Ga direct naar inhoud
Nieuws

Guldenroede pracht of plaag?

25 augustus 2017 | Chantal van Burg

Veel guldenroederuigtes op Tiengemeten

Guldenroede pracht of plaag?

Het gaat om de late guldenroede. Dit is een uitheemse ruigteplant die van oorsprong uit Noord-Amerika komt. De soort staat op de lijst van invasieve exoten, wat betekent dat deze erg dominant kan zijn en inheemse soorten kan verdringen en dus de biodiversiteit kan verminderen. In Europa bestaat sinds 2015 beleid om verspreiding van de plant tegen te gaan en maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorkomen van de plant tegen te gaan.

placeholder

Beleid Natuurmonumenten

Ons beleid gericht op exoten sluit aan op het Europese beleid. Exoten bestrijden we alleen als deze inheemse soorten kunnen verdringen. Allereerst verwijderen we deze plant vroegtijdig uit het gebied en zetten we samen met andere partijen in op preventie. De late guldenroede is alleen zo algemeen en wijdverbreid dat, waar mogelijk, het beperken van negatieve impact en verdere spreiding de enige optie is.

Maatregelen op Tiengemeten

Op Tiengemeten zien we liever dat de ruigtes met guldenroede gevarieerder zijn met plantensoorten. Een efficiënte methode om deze guldenroederuigtes gevarieerder te maken is er helaas niet. Vernatting werkt heel goed, maar is niet overal mogelijk. Maaien en omzetten naar grasland is niet wenselijk, omdat de ruigtes hun landschappelijke en natuurwaarden hebben ten opzichte van grasland (broedvogels en bijzondere plantensoorten als heemst). Eigenlijk kunnen we aan de guldenroede op Tiengemeten niet veel doen.

Afgelopen jaren deden we in de Blanken Slikken wel een proef met een maairegime om de guldenroederuigte om te zetten in een meer gevarieerdere ruigte, maar dat is niet gelukt. In andere gebieden in het Haringvliet overwegen we lokaal de guldenroede te bestrijden door het maaiveld te verlagen, zodat het in de intergetijdezone komt. Deze maatregel is alleen niet in ieder gebied mogelijk of wenselijk.

Pracht of plaag

Uit inventarisaties op Tiengemeten blijkt dat guldenroederuigtes zeker hun natuurwaarde hebben: er worden hoge aantallen noordse woelmuizen gevangen, er broeden hier hoge dichtheden rietzangers en het is een favoriete waardplant voor insecten, ook vanwege de late bloeiperiode.

We maaien wel langs de wandelroute tussen de Weelde en Wildernis doorkijkjes in de guldenroederuigte, zodat de verre uitzichten op het eiland blijven bestaan. Want daar staat Tiengemeten om bekend, nietwaar?

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven