Nieuws van de boswachter

Kwaliteitstoets De Klencke 2019 geeft richting

08 april 2020 | Lian Flikkema

Welke keuzes maak je als terreineigenaar, welke maatregelen tref je, hebben die wel het beoogde effect of moet je de plannen toch bijstellen. Daarom maakt Natuurmonumenten voor elk natuurgebied iedere achttien jaar een natuurvisie. Na zes jaar komt er een toets: zijn we op de goede weg of moeten we het beheer bijstellen. De kwaliteitstoets De Klencke 2019 geeft goede aanknopingspunten voor de komende jaren.

Landschap van De Klencke

Er speelt heel veel

In 2016 is het project Klimaatbuffer Nieuw Drostendiep gestart. Het is een integraal gebiedsproces onder leiding van het waterschap met provincie, gemeente Coevorden, particulieren en Natuurmonumenten. Belangrijke thema's zijn Kader Richtlijn Water, inrichting nieuwe natuur, veenoxidatie, waterberging, kwaliteitsverbetering natuur en recreatieve inrichting. De intentie is dat de huidige eigenaren van het deelgebied Broeklanden mee gaan werken aan particulier natuurbeheer.

In 2020 stelt Natuurmonumenten een integraal landgoedherstelplan op. Een belangrijke vraag daarin is: hoe om te gaan met het bos in relatie tot de rijke cultuurhistorie. Het bos van De Klencke is een landgoedbos met elementen als lanen, bosvijvers en een celtic field complex.

Er zijn alles met elkaar veel aandachtspunten en Natuurmonumenten moet nog veel keuzes maken. 

Levendbarende hagedis

Wat gaat Natuurmonumenten de komende jaren in ieder geval doen?

  • In de laatste vier jaren is er een aantal waarnemingen van de wolf. Omdat er ook schapen grazen in het natuurgebied zal Natuurmonumenten actie moeten ondernemen door bijvoorbeeld een wolven-werend raster te plaatsen. In de tussentijd moet het natuurgebied wel toegankelijk blijven voor andere zoogdieren
  • Medewerkers en vrijwilligers zullen, nog meer dan in het verleden, landschapselementen onderhouden
  • De kleine heideterreintjes Klenckerveld en Achterseveld staan onder druk door verdroging. Door een sloot aan de zuidzijde van het Klenckerveld te dempen, verwachten we een flinke verbetering van de waterstand. Maar ook vergrassing en verzuring door uitstoot van stikstof door landbouw, industrie en verkeer, zorgen voor aantasting van de kostbare pareltjes. Daarom blijven we bij voortduring kleinschalig maaien en plaggen
  • De heide blijft begraasd met schapen en runderen. Samen met 'boompjes trekken' door vrijwilligers lukt het om de heide open te houden
  • We gaan alleen kleinschalig plaggen ten behoeve van variatie aan planten als klein warkruid, vlinders als het heideblauwtje en reptielen als de levendbarende hagedis
  • Door het vergroten van de heide binnen het klimaatbuffer-project hopen we dat de sterk geisoleerde populatie adders meer ruimte in dit landgoed bij Oosterhesselen krijgt
  • Vrijwilligers gaan meer reptielen inventariseren ten gunste van adder en levendbarende hagedis
  • We verwachten dat grootschalig herstel van de waterhuishouding in het beekdal van het Drostendiep ook resultaat oplevert ten gunste van het hoogveen op het Achtersteveld en de met veen opgevulde pingo-ruine (landelijk heel zeldzaam)
  • We willen meer kennis opdoen over het voorkomen van vleermuissoorten ten behoeve van het laan- en bosbeheer

Werk aan de winkel dus....

Zevenster
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

logo