Herstel natte natuur Roukespeel (de Krang)

Natuurmonumenten wil een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Daarmee krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer. Lees het laatste nieuws hieronder.

grote zilverreiger

Update 19 januari 2022

Natuurmonumenten heeft ervoor gekozen om de volledige omgevingsvergunning voor Roukespeel in te trekken en opnieuw aan te vragen. In de vergunningsprocedure en het communicatietraject is een aantal zaken niet helemaal zorgvuldig gegaan. Daarom doorlopen we deze stappen opnieuw.

We hechten veel waarde aan een zorgvuldige procedure en communicatie en zijn graag een betrouwbare partner in ons werk en in onze omgeving. Daarom hebben we eind december 2021 de volledige omgevingsvergunning ingetrokken. In de loop van februari gaan we de omgevingsvergunning voor natuurherstel in de Roukespeel opnieuw aanvragen, deze keer alleen voor de maatregelen die we in 2022 willen uitvoeren. Deze kleinschalige maatregelen zijn omgevingsneutraal en hebben geen effect op omliggende percelen. De maatregelen zoals hieronder omschreven op deze pagina blijven overeind. Op woensdagmiddag 2 februari aanstaande organiseren we opnieuw een informatiewandeling om de maatregelen in het veld toe te lichten. Hieronder kun je lezen hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Onze ambitie voor de lange termijn, met onder andere het verondiepen van Oude Leukerbeek, blijft ook overeind. Mochten we in de toekomst volgende stappen willen zetten in het herstel van het doorstroommoeras bij Roukespeel, dan maken we dit onder andere bekend via onze vaste communicatiekanalen (website, nieuwsbrief en social media).

Herstel natte natuur

Vroeger was de Roukespeel in de Krang bij Swartbroek een zogenaamd doorstroommoeras: een met bos en moeras dichtgegroeid beekdal met een zeer trage afwatering over maaiveld. We willen dat oude doorstroommoeras zo goed mogelijk herstellen, zodat waardevolle plantensoorten die in dit gebied thuishoren zich hier weer kunnen vestigen. 

Een belangrijke stap is eerder al genomen door het scheiden van de afvoer van water: water uit landbouwgebieden stroomt via de in 2013 gegraven Nieuwe Leukerbeek en het schone water uit natuurgebieden via de Oude Leukerbeek. Om het gebied weer meer als doorstroommoeras te laten functioneren en het schone water beter in het gebied vast te houden en te benutten, zijn er nog meer inrichtingsmaatregelen nodig. In 2022 wil Natuurmonumenten een volgende stap zetten.

Waarom herstellen?

De herstelwerkzaamheden die Natuurmonumenten in 2022 wil uitvoeren in Roukespeel, zijn erop gericht om het vroegere systeem van een doorstroommoeras verder te herstellen. Dat doen we door de Oude Leukerbeek aan te sluiten op het Roukespeelven. Tegelijkertijd zetten we aan de randen van het beekdal in op het verstevigen van het kleinschalige cultuurlandschap, door enkele percelen om te vormen tot vochtig hooiland met behoud van poelen. Door hier de fosfaatrijke bovengrond af te graven, komt er meer kwelwater aan de oppervlakte. Allerlei (bijzondere) plantensoorten die van oudsher passen in dit gebied profiteren van de maatregelen. Denk dan aan rietorchis, witte munt, stijve zegge, echte koekoeksbloem, dotterbloem, moeraskartelblad, moesdistel, bosbies en holpijp. Zo werken we aan een afwisselend en biodivers gebied, dat steeds meer als een natuurlijke klimaatbuffer kan gaan werken. 

Wat willen we doen?

De plannen die we in 2022 uit willen voeren, bestaan uit de volgende maatregelen:

  • weghalen van delen van de grondwal met begroeiing bij het Roukespeelven zodat de Oude Leukerbeek verbonden wordt met het ven;
  • verondiepen van bermgreppels langs de Grote Kouseykweg zodat water minder snel het gebied verlaat;
  • plaggen van fosfaatrijke gronden en chopperen van bestaande hooilanden om plantensoorten te laten profiteren van een toename aan kwelwater.

De maatregelen zijn omgevingsneutraal en veroorzaken geen grondwaterstijging op gronden van derden.

Maatregelenplan Roukespeel (PDF)

Wat merkt de omgeving?

Tijdens de uitvoering kan er overlast ontstaan door machines en werkverkeer. Omdat de afgegraven grond zoveel mogelijk binnen het projectgebied gebruikt wordt, zal de overlast beperkt blijven. Het landschap zal veranderen. De laagste delen van het natuurgebied worden na verloop van tijd natter. Hier zal moerasvorming plaatsvinden, met riet- en zeggenmoerassen, veenvormende vegetaties en zogenaamde broekbossen, bestaande uit elzen en wilgen die voor een groot deel van het jaar onder water staan. De maatregelen hebben geen invloed op het grondwaterpeil buiten het natuurgebied. 

Waar staan we nu?

De omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is verleend, maar wordt weer ingetrokken door Natuurmonumenten. Begin 2022 vragen we een nieuwe omgevingsvergunning aan voor de uitvoering van de hierboven genoemde omgevingsneutrale maatregelen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2022 en duren ze circa één maand. In afstemming met de aannemer trachten we dit in een aaneengesloten periode te laten gebeuren.

Communicatie en informatie

Direct betrokkenen, omwonenden en andere geïnteresseerden informeren we over de plannen via persoonlijke gesprekken en een wandeling in het veld. Eerder hielden we al een informatiewandeling op 19 november 2021. Eenzelfde wandeling is gepland op woensdag 2 februari aanstaande van 15.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen aan [email protected]. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met de startlocatie. Met specifieke vragen of meldingen kun je ook contact opnemen met projectleider Sietze van der Linden via [email protected].

Blijf op de hoogte

Via deze pagina houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook in het nabij gelegen Laagbroek - net als Roukespeel onderdeel van natuurgebied de Krang - wil Natuurmonumenten maatregelen treffen om op het moeraskarakter te herstellen. Informatie hierover volgt binnenkort op deze projectpagina. Houd onze website in de gaten. Of volg Kempen-Broek Natuurmonumenten op Facebook. Wil je automatisch het laatste natuurnieuws in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Natuurmonumenten.

Links en downloads

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo