Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geen stroomkabels door Schiermonnikoog

12 april 2021 | Fred Prak

Een stroomkabel dwars door een unieke natuurgebied. Dwars door de eilander Balg van Schiermonnikoog en de Waddenzee. Dwars door één van de weinige plekken waar de natuur duizenden jaren heeft gewerkt aan een ongestoord landschap. Dwars door de leef-, broed- en foerageergebied van lepelaar, dwergstern en zeehonden. Wij vinden dat een heel slecht plan! Vooral omdat het echt anders kan. Er zijn andere tracés onderzocht en beschikbaar.

Oostpunt Schiermonnikoog

Klimaatcrisis

Gezien de klimaatcrisis moeten we over naar duurzame energie. Wind op zee is, net als wind en zon op land, daarbij onmisbaar. De stroomkabel van het aan te leggen windmolenpark noordelijk van de Waddeneilanden moet aanlanden aan wal. Liefst daar waar mensen wonen en industrie draait, daar gebruiken we de stroom die het park produceert.

Voorkeurstracé

In januari j.l. heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een voorkeurstracé aangewezen dwars door de oostpunt van Schiermonnikoog. Via het wantij en tien kilometer waddennatuur, vervolgens dwars door de kwelders van Groningen en dertig kilometer landbouwgrond naar de Eemshaven. “Net op Zee” noemt men dat, was het maar waar.

De eilander Balg

De gezamenlijke  Natuur- en Milieuorganisaties en de inwoners van Schiermonnikoog, zijn geschokt door dit voorstel. Dwars door ons meest unieke natuurgebied. Leef-, broed- en foerageergebied van lepelaar, dwergstern en scholekster, Dwars door één van de weinige plekken waar de natuur duizenden jaren heeft gewerkt aan een ongestoord landschap, de eilander Balg van Schiermonnikoog. 

Grootschalige werkzaamheden

Juist daar graven, boren, tijdelijke industriële complexen bouwen om de aanleg mogelijk te maken. Met werksleuven van honderd meter breed en vier meter diep. 

Wie de notitie “Joint Fact Finding kabelcorridor “Net op zee ten noorden van de Waddeneilanden” van het Ministerie en Tennet leest kan zijn ogen niet geloven. Vooral de beoogde kabelcorridor is erg verontrustend. Er zal hier niet één keer, maar vaker, in meerdere jaren, grootschalig gewerkt worden aan de aanleg van stroomkabels. Daarmee wordt unieke natuur steeds weer opnieuw beschadigd en krijgt ze geen tijd te herstellen. 

Belangrijke natuur

Schiermonnikoog, de Waddenzee en de kwelders van Groningen zijn onderdeel van het grootste en - in internationaal opzicht - belangrijkste Natura 2000-gebied van Nederland. Het is bovendien Unesco werelderfgoed.  In de onlangs door een groot aantal overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vastgestelde Agenda voor het waddengebied 2050 staat letterlijk: “Aanleg (en onderhoud) van kabels en leidingen vindt plaats met zo min mogelijk effect op de natuurwaarden. Uitgangspunt blijft het clusteren van kabels, buizen en leidingen die aansluiten bij bestaande corridors”.  Het nu gekozen tracé staat haaks op dit uitgangspunt. 

Goede bescherming? Niet dus.

Je zou zeggen met zoveel regels en afspraken is de Waddennatuur goed beschermd. Niet dus. De wettelijke doelstellingen voor het behoud van soorten en leefomgeving worden (al jaren) niet gehaald. Verschillende vormen van visserij, winning van delfstoffen, baggeren en recreatiedruk zijn daarvan mede de oorzaak. Dan trekken we er straks nog een paar kabels doorheen? Wij vinden dat onbegrijpelijk. Aan wal

Energie van windparken moet aanlanden op de vaste wal. Daar wordt ze gebruikt. De meeste stroom wordt gebruikt in de randstad en zware industrie. De aanlanding van stroomkabels kan efficiënter, met minder natuurschade en wellicht in samenwerking met andere landen. Wij roepen op deze mogelijkheden veel beter en breder te onderzoeken. Een echt “Net op Zee”, waarop meerdere, ook toekomstige, windparken kunnen worden aangesloten. Die aanlanden zonder schade aan de Waddenzee, hopelijk wordt dat waar!

Petitie tegen kabel door SchiermonnikoogWij ondersteunen de petitie van de eilanders op Schiermonnikoog tegen dit tracé. We zetten alles op alles om dit voorgenomen besluit te keren. 

Dit is de zoveelste keer dat onze Waddennatuur ondergeschikt dreigt te worden aan bestuurlijke en economische voorkeuren. Wij zijn voor het klimaatakkoord, maar stroomkabels dwars door ons Wad, dat mag niet waar worden!

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)