Ga direct naar inhoud

Maatregelen

In de Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen moet de waterhuishouding verbeterd worden. Een groot deel van het jaar is er niet genoeg grondwater aanwezig. Er zijn verschillende maatregelen bedacht om te voorkomen dat de natte heide verdwijnt en de kwaliteit van het water in de vennen vermindert.

Kampina

Grondwaterpeil verhogen

  1. Slootjes dempen in het natuurgebied bij de Logt, zodat water langer in het gebied blijft en in de bodem kan zakken.
  2. De maatregel om het waterpeil van het beekje de Rosep plaatselijk  te verhogen, is voorlopig vervallen.  Het plan was door natuurlijke obstakels zoals boomstammen en takhout in de beek te leggen, het peil iets te verhogen We hebben nu afgesproken eerst af te wachten of maatregelen uit aangrenzende projecten al effect hebben op het waterpeil van de Rosep.
  3. Naaldbomen kappen tussen het Groot Huisven en het Meeuwenven op Kampina.  En op de kapvlakte de strooisellaag van de bosbodem verwijderen.  Verdamping van grond- en regenwater wordt zo beperkt. Naaldbomen verdampen via hun ‘bladeren’ (naalden) het hele jaar door water. Deels is dat grondwater, maar na een regenbui blijft ook veel water aan de naalden hangen, dat nooit de grond bereikt. Waar bos gekapt wordt, zullen heide en grassen groeien en die verdampen veel minder water. De grondwaterstand zal stijgen en daardoor kan kwelwater in de oeverzones van de Huisvennen weer aan de oppervlakte komen. Natuurmonumenten voert deze maatregelen uit..

Waterkwaliteit in aantal vennen verbeteren

4. De landbouwsloten die voeren naar het Achterste Kolkven en het Rietven leiden we om, is het plan. Het betreft de Braakloop en ’t Stokske. Voordat we de maatregel aan de Braakloop kunnen uitvoeren, voeren we eerst noodzakelijk onderhoudswerk aan deze sloot in Moergestel uit. Het onderhoudswerk valt buiten het project, maar is wel een taak van het waterschap. Er wordt hierover contact opgenomen met direct aanwonenden. Het werk bij ’t Stokske staat gepland voor 2013.

Meststoffen in het slootwater komen daardoor niet meer in de vennen terecht. De oorspronkelijke begroeiing bij deze vennen kan zich dan herstellen. Amfibieën als kamsalamander, heikikker en poelkikker profiteren ook van deze maatregelen.

Project Natte Natuurparel