Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Projectbeschrijving - Natuurherstel Nieuwkoop

In het voorjaar en de zomer zijn de bloemrijke hooilanden, de legakkers met hun wuivende waaiers van riet en de sloten en kreekjes vol waterlelies een lust voor het oog. Vogels als rietgors, snor, kleine karekiet en blauwborst vliegen in en uit de rietvelden, op zoek naar voedsel voor hun jongen. In de moerasbossen broeden aalscholvers en blauwe reigers. Voor het zeldzame neefje van de blauwe reiger, de purperreiger, vormen de Nieuwkoopse Plassen één van de laatste toevluchtsoorden in Nederland. Net als de bedreigde zwarte stern en de noordse woelmuis houdt het dier hier goed stand.

Typische vegetatie van schrale gronden als de grote ratelaar, echte koekoeksbloem, veenpluis en blauwe knoop doet het goed in de hooilanden. Het meest bijzondere op floragebied is de moerasheide. De 13 hectare in het plassengebied vormt eenderde van het totale oppervlak in Nederland.

Niet zo gek dat hier jaarlijks duizenden mensen komen genieten van de natuur, het gevarieerde landschap en de rust. Maar zou Natuurmonumenten er niets aan doen, dan was dit bijzondere gebied binnen de kortste keren één groot bos. Want hooilanden en rietlanden hebben van nature de neiging om te verruigen, zodat er uiteindelijk een moerasbos ontstaat. Om dat te voorkomen wordt het riet gesneden en het gras op de hooilanden gemaaid en afgevoerd.

Ondanks deze werkzaamheden was het nodig om extra natuurherstelmaatregelen te treffen. Met financiële steun van verschillende overheden heeft Natuurmonumenten een defosfateringsinstallatie geplaatst, verzuurde rietlanden afgeplagd en fosfaatrijke waterbodems gebaggerd. Met deze werkzaamheden is al een hele verbeteringsslag gemaakt.

Door het verwijderen van voedselrijk materiaal is de oorspronkelijke situatie van een schraal laagveenmoeras een stuk dichterbij gekomen. Maar we zijn er nog lang niet. Het natuurlijke proces van verlanding - waarbij beschut, ondiep open water uiteindelijk helemaal dichtgroeit - is nog niet opnieuw op gang gekomen. Juist dit verschijnsel is typerend voor gebieden als de Nieuwkoopse Plassen. Samen met de waterschappen wil Natuurmonumenten werken aan het opnieuw voorkomen van alle verlandingsstadia tussen open water en bos. Over twintig jaar zullen dan typische moerasvogels als de nu vrijwel verdwenen roerdomp en grote karekiet weer in het gebied broeden. De populaties van zwarte stern en purperreiger zullen definitief ’uit de gevarenzone’ zijn en ook de botanische rijkdom is flink toegenomen.