. Het is minderjarigen alleen toegestaan zich aan te melden met toestemming van de wettelijk ouder of voogd. Bij registratie voor een excursie of activiteit vragen we je naam, emailadres, geslacht en overige gegevens die voor het evenement of de activiteit van belang zijn. Wanneer je andere personen opgeeft voor de excursie dien je toestemming van deze personen te hebben, voordat je deze persoon opgeeft voor deelname aan het evenement of de activiteit.

Natuurmonumenten gebruikt de gegevens om de reservering voor je in orde te kunnen maken en om je op de hoogte te kunnen brengen van wijzigingen in het programma van de door jou geboekte activiteit. Daarnaast kunnen na toestemming deze gegevens ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om je te informeren over de (overige) activiteiten, projecten en producten van Natuurmonumenten. Wil je niet dat we je bellen? Geef dit dan door via het vragenformulier van onze ledenservice, dan halen we je uit ons systeem. Ontvang je na uitschrijving toch een telefoontje? Dan hebben we elkaar helaas net gekruist, en lagen je gegevens al bij ons callcenter op het moment dat je je liet uitschrijven.

Bij registratie voor een activiteit of excursie kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met een Natuurmonumenten partner. Deze partner is de organisator van het evenement en verwerkt je gegevens ten behoeve van de organisatie, onder meer om contact met je op te nemen over de verdere organisatie van de dag. Je gegevens worden verder niet aan andere derde partijen verstrekt.

NMF Kamermuziekfestival

Tijdens het festival kunnen foto- en videografen aanwezig zijn die foto’s en beeld- en geluidsopnames maken waarop bezoekers te zien zijn. We zullen dit altijd van tevoren aankondigen. Deze foto’s en video’s gebruiken wij voor verslaglegging, PR en voorlichting. Als wij ze verder willen gebruiken voor fondsenwerving, bijvoorbeeld in een campagne zullen we hiervoor altijd apart toestemming vragen.

Klachtenprocedure

Vragen en klachten kun je telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden bij de Ledenservice van Natuurmonumenten:
Telefoon: (033) 479 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur - 17:00 uur)
E-mail: Via het vragenformulier
Brief: Natuurmonumenten, Ledenservice, Postbus 2182, 3800 CD Amersfoort.
Meer informatie over klachtenafhandeling vind je op onze privacy pagina.

Speelregels speelnatuur Tiengemeten

  • Speelnatuur van OERRR is voor kinderen t/m 12 jaar.
  • Hier mag je spelen, de natuur ontdekken en je eigen avontuur beleven. Bouw, klauter, struin en sluip: speel met en in de natuur!
  • Deze locatie is ook geschikt voor kinderen met een beperking.
  • Ouders en begeleiders: hou zelf een oogje in het zeil. Wij houden namelijk geen toezicht.
  • Natuurlijk ga je met respect om met de planten en dieren die hier leven.
  • Honden zijn niet toegestaan in Speelnatuur, behalve aangelijnd op het terras.
  • Roken en zelf vuur maken mag hier niet.
  • Afval hoort in de prullenbak.

Algemene voorwaarden veerdienst Tiengemeten

1. Algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst
die gesloten wordt tussen de vervoerder (Vereniging tot het behoud van Natuurmonumenten in Nederland) en de gebruiker van de veerpont (de passagier) met betrekking tot de veerponten in eigendom van of in beheer en/of exploitatie bij de vervoerder ten aanzien van de veerdienst tussen Nieuwendijk en Tiengemeten. Een dergelijke overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de passagier houder is van een vervoersbewijs van deze veerdienst. Door het aannemen van dit vervoersbewijs verklaart de passagier zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op vervoer van personen en goederen al of niet volgens een dienstregeling. Deze algemene voorwaarden zijn op eerste verzoek (ter inzage) beschikbaar aan boord van de veerpont.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voor het verzorgen van de veerdiensten bestemde schepen, afmeerlocaties, toegangsinrichtingen en wachtruimtes.

2. Geldigheid vervoersbewijzen en tarieven
2.1 Een vervoersbewijs is geldig indien het in omloop is gebracht door of namens de vervoerder en indien:
a. het vervoersbewijs, indien het persoonlijk is, overeenstemt met de identiteit van de houder;
b. het vervoersbewijs niet onbevoegd is gewijzigd;
c. het vervoersbewijs (voldoende) leesbaar is;
d. het vervoersbewijs niet bewerkt of verminkt is.

2.2 Een gebruikerspas is strikt persoonlijk.

2.3 Het is in principe niet mogelijk een gebruikerspas tussentijds op te zeggen.

2.4 De vervoerder is te allen tijde gerechtigd om (namens haar) de geldigheid van het vervoersbewijs te controleren door hiervoor door haar aangestelde personen.

2.5 Bij vermissing van een gebruikerspas (diefstal, verlies e.d.) dient bij de politie aangifte te worden gedaan en kan na het overleggen van een afschrift van het proces-verbaal, een nieuwe pas verkregen worden tegen betaling van € 25 administratiekosten.

2.6 Kinderen die de leeftijd van dertien jaar nog niet bereikt hebben, mogen slechts onder begeleiding van hun ouders/ wettelijke verzorgers mee varen.

2.7 De vervoerder is bevoegd de tarieven van de vervoersbewijzen te wijzigen.

3. Dienstregeling
3.1 De vervoerder stelt de dienstregeling vast.

3.2 De vervoerder heeft het recht tussentijds de dienstregeling (tijdelijk) te wijzigen.

3.3 Indien omstandigheden dit rechtvaardigen is de vervoerder gerechtigd op andere tijdstippen en/of volgens een alternatieve route te varen.

3.4 De verplichting tot vervoer, zoals vastgelegd in de dienstregeling vervalt
indien het vertrek van de veerpont wordt verhinderd door overmacht.

4. Voertuigen en dieren
4.1 Gemotoriseerd verkeer kan door (of namens) de vervoerder worden geweigerd i.v.m. ruimtegebrek.

4.2 Bij het vervoer van gemotoriseerd verkeer moet de passagier een in de tarievenlijst aangegeven toeslag betalen.

4.3 Honden dienen tijdens het vervoer aangelijnd te zijn.

5. Gevaarlijke stoffen en risicodragende zaken
5.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder gevaarlijke stoffen verstaan, “gevaarlijke stoffen” zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Onder risicodragende zaken wordt verstaan: goederen die gevaar kunnen opleveren aan personen of zaken aan boord van de veerpont, zoals vuurwapens, steekwapens enz., alles ter beoordeling van de vervoerder.

5.2 Gevaarlijke stoffen worden uitsluitend vervoerd overeenkomstig het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen, artikel 8 VLG-bijlage 2 hoofdstuk II.

5.3 Een ieder die in strijd met de bepalingen van lid 2 van dit artikel gevaarlijke stoffen en/of risicodragende zaken aan boord van de veerpont brengt of tracht te brengen, zal aansprakelijk zijn jegens de vervoerder en zal deze vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, verlies, schade, vertraging, kosten en onkosten, die als gevolg daarvan door de vervoerder geleden respectievelijk gemaakt mochten zijn.

5.4 Benzine en dieselbrandstof worden op de navolgende voorwaarden in de tanks van voertuigen vervoerd:
a. de tanks mogen niet zo vol zijn dat de mogelijkheid van morsen ontstaat;
b. de ontsteking dient uitgeschakeld te worden.

5.5 Voertuigen mogen een klein aantal flessen vloeibaar koolwaterstofgas voor kampeerdoeleinden vervoeren op voorwaarde dat:
a. de flessen worden aangegeven bij de vervoerder;
b. het maximum aantal flessen dat in enig voertuig vervoerd wordt niet meer bedraagt dan 3, behalve in geval van kleine wegwerppatronen die hermetisch gesloten zijn en in een buitenverpakking zitten, in welk geval er tot 12 stuks vervoerd mogen worden;
c. Alle flessen deugdelijk vastgezet zijn in het voertuig, zodat de scheepsbewegingen weerstaan kunnen worden;
d. de afvoer van de flessen is afgesloten gedurende de tijd dat het voertuig aan boord van de veerpont is. Alle flessen waarvan vastgesteld worden dat zij lekken, niet deugdelijk vastgezet of aangesloten zijn op een toestel, worden niet voor vervoer geaccepteerd.

6. Opzegging
6.1 De vervoerder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden en de passagier de toegang tot de veerpont en de in artikel 1.2 genoemde locaties te ontzeggen dan wel hem noodzaken deze te verlaten.

6.2 Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de vervoerder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd, waaronder in ieder geval wordt begrepen de handelingen en situaties, zoals vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

6.3 De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving aan de passagier en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan, onverminderd het recht van de vervoerder op schadevergoeding.

6.4 In geval van opzegging vindt geen restitutie van veergeld plaats.

6.5 Het bepaalde in artikel 6.4 is niet van toepassing indien de passagier aantoont dat het feit, dat tot opzegging heeft geleid, hem niet kan worden toegerekend.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen met uitzondering van het bepaalde in artikel 8:105 en 8:106 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de passagier zich niet houdt aan de aanwijzingen door (of namens) de vervoerder met betrekking tot het stallen van gemotoriseerd verkeer op de veerpont, wordt er geacht geen sprake te zijn van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8:106 lid 1 sub b. van het Burgerlijk Wetboek.

7.2 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de bijzondere risico’s welke het vervoer van zieken en/of gewonden per ambulance aan boord van de veerpont met zich meebrengt.

7.3 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal.

7.4 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele drukfouten in folders, brochures, websites en dergelijke.

7.5 De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor schade van de reiziger die zich zonder geldig vervoersbewijs aan boord van de veerpont of op de in artikel 1.2 genoemde plaatsen bevindt.

7.6 Vertrektijden zijn bij benadering vastgesteld in verband met overig scheepvaartverkeer, weersomstandigheden, passagiersaanbod en eventuele calamiteiten. Aan deze vertrektijden kunnen geen rechten worden verleend voor aansprakelijkheid van de vervoerder.

7.7 De vervoerder is ingevolge van artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook vóór, tijdens of na het vervoer opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van de dienstregeling dan ook.

7.8 Ingevolge artikel 8:110 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt tot een bedrag van EUR 137.000 per reiziger.

7.9 Wanneer ingevolge deze overeenkomst een (natuurlijk) persoon voor of namens de vervoerder is opgetreden en aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door een reiziger bij het vervoer is geleden, kan ook hij zich beroepen op de beperkingen van de aansprakelijkheid zoals deze voor de vervoerder gelden.

8 Verplichtingen van de passagier en weigering toegang
8.1 Het is de passagier verboden zonder geldig vervoersbewijs zich te laten vervoeren. Het is de passagier tevens verboden een onbevoegd, gewijzigd of anderszins bewerkt vervoersbewijs te gebruiken, een dergelijk bewijs te misbruiken of de controle hiervan te belemmeren of te verhinderen.

8.2 De passagier, die zich in de wachtruimte, de toegangsinrichting of aan boord van de veerpont bevindt, moet de van Overheidswege en door de vervoerder gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, welke met name doch niet uitsluitend in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte passagier.

8.3 De passagier, die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, zoals bijvoorbeeld een
dronkenschap, of die zich op een dusdanig ongewenste wijze gedraagt dat dit het welbevinden en/of de veiligheid van overige passagiers en bemanning kan schaden, kan door vervoerder de toegang tot de wachtruimte, de toegangsinrichting en/of de toegang aan boord van de veerpont ontzegd worden.

8.4 De toegang tot de veerpont, de wachtruimte, de toegangsinrichtingen en/of het vervoer van personen, voertuigen en bagage, kan zonder opgave van redenen door de vervoerder worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, dreiging van schade, hinder en dergelijke, en wegens het in strijd handelen met deze voorwaarden. In geval van een opeisbare vordering van de vervoerder op de passagier is de vervoerder eveneens daartoe bevoegd.

9 Klachten en geschillen
9.1 Klachten en/of opmerkingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij:
Vereniging Natuurmonumenten
Ledenservice
Postbus 2182
3800 CD Amersfoort
0900 3242526

9.2 Op deze vervoerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Rechtbank Rotterdam is bevoegd om van geschillen ter zake deze vervoersovereenkomst kennis te nemen, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting afspreken