Ga direct naar inhoud
Nieuws

Terugblik op 2022

05 maart 2023 | Marieta Oomen

De Ledencommissie heeft in 2022 niet stilgezeten. We hebben verder geïnvesteerd in het ledencontact en we hebben jou vertegenwoordigd in de Ledenraad. Ook zijn wij betrokken geweest bij interessante projecten.

tulpen velden  flevoland

Nieuwsbrief april, mei, september en november

Onze belangrijkste activiteit op het gebied van ledencontact het afgelopen jaar was het uitbrengen van onze nieuwsbrief. Daarvan hebben we er vier uitgebracht. Dit is voor ons de belangrijkste manier om contact te hebben met jou. Op deze manier laten wij jou weten op welke manier wij onze leden vertegenwoordigen, wat onze plannen zijn en bij welke projecten wij zijn betrokken. Het overzicht van 2022 kun je hieronder nog eens nalezen.

Dat wij onze nieuwsbrief serieus nemen en de kwaliteit ervan willen verbeteren is ook Natuurmonumenten opgevallen. Dit is het startschot geweest voor een pilot met als doel ledencommissie tools te geven om precies dat te doen: de kwaliteit van de nieuwsbrief te verbeteren. De eerste stap was om te zorgen dat nieuwsbrief er aantrekkelijker uitziet, makkelijker leesbaar is voor onze leden en dat de nieuwsitems ook op de webpagina van de ledencommissie website zichtbaar zijn. Zoals je kunt zien is dat gelukt. De volgende stap zal zijn om de website aan te pakken. Daar gaan wij in 2023 mee aan de slag.

Verder hebben wij hebben wij ons ingezet voor de leden door de volgende activiteiten:

Enquête LC op Maat

We blijven het herhalen, onze belangrijkste taak is zorgen dat jouw stem doorklinkt in de koers van Natuurmonumenten. Om deze taak goed uit te kunnen voeren zijn wij benieuwd jouw mening en wensen. Daarom hebben wij jou in de nieuwsbrief van april gevraagd onze enquête in te vullen. De uitkomst was dat de leden die de enquête hebben ingevuld ons beter willen leren kennen en daar vooral de nieuwsbrief geschikt voor vinden. Ook blijkt dat deze leden nieuwsgierig zijn naar onze website. Tenslotte hebben zij aangegeven interesse te hebben in evenementen zoals informatie- en discussieavonden over actuele onderwerpen en ontmoetingen met de LC-leden in natuurgebieden.

Uit de resultaten van de enquête is duidelijk wat ons te doen staat:

- doorgaan met de nieuwsbrief;

- zorgen dat leden onze website weten te vinden, dat deze up-to-date is en voorzien van informatie over de LC en haar leden;

- organiseren van bijeenkomsten, digitaal en fysiek, waarbij wij jou bijpraten over actuele thema’s en jou de gelegenheid geven je mening over Natuurmonumenten en wat deze vereniging doet te geven.

Ledenraad 21 mei en 19 november

Jouw stem door laten klinken in de koers van Natuurmonumenten doen wij in elk geval op twee momenten in het jaar. Dan komen alle ledencommissie bij elkaar om de leden van Natuurmonumenten te vertegenwoordigen in de Ledenraad. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. Afgelopen jaar was dat op 21 mei en op 19 november. De rode draad in beide bijeenkomsten waren de financiën.

Tijdens de Ledenraad van 21 mei kwam naar voren dat Natuurmonumenten er op dat moment financieel goed voorstond, maar iedereen was het er wel over eens dat er financieel onzekere tijden waren aangebroken. Door corona en de oorlog in Oekraïne zorg(d)en voor instabiele financiële markten, waardoor verwachtingen voor het komende jaar niet te hooggespannen konden zijn.

Dat dit een goede insteek was bleek tijdens de Ledenraad van 19 november. Ook Natuurmonumenten heeft last van de hoge inflatie, de hoge energieprijzen en van al het andere wat het leven vandaag de dag een stuk duurder maakt. Het is daardoor lastig om in te schatten wat er de komende vijf jaren aan subsidies zullen binnenkomen, of er zich de komende jaren veel leden zullen afmelden en of mensen erfenissen aan Natuurmonumenten zullen blijven nalaten. En dat is vooral afhankelijk van het antwoord op de grote vraag: wat gaat de inflatie doen? Wat natuurlijk ook weer gevolgen heeft voor de waarde van het belegde vermogen. Dat deze lager zal zijn is misschien wel het enige dat zeker is… Tijdens de Ledenraad van 3 juni 2023 moet blijken hoe de financiën ervoor staan.

Ledendag GAOS 18 juni 2022

Ook willen wij jou graag ontmoeten. Daarom organiseren wij elk jaar een ledendag. Dit jaar waren we te gast bij GAOS, een biodynamisch bedrijf in Swifterbant dat zich inzet voor een evenwichtige kringloop van de natuur. Denk je aan Flevoland, dan denk je aan landbouw. Voor veel mensen is onze provincie de voedselproducent bij uitstek. Maar wist je dat voedselproductie en natuurbeheer heel goed samen gaan? Hoe de natuurinclusieve landbouw in zijn werk gaat en waarom dat zo belangrijk is kon je ontdekken tijdens onze ledendag bij GAOS ontdekken. Zien en beleven hoe ons voedsel met hart voor de natuur tot stand komt: dat is het waar het tijdens deze zonnige middag om draaide.

Daarnaast zijn uitgenodigd geweest om mee te praten tijdens de volgende bijeenkomsten:

Opgaven in Beeld

In februari hebben wij deel mogen nemen aan het project ‘Opgaven in beeld’. Doel van dit project is om vanuit de ambities en persoonlijke drijfveren binnen Natuurmonumenten in kaart te brengen aan welke opgaven we de komende 10 tot 20 jaar willen gaan werken. Zowel binnen de regionale afdelingen van Natuurmonumenten, de zogenaamde beheereenheden, als op landelijk niveau zijn brainstormsessies gehouden. Het ontwikkelen van deze agenda geeft richting aan de meerjaren-strategie en helpt positie in te nemen bij samenwerkingsvormen rondom de gebieden van Natuurmonumenten.

Zomerforum

Het zomerforum is hét jaarlijkse netwerkevent in de groene sector, waarvoor Natuurmonumenten prominente sprekers en gasten uitnodigt om in gesprek te gaan over een actueel thema. Dit jaar was het zomerforum op 15 juni. Ook de ledencommissies waren uitgenodigd. Het thema deze keer was: voldoende én schoon water voor mens en natuur. Op het gebied van de waterkwaliteit, droogteproblematiek en overstromingen staat Nederland voor enorme uitdagingen. Nederland is nu een vergiet, maar moet een spons worden was de conclusie van deze bijeenkomst: ons landschap is nu ingericht op het zoveel en zo snel mogelijk afvoeren van water, maar we moeten gaan inzetten op zoveel mogelijk vasthouden van water. Kwaliteit van water en bodem zijn leidend voor de opgaven op het gebied van ruimtelijke ordening.

Aan het einde van het forum werd het boekje 'Nederland Waterland, de stand van ons water' van René Didde uitgereikt. Zoals de titel al zegt kun je in dit boekje nalezen hoe het met ons water is gesteld. En dat is niet best. 'Ik vond het bij het schrijven van dit boekje schokkend om te merken dat Nederland de founding father is van de Kaderrichtlijn Water en dat we nu het slechtste jongetje van de Europese klas zijn. Ik hoop dat dit boekje helpt bij bewustwording van het belang van schoon water en dat het helpt bij meer en betere sturing, waarmee mensen in t veld aan de slag kunnen.' zei de auteur. Nieuwsgierig naar dit boekje? Hier kun je de digitale versie lezen.

Rijk Voorland

Op 6 december hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Flevo-landschap hun gezamenlijke visie op de toekomst van Flevoland gepresenteerd, met de titel Rijk Voorland. Ook de ledencommissie heeft input mogen leveren aan de totstandkoming van deze visie. Veerkrachtige natuur is niet een luxe, maar de basis voor een duurzame toekomst van de provincie. Daarin moeten water en bodem leidend zijn. De visie bouwt voort op een heel Flevolandse gedachte: pionieren met de kansen en kwaliteiten die het landschap biedt. De diversiteit in bodemopbouw en watercondities is terug te zien vijf verschillende landschappen: van natuurinclusieve steden en vitale landbouwkernen tot vochtige randbossen, plas-drasgebieden en wetlands. Deze groen-blauw dooraderde landschappen dragen bij aan verbetering en verbinding van natuurkwaliteiten en bieden allerlei maatschappelijke baten voor de landbouw, recreatie en voor onze gezondheid.

Zoals je hier hebt kunnen lezen zetten wij ons in om de stem van de leden te laten horen overal daar waar het maar kan. Hier hopen wij in 2023 mee door te gaan!

Ledenraad

Ledenraad 19 november 2022

Ledendag 13 juni 2022

Ledendag 13 juni 2022

Marieta Oomen