Ga direct naar inhoud
Nieuws

Coalitieakkoord Hoogheemraadschap van Delfland: goede ambities maar concreetheid ontbreekt

26 mei 2023 | Juriaan van Leeuwen

Natuurmonumenten heeft met belangstelling het coalitieakkoord gelezen dat meerdere partijen in het Hoogheemraadschap van Delfland gesloten hebben. Natuurmonumenten constateert dat er in woorden veel ambitie wordt getoond, maar mist op vele vlakken concrete doelstellingen.

Midden-Delfland

Goed water is cruciaal voor onze gezondheid, onze natuur, ons zwemwater en ons drinkwater. Maar ook voor economische functies zoals de landbouw. Op dit moment is de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater onvoldoende. Ook in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is het water al jaren van slechte kwaliteit. In 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan strenge eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het is dus aan dit bestuur om de komende vier jaar maatregelen te treffen om de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat deze in 2027 aan de wettelijk gestelde eisen te voldoet

Prioriteit

Schoon water krijgt de hoogste prioriteit in dit akkoord en daar is Natuurmonumenten blij mee. Het budget dat hiervoor wordt uitgetrokken wordt tweemaal zo hoog als dat het was. Ook gaat het hoogheemraadschap de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied beter monitoren en breidt ze de handhaving uit. Natuurmonumenten is ook blij met de uitgangspunten in het akkoord zoals het uitgangspunt dat water en bodem sturend moeten zijn in de ruimtelijke inrichting van ons land.

Natuurmonumenten vindt het positief dat het hoogheemraadschap gaat onderzoeken hoe het gezuiverde afvalwater (effluent) van onze afvalwaterzuiveringen benut kan worden voor de aanvulling van schoon zoet water in het gebied. Ook wil het hoogheemraadschap meer natuurvriendelijke oevers aanleggen, maar maakt hierbij ook een voorbehoud: wel eerst een analyse van de kosteneffectiviteit.

Trendbreuk

Er wordt gesproken van een trendbreuk, maar in de uitwerking zien wij die trendbreuk nog niet terug. Veel ambities zijn niet uitgewerkt in concrete maatregelen. Ook wordt niet duidelijk welke nieuwe instrumenten zullen worden ingezet om de noodzakelijke versnelling in het verbeteren van de waterkwaliteit te bereiken.

Bodemdaling

Terecht wil het Hoogheemraadschap van Delfland werken aan het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden. Maar de oplossingen in het akkoord zijn niet vernieuwend. Ze wil werken met onderwaterdrainage. Dat is echter geen structurele oplossing. Om bodemdaling tegen te gaan en de natuurwaarden te verhogen zal het waterpeil in graslanden structureel omhoog moeten. Natuurmonumenten is teleurgesteld dat het akkoord hier niets over zegt.

Samenwerking

Het akkoord benadrukt meermaals het belang van nauwe samenwerking en afstemming met allerlei belanghebbenden. Maar ook hier is niet duidelijk wat Delfland anders gaat doen dan voorheen. Wat heeft Delfland concreet te bieden aan gemeenten en anderen zodat er ook echt een versnelling gaat plaatsvinden? Welke stok heeft Delfland achter de deur als dit niet snel genoeg gaat?

Geborgde zetels

De beoogde coalitie bestaat uit BBB, VVD, CDA, de geborgde zetels ‘Ongebouwd’ en ‘Natuurterreinen’, JA21 en BVNL. De geborgde zetels zijn niet gekozen tijdens de verkiezingen van 15 maart jl, Zij zijn voorgedragen door de natuurorganisaties in Zuid-Holland. Ze opereren echter zelfstandig en worden niet aangestuurd door de natuurorganisaties. Natuurmonumenten zal de komende jaren kritisch volgen of benodigde maatregelen worden genomen om de gestelde ambities uit dit akkoord tijdig te kunnen realiseren.

Het moet nu!

Na de stikstofcrisis wordt de vervuiling van ons water volgens deskundigen de volgende crisis. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de economie. In 2027 moeten de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald zijn. Op dit moment voldoet slechts één procent van ons water daaraan. De waterproblemen moeten door provincie en waterschappen in samenhang met de opgaven in het landelijk gebied voor klimaat en stikstof aangepakt worden. Een snelle en integrale aanpak is de enige uitweg uit deze crises. Natuurmonumenten roept de coalitie op om het akkoord te concretiseren en het maatregelenpakket in 2024 te laten doorrekenen op doelbereik. Er is een enorme versnelling nodig van de inzet op schoner water en meer biodiversiteit. Alleen dan krijgen we de gezonde leefomgeving waar de inwoners van het beheergebied van Delfland zo’n grote behoefte aan hebben.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter