Ga direct naar inhoud

Wat doet ledencommissie Zuid-Holland eigenlijk?

In de zogenoemde ledencommissies (LC’s) vertegenwoordigen de commissieleden alle leden van Natuurmonumenten in hun district. Natuurmonumenten heeft twaalf ledencommissies: de twaalf provincies. In het district Zuid-Holland is de dc de vertegenwoordiger van alle leden woonachtig in deze provincie.

Herfst bomen

Waarom bestaan ledencommissies?

In essentie is de taak van iedere LC, en dus ook die van de LC Zuid-Holland, drieledig:

  • Het vertegenwoordigen van de leden in haar provincie in de ledenraad, daar gezamenlijk de hoofdlijnen van het beleid bespreken en bepalen, en tevens controle uitoefenen op de wijze waarop het bestuur en de algemene directie van Natuurmonumenten zich van hun taken kwijten.
  • Het zijn van gesprekspartner voor de en de beheerders in de desbetreffende provincie, als het gaat om de standpunten die Natuurmonumenten regionaal inneemt, de wijze waarop Natuurmonumenten haar terreinen beheert en meer in het algemeen hoe Natuurmonumenten zich in de eigen provincie manifesteert.
  • Het samen met de regiodirectie bevorderen van de verdere ontwikkeling van de Vereniging Natuurmonumenten als ‘beweging‘ en als ‘spreekbuis’ van leden; maar ook van niet-leden die bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap belangrijk vinden.

Wat betekent de ledencommissie Zuid-Holland voor mij?

Voor alle taken geldt dat wij als ledencommissieleden optreden namens de leden; en steeds vaker ook namens de donateurs en overige begunstigers van Natuurmonumenten. Daarvoor is het belangrijk dat wij goed begrijpen wat voor opvattingen, meningen en ideeën er onder hen leven. Dit doen we onder andere door ledenbijeenkomsten en een jaarvergadering te organiseren en ook door regelmatig vragen voor te leggen aan de leden van onze e-mail klankbordgroep. Daarnaast proberen we u zo goed mogelijk te informeren, onder andere via onze periodieke nieuwsmail en onze webpagina’s. Alleen zo kunnen wij onze rol als medebestuurder en gesprekspartner zo goed mogelijk invullen.

Via uw dc kunt u dus meepraten en invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van Natuurmonumenten. Daarom nodigen we u ook van harte uit om mee te denken over actuele kwesties en deel te nemen aan debat en dialoog hierover.

En wat doet de LC Zuid-Holland concreet?

Uw dc vergadert zes à zeven keer per jaar. Tweemaal per jaar nemen wij deel aan de vergaderingen van de ledenraad en daarnaast zijn er nog themabijeenkomsten over specifieke inhoudelijke zaken.

Daarnaast organiseren wij regelmatig bijeenkomsten voor de leden in Zuid-Holland: in het voorjaar de jaarvergadering met aansluitend een excursie en op andere momenten in het jaar ledenbijeenkomsten in de buurt van onze gebieden. Verder organiseren we minimaal drie klankbordgroep raadplegingen per jaar en brengen we ten minste vier keer per jaar een nieuwsbrief uit.

Waar mogelijk participeren ledencommissies in activiteiten die door de werkorganisatie van Natuurmonumenten worden gecoördineerd en die tot doel hebben het beleid met betrekking tot de natuurbescherming te beïnvloeden en meer in het algemeen de belangen van de natuur te behartigen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het debat rond de Blankenburgtunnel.