Ga direct naar inhoud
Nieuws

Informatie- en demonstratiebijeenkomst Rhede (D) windturbines bij Wooldse Veen

12 maart 2024 | Jantine Wesselink

Gisteravond 11 maart was er een openbare informatiebijeenkomst in Rhede (D) over geplande windturbines vlakbij de Nederlandse grens en erg dicht tegen het Wooldse Veen waar Natuurmonumenten mede eigenaar van is. Voorafgaand eraan was er een vredige demonstratie door onder andere bezorgde burgers voor het gemeentehuis. Zij toonden verzet tegen de komst windmolens.

vredig protest Duitse windmolens

Grote opkomst

De burgemeester van Rhede zat de informatieavond voor. Enkele honderden mensen waren aanwezig. Waaronder veel lokale politici, burgemeester(s) en ambtenaren van de (lokale) overheden. Daarnaast waren er ook veel Nederlanders aanwezig, waaronder bezorgde bewoners van het gebied, lokale politici van de gemeente Winterswijk en enkele actiegroepen en natuurorganisaties.

Inspraak namens brede groen coalitie

Boswachter public affairs bij Natuurmonumenten Niels Noordstar sprak in namens Natuurmonumenten en Platform Natuur en Landschap Oost Achterhoek. Een Platform dat naast Natuurmonumenten ook bestaat uit Stichting het Gelderslandschap, de Vogelwerkgroep Oost Achterhoek en de afdeling Oost Achterhoek van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische vereniging en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. 

"Met grote zorg hebben wij enkele maanden geleden kennis genomen van de initiatieven voor het plaatsen van windturbines vlakbij het grensoverschrijdende Natura2000- gebied Vardingholter Venn – Wooldse Veen - Kulverheide."

Niels Noordstar, Natuurmonumenten

Onbegrijpelijk en kansloos

Gezien het unieke landschap, de aanwezigheid van de genoemde beschermde dieren, en het natuurlijk en ecologisch belang van het grensoverschrijdende Natura2000 gebied Vardingholter Venn – Wooldse Veen - Kulverheide is het in onze ogen onbegrijpelijk om nabij deze locatie windturbines te plaatsen. Verdere inspanningen om dit te onderzoeken zouden dan ook als kansloos bestempeld moeten worden.

Boswachter public affairs Niels Noordstar spreekt in tegen Duitse windmolens

Natuurmonumentenboswachter public affairs Niels Noordstar spreekt in tegen Duitse windmolens

Europees Vogel- en Habitatrichtlijn broedvogels

Ten eerste de Europees beschermde status onder de Vogel- en Habitatrichtlijn van broedvogels, zoals onder andere rode wouw, wespendief, oehoe en kraanvogel. Deze soorten broeden precies in het gebied dat nu onderzocht wordt en deze vogels hebben hier hun foerageergebieden.

Daarnaast zijn er ook verschillende soorten beschermde vleermuizen actief in dit gebied. Wij durven met zekerheid te stellen dat het leefgebied van al deze soorten sterk negatief zal worden beïnvloed door de aanwezigheid van windturbines en, nog veel erger, velen zullen sterven door het grote gevaar van aanvaring met de windturbines.

kraanvogel met kuiken

Kraanvogelpaar met kuikens

Burgers hadden actief betrokken moeten worden

Ten tweede willen we u er op attenderen dat de windturbines zó dicht bij de Nederlandse grens staan, dat de bewoners en andere belanghebbenden aan beide zijden van de grens vanaf het eerste begin actief betrokken hadden moeten worden. Ook onze organisaties waren graag vanaf het begin geïnformeerd.

Laat het duidelijk zijn dat ook wij ons grote zorgen maken over het tempo van de door de mens beïnvloedde klimaatverandering, en zijn overtuigd van de urgentie van het uitfaseren van het gebruik van fossiele energie. Dat laat echter onverminderd dat de keuzes voor duurzame energie op een verstandige manier tot stand moeten komen. Dat geldt wat ons betreft ook zeker voor locatiekeuzes voor windenergie.

Proces

De plannen liggen op dit moment ter inzage en iedereen kan zijn bezwaren bekend maken, dat hebben wij dus ook gedaan. Nadat deze periode voorbij is wordt alle input verzameld en komt er opnieuw een aangepast plan waarop ook weer gereageerd kan worden. Dit plan ligt uiteindelijk ter goedkeuring aan de politiek.

honderden mensen in de zaal bij informatiebijeenkomst Duitse windmolens

Honderden mensen in de zaal bij informatiebijeenkomst Duitse windturbines bij Wooldse Veen

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink