Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aanbevelingen aan waterschappen voor een biodivers Noord-Holland

08 maart 2023 | Roos Kooiman

Woensdag 15 maart zijn de Waterschapsverkiezingen. En die zijn belangrijker dan ooit. Want het is twee voor twaalf als het gaat om gezond water, een gezonde bodem en de staat van de natuur in Noord-Holland. Noord-Hollandse natuurorganisaties overhandigden op 7 maart hun aanbevelingen aan de huidige portefeuillehouders Biodiversiteit van de twee waterschappen. Dat deden ze met de oproep om zich voortvarend in te zetten voor schoon en voldoende water in de provincie en daarmee voor de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en bodemkwaliteit in Noord-Holland. De waterschappen Hollands Noorderkwartier en Amstel, Gooi en Vecht hebben hierin namelijk een belangrijke taak.

krabbenscheer

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland roepen met hun aanbevelingsbrieven de waterschappen op zich in te zetten voor een toekomstbestendig inrichting en beheer van hun werkgebied. Nog belangrijker is om daar direct consequenties en keuzes aan te verbinden. Het is tijd om proactief aan de slag te gaan. Alleen dan kunnen we de grote problemen integraal oplossen en de basis leggen voor een gezonde en duurzame leefomgeving.

Verdroging en slechte waterkwaliteit  

Met de zeespiegelstijging neemt de verzilting toe achter de kust. Als gevolg van klimaatverandering hebben we in de zomer steeds vaker te maken met droogte én stortregens in andere perioden. Ook staat de kwaliteit van ons water onder druk door bestrijdingsmiddelen en een overschot van meststoffen, afkomstig van bijvoorbeeld de landbouw en riooloverstorten. En dat terwijl 2027 nadert. Dan moet volgens internationale afspraken het Nederlandse water schoon en gezond zijn. Een uiterste deadline, nadat eerder al twee keer uitstel was verleend. Onvoldoende schoon water zorgt ervoor dat in natuurgebieden steeds minder planten en dieren zich thuis voelen en overleven. Voor sommige kwetsbare soorten is dat momenteel de nekslag. Bij droogte kunnen poelen met kikkers en salamanders droogvallen, bomen afsterven en weidevogels niet meer met hun snavels wormen oppikken. Verder zorgt de lage waterstand in veengebieden voor bodemdaling. Het veen gaat oxideren doordat het in aanraking komt met de lucht. Dat heeft nadelige effecten op de natuur en zorgt voor enorme uitstoot van CO2. Ook hiervoor zijn gerichte maatregelen nodig. Allemaal van belang voor een gezonde en schone leefomgeving en geen ver-van-ons-bed-show.

Overhandiging waterschappen

Overhandiging

De aanbevelingen zijn overhandigd aan Saskia Borgers van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Sander Mager van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, beide portefeuillehouders Biodiversiteit. Dit vond plaats op Fort Kijkuit in Kortenhoef. Dit iconische fort van Natuurmonumenten is een verdedigingswerk gebouwd in de negentiende eeuw, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met een uitzicht op de Horstermeerpolder spraken vertegenwoordigers van de natuurorganisaties met hen over de stand van de biodiversiteit in Noord-Holland.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten roepen alle lijsttrekkers in de Noord-Hollandse waterschappen op om de aanbevelingen mee te nemen in de coalitieonderhandelingen en de aankomende bestuursperiode. Alleen zo kunnen we zorgen voor een goede waterkwaliteit en gezonde bodem in een biodivers Noord-Holland.

Lees hier de aanbevelingen voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en hier voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter