Ga direct naar inhoud

Herstel natte natuur Laagbroek (de Krang)

Natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek (Weert) was vroeger een zogenaamd doorstroommoeras: een natte laagte waardoor water langzaam richting de Tungelroyse Beek stroomde. Natuurmonumenten wil dit doorstroommoeras geleidelijk aan herstellen. Zo krijgt de natuur weer meer kansen en kan het gebied beter functioneren als klimaatbuffer.

Laagbroek

UPDATE 3/10/2022: deze maatregelen zijn uitgevoerd en afgerond. 

De plannen zijn onderdeel van het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg, waarbij verschillende organisaties samenwerken aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Met als doel: kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden – die sterk afhankelijk zijn water – behouden en herstellen.

Maatregelen 

We gaan nu nog niet aan de slag met vernatting van het gebied, dat is onze ambitie voor de lange termijn. Wel gaan we in augustus en september 2022 een eerste stap zetten in het herstel van het doorstroommoeras, door de natuurlijke water- en voedingstoffenbalans in het gebied te herstellen. Daarvoor voeren we verschillende maatregelen uit op onze terreinen. Het gaat om:

  • Dempen en aanpassen van bestaande greppels en rabatten
  • Aanleggen van nieuwe greppels (om een agrarische perceel te ontsluiten)
  • Aanleggen van duikers bij diverse wegkruisingen
  • Verwijderen van bestaande stuw. 

Bekijk hier de maatregelen op de kaart. 

UPDATE 3/10/2022: deze maatregelen zijn uitgevoerd en afgerond. 

Natte Natuur Parel De Krang

Laagbroek en Roukespeel zijn onderdeel van natuurgebied de Krang bij Swartbroek. In het blauw de verschillende watergangen.

Waarom herstellen?

De maatregelen zorgen ervoor dat water in het Laagbroek langer wordt vastgehouden en voedingsstoffen beter afgevoerd worden. Allerlei plant- en diersoorten die hier van oudsher thuishoren, gedijen goed in een voedselarm gebied en krijgen zo meer kansen. Denk aan typische moerasplanten als pinksterbloem, stijve-, ijle- en elzenzegge en holpijp, maar ook bijzondere vogels als de blauwborst en bosrietzanger. Na uitvoering van de werkzaamheden, zal het gebied geleidelijk (via het moeras en het grondwater) water richting de Tungelroysebeek afgeven. Hierdoor is het beter bestand tegen de klimaatveranderingen van nu en in de toekomst én kan het gebied steeds meer als een natuurlijke klimaatbuffer gaan werken.

Wat is een klimaatbuffer?

Een klimaatbuffer is een gebied dat water op kan vangen, vasthouden en weer los kan laten. Met name moerasgebieden met veen en broekbossen zijn geschikt om als klimaatbuffer te functioneren. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. Natte natuur helpt in de strijd tegen klimaatverandering, maar ook om verlies van biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren) tegen te gaan.

Rabattensyteem Laagbroek

De ontwateringssloten bij de rabatten in het bos gaan we aanpassen.

Wat merkt de omgeving?

De maatregelen die we in 2022 gaan uitvoeren, hebben geen effect op (het grondwaterpeil bij) omliggende percelen van andere grondeigenaren. De maatregelen beïnvloeden alleen de natuurgebieden van Natuurmonumenten. 

Door het dempen en minder diep maken van greppels en rabatten, zal er op den duur meer water (in het bos) zichtbaar zijn, vooral in de zomer. Door een betere afvoer van de voedingsstoffen ontwikkelt zich ter plekke meer gevarieerde natuur met minder verruiging door braam en brandnetel, en meer ruimte voor typische broekbossoorten waaronder verschillende soorten zeggen. Zo ontstaat na verloop van tijd een afwisselend, biodivers en robuust natuurgebied. 

Hinder tijdens uitvoering 

Tijdens de uitvoering kan er overlast ontstaan door machines en werkverkeer, bijvoorbeeld in de vorm van geluid en stof. Voor het opvullen van ontwateringssloten wordt grond van buitenaf aangevoerd. De transportroute gaat via de Roermondseweg – Molenbrugweg – Coolenstraat – Hennenstraatje en Venboordstraat naar de Laagbroekstraat en andersom. Hier zal zeer regelmatig een vrachtwagen voorbij rijden. Houd rekening met circa 25 vrachtauto’s – dus 50 vrachtbewegingen – per dag tussen medio en eind september. 

Als het nodig is voor de veiligheid, wordt op sommige momenten de Laagbroekstraat overdag afgesloten voor wandelaars en fietsers. De omleiding wordt met borden aangeven. Verharde openbare wegen blijven altijd bereikbaar.

Waar staan we nu?

UPDATE 3/10/2022: de maatregelen voor 2022 zijn uitgevoerd en afgerond. 

Begin 2022 informeerden we de omgeving en andere geïnteresseerden over de plannen, onder andere via informatiewandelingen in het veld. Inmiddels is de definitieve omgevingsvergunning verleend. Vanaf 22 augustus gaat aannemer Marc Bouchez in opdracht van Natuurmonumenten aan de slag met de uitvoering. Naar verwachting duren de werkzaamheden 6 weken, tot eind september. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.30 uur. Als dat nodig is, wordt er ook buiten deze tijden gewerkt. 

Blijf op de hoogte

Via deze pagina houden we iedereen op de hoogte van de voortgang. Ook in het nabij gelegen Roukespeel – net als Laagbroek onderdeel van natuurgebied de Krang – willen we maatregelen treffen om het moeraskarakter geleidelijk aan te herstellen. Informatie hierover vind je hier.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van deze en andere projecten van Natuurmonumenten in Kempen~Broek? Houd onze website in de gaten, meld je aan voor de digitale nieuwsbrief Kempen~Broek Natuurmonumenten of volg ons op Facebook; Kempen-Broek Natuurmonumenten.

Contact

Neem met specifieke vragen of meldingen contact op met projectleider Tom Sijstermans, tel. 06-31929220 of e-mail [email protected].

Links en downloads

Gerelateerde projecten 

Teken de petitie schoon water in Limburg

Onze natuur is ziek door vervuild water en verdroging. De provincie Limburg maakt nu plannen voor de toekomst van de natuur en ons water. Dit is hét moment om in actie te komen.

klimaatbuffer Laagbroek

In Laagbroek willen we het water langer vasthouden.

logo Provincie Limburg

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid