Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe stap in samenwerking voor water en natuur op de Brabantse Wal

24 maart 2021 | Miranda Fieret

Elf organisaties ondertekenden 17 maart een ‘aanvullende’ overeenkomst om de samenwerking op het gebied van natuur en water op de Brabantse Wal voort te zetten. De afspraken in de aanvullende overeenkomst gelden voor ongeveer twee jaar. Op dit moment start de voorbereiding van een uitgebreide studie naar maatregelen voor de lange termijn. Het resultaat van die studie is naar verwachting over twee jaar klaar en vormt de basis voor een derde nieuwe inhoudelijke overeenkomst.

Kleine Meer

Water vasthouden

Met deze aanvullende overeenkomst werken de partners aan plannen om de natuur verder te herstellen en het beheer en onderhoud van het gebied goed te regelen. Met maatregelen die op korte termijn uit te voeren zijn, willen de betrokken organisaties zoveel mogelijk water vasthouden. Vanuit Natuurmonumenten ligt de focus op Kleine Meer, Jagersrust in de omgeving van Ossendrecht. Voorbeelden van de maatregelen zijn het herstellen van de leemlagen in vennen, het plaatsen van stuwen en het dichtgooien van greppels en sloten.

Het Vlaamse Natuurpunt werkt aan het beheer en de herinrichting van het Stappersven en De Nol. Agentschap voor Natuur en Bos tekent vanuit de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Steertse Heide.

Al die gebieden maken deel uit van de Kalmthoutse Heide, een gebied waar veel van het water in de vennen van afkomstig is. Met een goede waterhuishouding en inrichting van het gebied kan de natuurkwaliteit in Vlaanderen en in Nederland profiteren.

Waterschap Brabantse Delta neemt het beheer en onderhoud over van het zuiveringsfilter dat in 2020 bij De Groote Meer is aangelegd. Met dit filter wordt op natuurlijke wijze het fosfaat uit het water gezuiverd, voordat het naar De Grote Meer stroomt.

Grote projecten succesvol afgerond

Acht organisaties die dit addendum tekenden, werkten al vanaf 2009 samen en hebben daarvoor in 2009 en 2014 twee opeenvolgende convenanten gesloten. Op basis daarvan zijn vrijwel alle projecten succesvol uitgevoerd, zoals de wateraanvoer naar De Groote Meer, de herinrichting van Jagersrust en het verwijderen van struiken, riet en voedselrijke bodem uit de vennen. Dit addendum is een aanvulling op en voortzetting van het tweede convenant dat in 2014 is gesloten.

Grensoverschrijdend onderzoek

De Brabantse Wal is een beschermd natuurgebied (Natura 2000). Voor de inrichting en beheer van dit gebied is het belangrijk dat er voor de lange termijn maatregelen voor worden bereid om dit gebied te behouden. Daarvoor loopt een uitgebreid grensoverschrijdend onderzoek naar het watersysteem (grond- en oppervlaktewater) en de flora en fauna. De betrokken partners verwachten dat over twee jaar de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Dan is ook meer duidelijk over welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Die vormen de basis voor het derde convenant.

Samenwerkingspartners

De organisaties die het addendum tekenden zijn: provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Evides Waterbedrijf, Grenspark Kalmthoutse Heide, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landgoed Groote Meer, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), gemeente Woensdrecht, Natuurpunt (B) en Agentschap voor Natuur en Bos (B).

 

 

Miranda Fieret
Miranda Fieret