Ga direct naar inhoud

Nederland klimaatbestendig, mooier én veiliger

Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland: we zijn hierdoor beter opgewassen tegen droogtes en overstromingen. Ze verbeteren de leefbaarheid en veiligheid van Nederland en maken ons landschap mooier.

Leuvenumse Bossen in de herfst

De zee stijgt, de bodem daalt, de neerslag wordt extremer en grilliger. Alles wijst erop dat we veel meer water te verwerken krijgen en dat we langere periodes van droogte en hitte zullen kennen. Rivieren zullen vaker een laag zomerpeil kennen, de invloed van zilt water (hoog zoutgehalte) zal verder landinwaarts komen. Met alle gevolgen van dien voor zoetwaterinname, drinkwatervoorziening, landbouw, watertoerisme en andere sectoren. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen hiervoor een oplossing zijn.

En klimaatbuffers maken Nederland óók nog mooier. De maatregelen die helpen bij het oplossen van waterproblemen (herinrichten van beken, aanplanten van graften, bomen, hagen en heggen etc.) komen ook ten goede aan een aantrekkelijk landschap met een rijke flora en fauna. Veel planten- en diersoorten keren weer terug zoals bijv. de otter in De Onlanden (Groningen). Ook voor de recreant valt er veel te genieten in natuurlijke klimaatbuffers: je kunt er wandelen, fietsen en vogels kijken.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar water zo lang mogelijk wordt vastgehouden; denk aan veengebieden, moerassen, natte bossen of brede rivieroevers. Ze fungeren als enorme natuurlijke sponzen of overloopgebieden waar het water geen kwaad kan. Sterker nog, in droge tijden wordt het water juist weer vrijgegeven. Langs de kust helpen kwelders, schelpdierbanken, zandplaten en duinen bij het opvangen van de stijgende zeespiegel. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen ook het overstromen van beken en rivieren voorkomen doordat bij extreme regenval het water beter wordt opgenomen in de bodem, beter verdampt en vertraagd in de waterlopen terecht komt.

Meer over klimaatbuffers

Natuur waar het kan, techniek waar het moet

Om Nederland klimaatbestendig te maken blijken alleen technische oplossingen, zoals het bouwen van dijken, sluizen, waterbuffers en stuwdammen, in toenemende mate niet voldoende. Techniek en natuur hoeven echter niet tegenover elkaar te staan, maar kunnen uitstekend samengaan. Wij zeggen dan ook: natuur waar het kan, techniek waar het moet.

Economisch aantrekkelijk

Gebieden inrichten als natuurlijke klimaatbuffers vraagt om de nodige investeringen. Uiteindelijk worden deze investeringen ruimschoots terugverdiend omdat ze schade door overstromingen voorkomen en economische ontwikkelingen op gang brengen. Natuurlijke klimaatbuffers zijn vaak een financieel aantrekkelijker alternatief dan het nog verder ophogen van dijken of dammen.

Zo bieden natuurlijke klimaatbuffers ons land veiligheid, aantrekkelijke natuur voor planten, dieren en mensen, en een gezond economisch klimaat.

Voordelen van aanleg van klimaatbuffers

  • gaat wateroverlast tegen
  • houdt water vast en daardoor minder last van droogte
  • helpt tegen zomerse ‘hittestress’
  • verbetert de zoetwaterkwaliteit
  • versterkt toerisme en omgevingswaarde
  • verbetert de leefruimte voor plant en dier en zorgt voor herstel van natuur
  • vermindert bodemdaling
  • verbetert de landschapskwaliteit
  • voorkomt verder klimaatverandering door verminderen van uitstoot van broeikasgassen

44 klimaatbuffers

Natuurmonumenten werkt al sinds lange tijd mee aan de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers. Inmiddels heeft Natuurmonumenten 44 klimaatbuffers in beheer en winnen de inzichten steeds meer terrein. Ervaring leert ons dat klimaatbuffers werken. Lees hier meer

Zo werkt de klimaatbuffer in Kempen~Broek

Bekijk hieronder een animatie over de werking van een klimaatbuffer. In dit geval de klimaatbuffer Kempen~Broek. Dit natuurgebied wordt weer de groene spons van weleer, met de grootste zoetwatervoorraad van de omgeving.