Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties reageren op nieuwe stikstofvoorstellen

27 november 2019 | Shanti Haas

LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur- en milieu, WNF, Vogelbescherming, Vlinderstichting en SoortenNL stuurde op woensdag 13 november een brief aan het kabinet over de nieuwe stikstofvoorstellen. Lees hieronder onze gezamenlijke reactie.

Gevolgen stikstof

Stikstof is een ecologische ramp voor de toch al kwetsbare natuur in Nederland. De vraag die nu voorligt is of de voorgestelde maatregelen ook zullen gaan leiden tot het noodzakelijke herstel van de biodiversiteit. In dit verband past de opmerking dat de natuur niet ophoudt bij de geografische grens van Natura2000 gebieden. Ook buiten dit netwerk, op het boerenland, in de stad en in het water, vinden planten- en diersoorten hun weg. Ook daar ondervindt de biodiversiteit schade van de deken van stikstof die over het land uitgerold is. Ook voor deze natuur komen wij op en daarom moet de stikstofuitstoot omlaag.

We beseffen dat het kabinet nu maatregelen voor de korte en zeer korte termijn heeft gepresenteerd. Op zichzelf kunnen die een direct effect hebben op de stikstofuitstoot. Desondanks kunnen we nog bij lange na niet spreken van een structureel positief effect op de biodiversiteit. Daarom wachten wij de lange termijnvoorstellen van het kabinet af.

In haar toelichting sprak minister Schouten over ‘flexibilisering’. Bepaalde natuurdoelen zouden in kleine gebieden onhaalbaar zijn en dus beter elders gerealiseerd kunnen worden. Als natuurorganisaties bestrijden wij het beeld dat deze doelen onhaalbaar zijn. We kunnen het halen als we ook deze kleinere gebieden inbedden in een robuust netwerk van onderling verbonden gebieden. De geopperde flexibilisering is dus overbodig - en het kabinet zou zich bij haar lange termijn voorstellen moeten concentreren op het realiseren van dat robuuste natuurnetwerk en op voldoende middelen voor beheer en ontwikkeling daarvan.

Opmerkelijk vinden wij de aankondiging van het kabinet in gesprek te gaan met de Europese Commissie over het aanpassen van de beschermde status van bepaalde Natura2000 gebieden. Het netwerk van Natura2000 gebieden is de ondergrens waaraan lidstaten zich moeten houden. Bovendien vinden wij het voornemen beleidsmatig moeilijk te duiden binnen dit pakket aan korte termijn maatregelen. Ons ontgaat wat deze gang naar Brussel bijdraagt aan het acute probleem van vergunningverlening. Nog los van de vraag of deze onderhandeling enige kans van slagen heeft.

Als natuur- en milieuorganisaties kijken wij uit naar de aankondiging van de kabinetsplannen voor de lange termijn. We zijn te allen tijde bereid om over de noodzakelijke investeringen in de natuur en de biodiversiteit in gesprek te gaan.

 

Natuurmonumenten over stikstof

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter