Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onduidelijkheid over proces Transitie Landelijk Gebied

03 mei 2024 | Hanne-Wil Kievitsbosch

Helaas is er momenteel veel onduidelijkheid over de voortgang van het proces rondom de Transitie Landelijk Gebied in de provincie Groningen. Hierbij een toelichting over de Transitie Landelijk Gebied.

Dal van de Ruiten Aa

Onduidelijkheid over proces Transitie Landelijk Gebied 

Het gaat niet goed met de natuur- en waterkwaliteit in Nederland. We hebben een gebrek aan schoon water, schone lucht en een gezonde bodem. Bovendien vraagt de klimaatopgave om een sterke daling van de broeikasgasemissies van landbouw en landgebruik. In de zomer van 2022 presenteerde het Rijk haar startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met daarin de doelen voor natuurherstel (met als onderliggende opgave de reductie van stikstof), water en klimaat. De provincies zijn door het Rijk gevraagd om deze opgaven over te nemen en concrete maatregelen uit te voeren. Het Rijk had daarvoor € 24 miljard voor het gehele land beschikbaar gesteld. In het Coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is dit bedrag echter teruggeschroefd naar € 5.5 miljard.

Proces

De provincie Groningen is afgelopen jaar het proces “Transitie Landelijk Gebied” gestart. De provincie heeft hierbij zeven deelgebieden onderscheiden binnen het TLG proces: 

  • Waddenkust en Wierdenland
  • Centraal Woldgebied en Duurswold
  • Oldambt
  • Westerwolde
  • Veenkoloniën
  • Gorecht
  • Zuidelijk Westerkwartier

Voor deze zeven deelgebieden heeft de provincie de opgaven geformuleerd, waarna gebiedsgroepen aan de slag zijn gegaan om daarvoor maatregelen in beeld te brengen. Ook de Groningse natuurorganisaties waaronder Natuurmonumenten nemen aan deze gebiedsgroepen deel. De natuurorganisaties ondersteunden tijdens het proces een groot aantal van de door de provincie geformuleerde opgaven voor de verschillende deelgebieden. 

Over welke opgaven hebben we het dan bijvoorbeeld? In veel deelgebieden zetten we in op minder afhankelijkheid van IJsselmeerwater, onder meer door de verhoging van grondwaterstanden. Voor alle gebieden willen we dat ruime bufferstroken langs sloten worden gerealiseerd. Maar ook dat natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, en een groenblauwe dooradering van het landschap tot stand wordt gebracht.  Ook streven we naar uitbreiding van het bosareeal, onder andere bij Kardinge. 

Inloopbijeenkomsten

Het proces zou rond de zomer voorlopig tot een eind komen met inloopbijeenkomsten voor alle inwoners in alle deelgebieden. Deze inloopbijeenkomsten zijn echter uitgesteld tot na de zomer. Er is volgens de provincie te veel onzekerheid over bijvoorbeeld financiering van de opgaven. De provincie gaat voorlopig wel door met de planvorming. Gedeputeerde Emmens: “ De gesprekken die in de gebieden worden gevoerd zijn zeer waardevol gebleken en hebben tot goede opbrengsten geleid. Dat moeten we koesteren”. De huidige inzet van de provincie is nog steeds om eind september een Gronings plan aan te leveren bij het Rijk. Dit zal waarschijnlijk geen definitief gebiedsplan zijn, maar een concept of stand-van-zaken-plan.

Op welk moment de inwoners van Groningen input op het concept-plan kunnen leveren is echter nog niet bekend. Als bekend is wanneer de inloopbijeenkomsten plaatsvinden zal de Ledencommissie Groningen de leden van Natuurmonumenten oproepen om  deze inloopbijeenkomsten te bezoeken, om een zo sterk mogelijk natuurgeluid te kunnen laten horen. Ook dan nog ingebrachte punten kunnen nog worden meegenomen in het uiteindelijke Gebiedsplan. 

 

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe