Ga direct naar inhoud

Herstel natte natuur in de Krang

Natuurgebied de Krang bij Swartbroek heeft last van verdroging. Als gevolg daarvan gaat de natuur achteruit en lopen bijzondere, en kwetsbare plant- en diersoorten die er leven gevaar. Daarom wil Natuurmonumenten maatregelen uitvoeren om water in het gebied langer vast te houden en de natte natuur van weleer te herstellen.

krang

Natte natuurgebieden zijn schatkamers van biodiversiteit. Door de oorspronkelijke waterrijke natuur in de Krang terug te brengen en robuust te maken, werken we aan herstel van de biodiversiteit in het gebied.  Tegelijkertijd is natte natuur belangrijk in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Terug naar moerasachtige natuur

Vroeger was de Krang een kletsnat gebied. Later werd het door egalisatie en ontwatering geschikt gemaakt voor landbouw. De Krang bestaat uit de twee deelgebieden Roukespeel en Laagbroek. Beide zijn overblijfselen van vroegere moerasgebieden. De peelvennen liggen als kommen in een laagte tussen hogere gebieden. Voor beide plekken liggen er nu concrete plannen met maatregelen om het oorspronkelijke moeraskarakter te herstellen.

Natte Natuur Parel De Krang

Kaart projectgebieden

Gezamenlijke aanpak

De maatregelen zijn onderdeel van het provinciaal plan van aanpak ‘herstel natte natuurparels'. Provincie Limburg, Waterschap Limburg en terreinbeherende organisaties werken daarbij samen aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Het doel is om deze kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden - die sterk afhankelijk zijn van water - te behouden en te herstellen, zodat de natuurkwaliteit verbetert. De plannen kunnen gerealiseerd worden dankzij subsidies van Provincie Limburg.

Waarom is herstel nodig?

Door toenemende verdroging hebben (zeldzame) plant- en diersoorten in het gebied het zwaar. De variatie aan soorten wordt minder: de biodiversiteit neemt af. Dankzij de herstelwerkzaamheden krijgt moeras en nat bos (zogenaamd broekbos) de kans zich weer te ontwikkelen en uit te breiden. Typische moerasplanten als dotterbloem, pinksterbloem, waterviolier, moerasspirea, stijve-, ijle- en elzenzegge en holpijp, en bijzondere vogels als de blauwborst en bosrietzanger krijgen zo meer leefruimte en ontwikkelkansen.   

Niet alleen planten en dieren profiteren van de aanpassingen, ook de omgeving heeft er baat bij. Door kwel- en regenwater vast te houden en op te vangen in plaats van zo snel mogelijk uit het gebied af te voeren, dringt het water verder de bodem in en ontstaan nattere gronden. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast bij veel neerslag en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. Zo werkt het gebied als een natuurlijke klimaatbuffer.

Plannen per deelgebied

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid