Herstel natte natuur Laagbroek (de Krang)

Natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek (Weert) was vroeger een zogenaamd doorstroommoeras: een natte laagte waardoor water langzaam richting de Tungelroyse Beek stroomde. Natuurmonumenten wil dit doorstroommoeras geleidelijk aan herstellen. Zo krijgt de natuur weer meer kansen en kan het gebied beter functioneren als klimaatbuffer.

Laagbroek
Natte Natuur Parel De Krang

Laagbroek en Roukespeel zijn onderdeel van natuurgebied de Krang bij Swartbroek. In het blauw de verschillende watergangen.

Maatregelen 

Om de bijzondere natuur te herstellen én te behouden voor de toekomst, zijn herstelmaatregelen nodig. We gaan nu nog niet aan de slag met vernatting van het gebied, dat is onze ambitie voor de lange termijn. Wel willen we in 2022 een eerste stap zetten in het herstel van het doorstroommoeras, door de natuurlijke water- en voedingstoffenbalans in het gebied te herstellen. Daarvoor voeren we verschillende kleinschalige maatregelen uit op onze terreinen. Het gaat om:

  • Dempen en aanpassen van bestaande greppels en rabatten
  • Aanleggen nieuwe greppels
  • Aanleggen van duikers bij diverse wegkruisingen

Bekijk hier de maatregelen op de kaart. 

De maatregelen kunnen worden uitgevoerd dankzij subsidies van de Provincie Limburg.

Rabattensyteem Laagbroek

De ontwateringssloten bij de rabbatten in het bos gaan we aanpassen.

Waarom herstellen?

De maatregelen zorgen ervoor dat water in het Laagbroek langer wordt vastgehouden en voedingsstoffen beter afgevoerd worden. Allerlei plant- en diersoorten die hier van oudsher thuishoren, gedijen goed in een voedselarm gebied en krijgen zo meer kansen. Denk aan typische moerasplanten als pinksterbloem, stijve-, ijle- en elzenzegge en holpijp, maar ook bijzondere vogels als de blauwborst en bosrietzanger. Na uitvoering van de werkzaamheden, zal het gebied geleidelijk (via het moeras en het grondwater) water richting de Tungelroysebeek afgeven. Hierdoor is het beter bestand tegen de klimaatveranderingen van nu en in de toekomst én kan het gebied steeds meer als een natuurlijke klimaatbuffer gaan werken.

Wat is een klimaatbuffer?

Een klimaatbuffer is een gebied dat water op kan vangen, vasthouden en weer los kan laten. Met name moerasgebieden met veen en broekbossen zijn geschikt om als klimaatbuffer te functioneren. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. Natte natuur helpt in de strijd tegen klimaatverandering, maar ook om verlies van biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren) tegen te gaan.

Wat merkt de omgeving?

De maatregelen die we in 2022 willen uitvoeren, hebben geen effect op (het grondwaterpeil bij) omliggende percelen van andere grondeigenaren. De maatregelen beïnvloeden alleen de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Door het dempen en minder diep maken van greppels en rabatten, zal er op den duur meer water (in het bos) zichtbaar zijn, vooral in de zomer. Door een betere afvoer van de voedingsstoffen ontwikkelt zich ter plekke meer gevarieerde natuur met minder verruiging door braam en brandnetel, en meer ruimte voor typische broekbossoorten waaronder verschillende soorten zeggen. Zo ontstaat na verloop van tijd een afwisselend, biodivers en robuust natuurgebied. Tijdens de uitvoering kan er wel overlast ontstaan door machines en werkverkeer.

Waar staan we nu?

Voor direct betrokkenen, omwonenden en andere geïnteresseerden hebben we op 25 februari en 9 maart informatiewandelingen in het veld gehouden, waarbij de maatregelen zijn toegelicht. 

Op 15 maart hebben we de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Weert voor de beperkte maatregelen die we in 2022 uit willen voeren. Zoals gebruikelijk liggen de vergunning met bijbehorende stukken ter inzage en bestaat de mogelijkheid erop te reageren. Houd daarvoor de publicaties van gemeente Weert op www.overheid.nl in de gaten. 

Via onze website kun je de voortgang volgen. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in de tweede helft van 2022. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken.

Blijf op de hoogte

Via deze pagina houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook in het nabij gelegen Roukespeel – net als Laagbroek onderdeel van natuurgebied de Krang – willen we maatregelen treffen om het moeraskarakter geleidelijk aan te herstellen. Informatie hierover vind je hier.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van deze en andere projecten van Natuurmonumenten in Kempen~Broek? Houd onze website in de gaten, abonneer je op de nieuwsbrief van Natuurmonumenten of volg ons op Facebook; Kempen-Broek Natuurmonumenten.

Contact

Neem met specifieke vragen contact op met projectleider Tom Sijstermans, tel. 06-31929220  of email [email protected].

logo Provincie Limburg

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo