Herstel natte natuur Roukespeel (de Krang)

Natuurmonumenten wil een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Daarmee krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

grote zilverreiger

Vroeger was de Roukespeel in de Krang bij Swartbroek een zogenaamd doorstroommoeras: een met bos en moeras dichtgegroeid beekdal met een zeer trage afwatering over maaiveld. We willen dat oude doorstroommoeras zo goed mogelijk herstellen, zodat waardevolle plantensoorten die in dit gebied thuishoren zich hier weer kunnen vestigen. 

Een belangrijke stap is eerder al genomen door het scheiden van de afvoer van water: water uit landbouwgebieden stroomt via de in 2013 gegraven Nieuwe Leukerbeek en het schone water uit natuurgebieden via de Oude Leukerbeek. Om het gebied weer meer als doorstroommoeras te laten functioneren en het schone water beter in het gebied vast te houden en te benutten, zijn er nog meer inrichtingsmaatregelen nodig. In 2022 wil Natuurmonumenten een volgende stap zetten.

Waarom herstellen?

De herstelwerkzaamheden die Natuurmonumenten in 2022 wil uitvoeren in Roukespeel, zijn erop gericht om het vroegere systeem van een doorstroommoeras verder te herstellen. Dat doen we door de Oude Leukerbeek aan te sluiten op het Roukespeelven. Tegelijkertijd zetten we aan de randen van het beekdal in op het verstevigen van het kleinschalige cultuurlandschap, door enkele percelen om te vormen tot vochtig hooiland met behoud van poelen. Door hier de fosfaatrijke bovengrond af te graven, komt er meer kwelwater aan de oppervlakte. Allerlei (bijzondere) plantensoorten die van oudsher passen in dit gebied profiteren van de maatregelen. Denk dan aan rietorchis, witte munt, stijve zegge, echte koekoeksbloem, dotterbloem, moeraskartelblad, moesdistel, bosbies en holpijp. Zo werken we aan een afwisselend en biodivers gebied, dat steeds meer als een natuurlijke klimaatbuffer kan gaan werken. 

Wat willen we doen?

De plannen die we in 2022 uit willen voeren, bestaan uit de volgende maatregelen:

  • weghalen van delen van de grondwal met begroeiing bij het Roukespeelven zodat de Oude Leukerbeek verbonden wordt met het ven;
  • verondiepen van bermgreppels langs de Grote Kouseykweg zodat water minder snel het gebied verlaat;
  • plaggen van fosfaatrijke gronden en chopperen van bestaande hooilanden om plantensoorten te laten profiteren van een toename aan kwelwater.

De maatregelen zijn omgevingsneutraal en veroorzaken geen grondwaterstijging op gronden van derden.

Maatregelenplan Roukespeel (PDF)

Wat merkt de omgeving?

Tijdens de uitvoering kan er overlast ontstaan door machines en werkverkeer. Omdat de afgegraven grond zoveel mogelijk binnen het projectgebied gebruikt wordt, zal de overlast beperkt blijven. Het landschap zal veranderen. De laagste delen van het natuurgebied worden na verloop van tijd natter. Hier zal moerasvorming plaatsvinden, met riet- en zeggenmoerassen, veenvormende vegetaties en zogenaamde broekbossen, bestaande uit elzen en wilgen die voor een groot deel van het jaar onder water staan. De maatregelen hebben geen invloed op het grondwaterpeil buiten het natuurgebied. 

Waar staan we nu?

De omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is verleend. Het besluit is door de gemeente Weert gepubliceerd op de website www.overheid.nl. We zijn in overleg met het Waterschap Limburg over de watervergunning. Naar verwachting starten de eerder genoemde omgevingsneutrale maatregelen in het najaar van 2022 en duren ze circa één maand. In afstemming met de aannemer trachten we dit in een aaneengesloten periode te laten gebeuren.

Blijf op de hoogte

Via deze pagina houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook in het nabij gelegen Laagbroek - net als Roukespeel onderdeel van natuurgebied de Krang - wil Natuurmonumenten maatregelen treffen om op het moeraskarakter te herstellen. Informatie hierover volgt later dit jaar op deze projectpagina. Houd onze website in de gaten. Of volg Kempen-Broek Natuurmonumenten op Facebook. Wil je automatisch het laatste natuurnieuws in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan op de de nieuwsbrief van Natuurmonumenten.

Links en downloads

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo