Aan het werk in de Vechtplassen

Regelmatig vinden er werkzaamheden plaats in de natuurgebieden van de Vechtplassen. Natuurmonumenten is dan bezig om deze natuur te herstellen of te versterken. Deze werkzaamheden roepen vaak vragen op bij bezoekers en omwonenden en daarom leggen wij graag uit waarom we zulke werkzaamheden uitvoeren en hoe we dat doen.

Orchideeën

Op verschillende locaties in de Vechtplassen gaat Natuurmonumenten de kwaliteit van natuur verbeteren. In Ankeveen, Kortenhoef, de Suikerpot en de Weersloot worden in 2021 en 2022 maatregelen uitgevoerd om bijzonder trilveen en bloemrijke graslanden weer een kans te geven.

Biodiversiteit

Het laagveen in de Vechtplassen is niet alleen uniek in ons land, maar van internationale betekenis. De natuur in dit gebied is zo bijzonder, omdat er verschillende fases van verlanding te vinden zijn. Bij verlanding raakt open water steeds meer begroeid met waterplanten (trilveen), waardoor een petgat langzaam volledig dichtgroeit. De bodem wordt vervolgens steeds dikker en raakt uiteindelijk begroeid met bomen. Tenslotte staat er een bos. Dit proces duurt normaal jaren. Maar door de neerslag van grote hoeveelheden stikstof gaat dit proces veel sneller, waardoor bijzondere planten snel verdwijnen. Als Natuurmonumenten niet ingrijpt, bestaat de hele Vechtplassen over vijftig jaar uit bos. Dit is niet wenselijk, want juist de verschillende verlandingsfases zorgen elk voor een geschikt leefgebied voor veel zeldzame planten en dieren. En dat is weer goed voor de biodiversiteit.

Maatregelen

Met de maatregelen, die in 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, zetten we dit proces een paar stappen terug in de tijd. Zo worden er in Ankeveen graslanden geplagd, petgaten gegraven en bosopslag verwijderd. Bij plaggen wordt de bovenste voedselrijke bovenlaag van een grasland geschraapt om bloemrijke graslanden met onder meer orchideeën en moeraskartelblad te bevorderen. Deze bloemen trekken weer veel insecten en vlinders aan.

In Kortenhoef gaan we de waterkwaliteit verbeteren en bosopslag verwijderen. En in de Suikerpot plaggen we verzuurde haarmosvelden af om ervoor te zorgen dat het gebied weer onder invloed komt van oppervlaktewater met een goede PH-waarde. Soorten als moerasviooltje en zonnedauw krijgen dan weer een kans.

In het weerslootgebied, nabij Nieuw Loosdrecht zijn twee kleine percelen moerasbos verwijderd (ongeveer 0,5 ha) en grasland afgeplagd om de ontwikkeling van blauwgrasland te bevorderen.

Natura 2000

Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. Een Europees natuurnetwerk van leefgebieden voor planten- en diersoorten die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. De werkzaamheden worden betaald met subsidie van de provincie Noord-Holland.

Aan het werk in de Vechtplassen

logo