Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hegewiersterfjild: veel vliegvlugge kuikens en vogelgriep

21 juli 2022 | Hanneke Wijnja

Het weidevogelbroedseizoen is inmiddels ook in het Hegewiersterjild ten einde en kent dit jaar duidelijke hoogte- en dieptepunten. De hoeveelheid vogels en vliegvlugge weidevogelkuikens was over het algemeen ongekend. De vogelgriep heeft daarentegen ook flink huisgehouden in het natuurgebied.

Nest bontbek en kleine plevier

Weidevogels

De laatste vier á vijf jaar zien we in het voorjaar een stijgend aantal brandganzen in het Hegewiersterfjild. Deze wintergasten doen zich van maart tot half mei tegoed aan het sappige gras en vertrekken vervolgens naar het noorden om daar te broeden. Ze laten het Hegewiersterfjild kaalgevreten achter, waardoor het broedseizoen voor weidevogels als grutto en tureluur tegenwoordig wat later start. Kievit en scholekster houden niet van lang gras en gedijen hier goed bij; hun aantallen lijken door de veranderende omstandigheden toe te nemen. Grutto en tureluur lijden er gelukkig ook niet onder; hun aantallen blijven stabiel. Al met al was het afgelopen broedseizoen erg goed, met veel vliegvlugge kuikens van alle vier de weidevogelsoorten. Tot ver in het seizoen waren er nog zoveel kuikens dat er pas vanaf de derde week van juli kon worden begonnen met maaien. 

Wadvogels

Natuurmonumenten is inmiddels al wat jaren bezig om het Hegewiersterfjild te vernatten en hoopt de werkzaamheden in oktober dit jaar af te ronden. Vele hectares land zijn dan afgegraven en heringericht waardoor het water hoger staat en er steeds meer en langer plassen, natte plekken, volle greppels en slenken te vinden zijn. Door deze ingrepen zien we bijvoorbeeld steeds meer kluten verschijnen en zich verspreiden over het Hegewiersterfjild. Er broedden dit jaar waarschijnlijk wel meer dan 150 paartjes! Ook de kokmeeuwen weten het Hegewiersterjild steeds beter te vinden, terwijl deze soort op heel veel andere plekken, waaronder Griend, juist afneemt. Er broeden ook jaarlijks meer bontbekplevieren en kleine plevieren in het natuurgebied, die hun eieren graag op kale plekjes leggen. Een mooie vondst dit jaar was een nest met zes eieren: drie van de bontbek en drie van de kleine plevier (zie headerfoto)!

Kadavers ruimen in het Hegewiersterfjild

Slachtoffers vogelgriep ruimen in het Hegewiersterfjild

Vogelgriep

Al vroeg in het voorjaar trof het vogelgriepvirus de populatie brandganzen in het Hegewiersterfjild en werden enkele tientallen vogels hier het slachtoffer van. Toen de ganzen half mei vertrokken, leek ook het virus verdwenen te zijn. Niets was minder waar want in juni verspreidde het zich snel onder met name de grote sterns in het Hegewiersterfjild, die het waarschijnlijk meenamen van Griend. Eind juni zijn alle dode vogels uit het gebied geruimd en sindsdien lijkt het rustig. De komende maanden zullen er echter vanuit het noorden weer grote aantallen trekvogels naar ons land komen en kan het virus weer oplaaien. Het risico hierop is in het Hegewiersterfjild vrij hoog omdat de vogels hier met hoog water op het Wad in grote aantallen en dicht op elkaar komen ‘overtijen’. We zijn daarom de komende tijd extra alert op ongewone sterfte van wilde vogels in het gebied.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja