natuurgebied

De Veluwe

Ecoducten op de Veluwe

In of bij gebieden van Natuurmonumenten op de Veluwe zijn de afgelopen jaren ecoducten aangelegd. De ecoducten verbinden natuurgebieden met elkaar en bieden diersoorten de mogelijkheid hun leefgebied te vergroten of te verplaatsen.

Ze compenseren enigszins de versnippering die is ontstaan toen snelwegen werden aangelegd. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de bouw van de ecoducten, terwijl Natuurmonumenten het beheer van het natuurdeel op zich neemt.

Tweets over ecoducten

Blijf op de hoogte van het leven op en rond de ecoducten via Twitter .

Edelherten steken ecoduct Hulshorst overFotograaf: Mirte KruitBron: Natuurmonumenten

 

Hieronder kun je lezen hoe de aanbouw van de ecoducten is verlopen.

Update 15 maart 2013

Na het openen van de hekken zijn de ecoducten Hulshorst (bij Hierden) en Jac P Thijsse (bij Wolfheze) nu ook toegankelijk voor reeën en herten.

Update 24 januari 2012

Ecoduct Wolfhezerheide over de A50

Dit ecoduct kan gebruikt worden door de dieren waarvoor het is gebouwd. Toch is het er rustig, omdat veel soorten reptielen en amfibieën in de winter niet actief zijn. De omgeving is grotendeels ingericht en de mensen kunnen het wandelpad over het ecoduct benutten. Hiervan wordt al veel gebruikgemaakt. Natuurmonumenten gaat de verlegde ATB route nog verbeteren en er komen twee roosters in de afrastering waar de fietsers overheen kunnen zonder een hek te hoeven openen. Het aanwezige ruiterpad is inmiddels ook verlegd en aangepast aan de veranderde omgeving.

Ecoduct Jac.P.Thijsse over de A12
De inrichting van ecoduct en omgeving is afgerond, er is een rustgebied rondom het ecoduct ingesteld om het grofwild de nodige rust te gunnen. Helaas kunnen reeën, herten en wilde zwijnen nog geen gebruik maken van het ecoduct. Enerzijds moet voor de zwijnen aan de zuidzijde nog een stuk uitgerasterd worden om te voorkomen dat ze op plekken komen waar ze niet gewenst zijn. Overleg met de aanliggende eigenaren vind hierover plaats.
Anderzijds wil de provincie nog geen herten aan de zuidzijde toestaan omdat er eerst een aantal vragen moet worden beantwoord. In het voorjaar wordt dit ecoduct officieel door Natuurmonumenten geopend waarbij uitdrukkelijk ook de mensen uit de omgeving bij worden betrokken.

Ecoduct Oud Reemst
Door de verdiepte aanleg en de kap van bos is vooral hier de omgeving flink veranderd. Er is veel meer openheid gekomen en vanaf de weg is het nu mogelijk om veel verder het open landschap in te kijken. Wel is er over een flinke lengte een wal aangelegd met aan de achterzijde een vloeiende overgang naar de omgeving. Daardoor is het zicht vooral vanuit de Nationale Park de Hoge Veluwe veel weidser geworden en worden de open heidevelden niet alleen via het ecoduct maar ook visueel met elkaar verbonden. Natuurmonumenten heeft inmiddels een open corridor gemaakt richting Planken Wambuis. Door de inzet van aannemers en veel vrijwilligers zijn grote stukken heide geschoond van opslag. Door de verdiepte aanleg en de vele neerslag is er een aantal keren wateroverlast geweest onder het ecoduct. De provincie heeft deze problemen verholpen door de inzet van pompen. De beide aangelegde waterpoelen aan weerszijden van het ecoduct zitten nu dan ook overvol.

Update 13 oktober 2011

Ecoducten bewijzen hun nut , niet alleen voor zoogdieren zoals herten, zwijnen en reeën, maar ook voor reptielen. Dat blijkt onder meer uit het bericht van RAVON. Op ecoduct Terlet is voor het eerst een slang gezien. Lees het bericht.

Update 29 september 2011

Onlangs werd een luchfoto gemaakt van het ecoduct Hulshorst. Daarop de zien dat de bouw hiervan flink gevorderd is:

Open Dag Wolfhezerheide 10 september 

Op zaterdag 10 september 2011 kunt u de totstandkoming van het ecoduct Wolfhezerheide over de A50 van dichtbij bekijken. Er is een feestelijk programma, u kunt op het ecoduct een kijkje nemen en er is een speciale wandelroute uitgezet.

Update 5 september 2011

Vandaag is ecoduct Hoog Buurlo feestelijk geopend. Het ecoduct verbindt natuurgebieden aan weerszijden van de A1 met elkaar.

Update 7 juni 2011

Wie over de A12 rijdt ziet dat er veel is veranderd op Reijerscamp.

Het ecoduct zelf is grotendeels klaar en men rijdt al onder een gesloten betondek door. De directe omgeving lijkt echter op een zandwinning met grote hopen licht en donker zand. Voor het talud is een enorm grondverzet noodzakelijk, er is al meer dan 50.000 m3 zand vanuit twee depots verplaatst naar het talud. Dit zand kwam jaren terug vrij bij natuurontwikkeling op Reijerscamp, een destijds door de overheid aangekocht gebied om te dienen als uitloopgebied voor de edelherten. Bij de inrichting van dit gebied door Natuurmonumenten is bewust deze grond daar opgeslagen met de wetenschap dat deze goed van pas zou komen bij de aanleg van het ecoduct. Hierdoor hoeft er veel minder grond van elders te worden aangevoerd, dit scheelt enorm veel kosten maar is ook een stuk milieuvriendelijker door minder transport en CO2-uitstoot.

De plekken van beide depots zijn vervolgens ook weer door de aannemer tot op de minerale grond ontgraven zodat hier in de toekomst een voedselarme vegetatie zal ontstaan. Natuurmonumenten gaat deze plekken wel afstrooien met heideplagsel om zo een zaadbank van schrale plantensoorten te verkrijgen zoals heide, stekelbrem en pilzegge. Een zelfde soort arme vegetatie zal ook ontstaan op het ecoduct zelf, daardoor wordt het ecoduct aantrekkelijk voor veel warmte en droogte minnende soorten. Ook komt er een strook vruchtbare grond aan de rand over het ecoduct want sommige soorten houden juist van meer dekking en schaduw. Om echt weg te kunnen kruipen komt er een wal van boomstobben die een verbinding gaat vormen tussen beide gebieden aan weerszijden van de A12.

Update 7 april 2011 (2)

Om de aanleg van ecoduct Oud Reemst aan de Flora- en Faunawet en aan de Natuurbescheringswet 1998 te toetsen, heeft bureau Natuurbalans-Limes Divergens een natuurtoets uitgevoerd. Daarvoor werd veldonderzoek uitgevoerd. Tijdens dat onderzoek zijn op drie plekken in de berm van de Harderwijkerweg groeiplaatsen van de zeldzame en bedreigde steenanjer gevonden. Deze groeiplekken worden door de bouw van het ecoduct vernietigd.

Daarom is er in dezelfde berm, maar wel een eind verderop, gezocht naar een soortgelijke locatie als de vindplaats, een locatie waar dezelfde omringende plantensoorten staan. Op 15 maart 2011 zijn met een graafmachine de drie gevonden pollen tot 50 cm. diep uitgegraven en verplaatst naar de nieuwe locaties. In de week na verplaatsen is er voldoende regen gevallen zodat de verwachting is dat de steenanjers op de nieuwe plekken goed zullen aanslaan.

Steenanjer  
De steenanjer is een plant die in de zomer  tot begin van de herfst bloeit. De plant vormt een zode en groeit in droge graslanden en bermen, het liefst vol in de zon. De plant staat op kalkarme, maar verder niet al te arme zandgrond. Bij bemesting verdwijnt hij snel. Daardoor is de soort veel zeldzamer geworden en staat hij op de rode lijst als bedreigde soort.

Update 7 april

Voor het ecoduct bij Wolfheze zijn steunbalken geplaatst.

Update 21 maart 2011

Bekijk de webcambeelden van ecoduct Terlet.

Update 28 februari 2011

In het Reformatorisch Dagblad verscheen een artikel: Webcam bewijst: ecoduct werkt uitstekend.

Er is de laatste maand hard gewerkt aan de diverse ecoducten.Van het Jac.P.Thijsse ecoduct is de bouw van de pijler in de middenberm afgerond en heeft de aannemer haar werkzaamheden verlegd naar de beide zijkanten. De bouwlocatie is afgezet met hekken en het grondverzet heeft hier een aanvang genomen. De vruchtbare zwarte bovenlaag wordt hier eerst verwijderd waarna de voedselarme onderlaag in depot wordt gezet om later te dienen als afdeklaag voor talud en ecoduct. Grote en opvallende hopen licht en donker zand zijn het zichtbare gevolg. Ook is er een aanvang gemaakt met het verplaatsen van 50.000 m3 grond uit het natuurontwikkelingsgebied Reijerscamp, deze grond ligt hier al vijf jaar in opslag om gebruikt te worden voor het talud.

Bij het Wolfhezerheide ecoduct over de A50 is nu al het bos dat weg moet gekapt en afgevoerd. Er is een vrije doorgang tussen toekomstig ecoduct en de Doorwerthse heide. Ook wordt deze heide door middel van plaggen weer opgeknapt. Door de aantasting van het heidehaantje enkele jaren terug was hier de heide massaal afgestorven. Door het plaggen krijgt heidezaad de kans om te ontkiemen, doe je dit niet dan blijft de heide te voedselrijk en krijgen grassen de overhand. In de middenberm van de A50 is de aannemer begonnen met heien op de plek waar de pijlers komen te staan. Aan de zijde van Laag Wolfheze wordt de uiterste zorg besteedt aan het niet beschadigen van de ondergrond. Door de hoge archeologische waarden is het gebied in zijn geheel aangewezen als archeologisch monument. In de laatste week van februari wordt begonnen met het kappen van bos aan weerszijden van de Harderwijkerweg te Otterlo op de plek waar het ecoduct wordt aangelegd. Half maart zijn de vellingswerkzaamheden afgerond.

Update 13 januari 2011: Wolfhezerheide

Het ecoduct ten zuiden van de A12, over de A50, krijgt de naam Wolfhezerheide. Aan beide zijden van de A50 komt de naam Wolfheze voor. Aan de ene zijde ligt de Wolfhezerheide aan de andere zijde het huidige dorp Wolfheze. Het oude dorp, Wolfhees genaamd, lag in het gebied van de Wolfhezerheide rond de kerkheuvel in het huidige natuurgebied. Om deze reden is Wolfheze in de naam verwerkt. Door het verbinden van de Doorwerthse Heide en de Wolfhezerheide en het rooien van een deel van het bos ontstaat weer een groot heidegebied. Vandaar dat ook "heide” in de naamgeving is opgenomen.
Bij het rooien van de bomen, dat vandaag is gestart, worden de grote eiken aan de zuidzijde waar het oude dorp Wolfheze lag gespaard. Ook worden daar geen stobben gerooid of anderszins de grond geroerd omdat deze zijde in zijn geheel is

Update 23 december 2010

Voordat de bouw van de ecoducten mag beginnen vind er een veldonderzoek plaats in het kader van de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Daarbij zijn in het werkgebied diverse soorten reptielen aangetroffen. Vervolgens is dit werkgebied afgezet met schermen en zijn er vangpotten en matjes neergelegd om de aanwezige beesten weg te vangen en aan de overzijde van de vangschermen weer teruggezet in de natuur. Doordat de matjes veel zonnewarmte vast houden kruipen koudbloedige reptielen hier graag onder.

Uiteraard is er eerst gekeken of dit nieuwe gebied ook daadwerkelijk geschikt is voor de soorten. Hiermee  wordt voorkomen dat er beschermde soorten worden gedood of uitgezet worden op plekken die niet geschikt voor hun zijn. Overigens is na de bouw van de ecoducten het gebied vele malen beter geschikt dan voor die tijd. Doordat de reptielen nu via het ecoduct ook aan de overzijde van de weg kunnen komen, wordt hun leefgebied flink uitgebreid.

Bij twee ecoducten zijn de aanwezige reptielen gevangen en verplaatst. Langs de Harderwijkerweg, ecoduct Oud Reemst, zijn in totaal acht hazelwormen en twee zandhagedissen gevangen. Bij het Jac. P. Thijsse ecoduct over de A12 is aan de noordzijde een hazelworm gevangen. Dit is bemoedigend want dit ecoduct wordt gebouwd op een plek die tot voor enkele jaren terug als intensief landbouwgebied werd beheerd. Het voorkomen van deze hazelworm in de directe nabijheid geeft hoop dat na het gereed komen van dit ecoduct het aan de overzijde gelegen natuurontwikkelingsgebied Reijerscamp al op korte termijn kan dienen als leefgebied voor de hazelworm. Het nut van ecoducten voor de uitwisseling van soorten heeft zich al op veel plaatsen bewezen.

Update 29 oktober 2010

Langs de A12 is een bouwbord verrezen dat de aanleg van het ecoduct Jac. P. Thijsse aankondigt.

 

Update 14 oktober 2010

Vanaf maandag 18 oktober tot februari 2011 werkt Rijkswaterstaat aan het ecoduct Jac. P. Thijsse over de A12, ter hoogte van Wolfheze. Het verbindt de natuur van Planken Wambuis met de Reijerscamp. Allerlei diersoorten, van edelhert tot boommarter en van zandhagedis tot heidevlinder, zullen gebruik maken van de oversteek over de A12. U kunt dus ook grote dieren als edelhert en wild zwijn tegenkomen in de omgeving van Wolfheze! Aanpassing van het bestaande veeraster voorkomt dat wilde zwijnen schade gaan aanrichten in tuinen en omliggende landbouwgebieden.

 

word nu lid