Het probleem

Natte heide verdwijnt door onvoldoende grondwater
In de Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen moet de waterhuishouding verbeterd worden. Een groot deel van het jaar is er niet genoeg grondwater aanwezig. De natte heide die van nature in deze vennengebieden voorkomt, dreigt daardoor te verdwijnen. Ook de kwaliteit van het water in de vennen vermindert.De verdroging en de verminderde waterkwaliteit hebben een negatief effect op soms zeldzame plant- en diersoorten. De variatie aan soorten verdwijnt: de biodiversiteit neemt af.

Kampina

Wat zijn de gevolgen van verdroging

De verdroging en de verminderde waterkwaliteit hebben een negatief effect op soms zeldzame plant- en diersoorten. De variatie aan soorten verdwijnt: de biodiversiteit neemt af.

Grassen verdringen de natte heide

Grondwater en oppervlaktewater hebben invloed op het plantenleven in de heide. Iedere soort heeft zijn eigen ‘waterwensen’. Als natte heide verdroogt, verdwijnen de bijzondere planten zoals gewone dopheide, veenmos en het blauwe klokjesgentiaan. Grassen, zoals pijpenstrootje, gaan juist sneller groeien. De natte heide verandert dan in een eentonige grasvlakte. 

De verdroging zorgt bij een aantal vennen voor verzuring van het water. Planten en dieren die leven onder minder zure omstandigheden worden daardoor in hun bestaan bedreigd.

Vennen verzuren

De vennen in het gebied staan bekend om de bijzondere waterkwaliteit. Veel vennen vullen zich met regenwater en soms ook met kwel. Kwel is grondwater, soms eeuwenoud, dat vanzelf naar boven komt. Het water is zuiver en voedselarm en zorgt voor een heel specifiek plantenleven in en rond het ven. Maar juist dat schone kwelwater is verminderd, waardoor het venwater verzuurt en de oevers verdrogen.

Wat zijn de gevolgen van meststoffen in het water

Water wordt te voedselrijk

In het verleden zijn beken aangesloten op sommige vennen. Zo werden ze meer geschikt als viswater. Voedselrijker beekwater kwam in de voedselarme vennen terecht. Vissen als karpers en brasem profiteerden hiervan en aanvankelijk zorgde dat ook voor een bijzonder planten- en dierenleven. Maar met de komst van kunstmest en een intensievere landbouw bracht dat beekwater meer meststoffen mee en zijn de vennen te voedselrijk geworden. Veel zeldzame planten en diersoorten zijn hierdoor verdwenen. Dit probleem speelt vooral in de Oisterwijkse vennen en wordt ook in het plan Natte Natuurparel aangepakt.

Project Natte Natuurparel

 

logo