Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bijna 19.000 Noord-Hollanders roepen provincie op tot voldoende en schoon water

30 juni 2023 | Roos Kooiman

Vandaag ontving gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) bijna 19.000 oproepen van bezorgde Noord-Hollanders. Met vijf volle postzakken kwam een afvaardiging naar het provinciehuis om de provincie op te roepen te zorgen voor schoon water in de natuur.

Aanbieding waterpetitie aan provincie Noord-Holland

Onze natuur is namelijk ziek en een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water. Alleen met gezond water kan de natuur zich weer herstellen. De oproep is een onderdeel van de petitie ‘Stop de watercrisis’ van Natuurmonumenten die ruim 102.000 mensen in het land hebben ondertekend. Het hoogste aantal ondertekenaars kwam uit Noord-Holland.

Schoon water voor herstel natuur

Andius Teijgeler, lid van de ledencommissie Natuurmonumenten in Noord-Holland bood de petitie aan: “De rol van water in onze natuur, in ons landelijk gebied, in onze provincie is net als in het menselijk lichaam. Het kan niet zonder gezond en schoon water. Wanneer wij vervuild water drinken worden we ziek, het is voor de natuur niet anders". Hij riep gedeputeerde Esther Rommel op het waterprobleem samen met de waterschappen en het Rijk op te lossen en te zorgen dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 gehaald worden. “Want alleen dan kan de natuur zich weer herstellen” zei Teijgeler. Esther Rommel nam de petities in ontvangst:

“Goed dat zoveel Noord-Hollanders begaan zijn met de waterkwaliteit. Het klopt dat we hard moeten werken om het oppervlaktewater in Noord-Holland te laten voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. En dat geldt voor meer opgaven. Het is daarom goed dat we in ons Provinciaal Programma Landelijk Gebied, en ook feitelijk in de gebiedsprocessen, alles in samenhang oppakken. Want juist de samenhang tussen wateraanpak, natuur/stikstof-aanpak en klimaataanpak biedt kansen dit allemaal op orde te krijgen". 

Eerder deze maand namen bestuurders Sander Mager en Arjan van Rijn van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de petities in ontvangst met de oproep zich in te zetten voor een beter waterkwaliteit. De waterschappen hebben, net als de provincie, een belangrijke opdracht om te zorgen voor voldoende en schoon water.

Esther Rommel neemt petitie in ontvangst

Biodiversiteit holt achteruit

Goed water is cruciaal voor onze gezondheid, de natuur, ons zwemwater, ons drinkwater en ook voor economische functies zoals de landbouw. Helaas heeft de natuur in Noord-Holland heeft al jaren last van een slechte waterkwaliteit. Bijna nergens in Noord-Holland voldoet het water in de natuur aan de kwaliteitsnormen. En in tijden van overvloed wordt water te snel afgevoerd, waardoor er in tijden van droogte water tekort is. Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Planten en dieren verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit.

Ambitieuze plannen uitvoeren

Schoon water en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) kan alleen door ambitieuze plannen uit te voeren. Zo moet er een vermindering komen van meststoffen en pesticiden in het water en is het nodig schadelijke lozingen in het water te stoppen. Met betere beloningen en meer grond kunnen natuurinclusieve boeren gestimuleerd bij te dragen via extensieve veeteelt. Ook de overgang naar biologische bollenteelt, dus zonder pesticiden, kan worden gestimuleerd. Daarnaast verdient grondwater betere bescherming en moeten grondwateronttrekkingen worden beperkt. Ook is het essentieel water op te vangen en langer vast te houden. Tot slot is het van belang waterpeilen te verhogen om veenafbraak te stoppen.

Gezamenlijke problemen oplossen

De provincie staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Provincie en waterschappen maken nu in opdracht van het Rijk plannen voor de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 bij het Rijk liggen. Zij moeten zowel een oplossing geven voor stikstofprobleem als de problemen rondom schoon water, verdroging, klimaat en schone lucht.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter