Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstel Buurserzand-Horsterveen van start

17 juni 2021 | Jantine Wesselink

Gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel en Natuurmonumenten beginnen op 5 juli met de natuurherstelmaatregelen in en om Buurserzand en Horsterveen. Het belangrijkste doel daarvan is het tegengaan van verdroging. Daarmee moet de bijzondere natuur in de gebieden beschermd en behouden worden. De maatregelen worden uitgevoerd volgens de plannen die zijn vastgesteld in het kader van Natura 2000.

Buurserzand

Buurserzand is een 450 hectare groot natuurgebied van Natuurmonumenten. Het is een heidegebied op voormalig stuifzand. Door de herstelmaatregelen kunnen vochtige heide en vennen worden verbeterd en behouden. Kwetsbare planten - zoals de klokjesgentiaan, de jeneverbes en het klein warkruid - profiteren hiervan. Evenals bijzondere dieren, zoals de kamsalamander, de levendbarende hagedis, de adder en vlindersoorten als het heideblauwtje en gentiaanblauwtje. Horsterveen is het noordelijke deel van Haaksbergerveen en grotendeels in particulier bezit. De verhoging van de grondwaterstand voor het herstel en behoud van hoogveen en vochtige heide is hier het voornaamste doel.

Kwetsbare natuur

Volgens wethouder Jan-Herman Scholten van de gemeente Haaksbergen is het belangrijk om nu in te grijpen: “De natuur is kwetsbaar en verdient onze aandacht. Om deze te behouden voor toekomstige generaties moeten we de bijzondere planten- en diersoorten die er voorkomen beschermen tegen verdroging, verzuring en een teveel aan stikstof. Dit komt de biodiversiteit in Haaksbergen en daarbuiten ten goede”. De wethouder weet dat de maatregelen impact hebben op de bedrijfsvoering van agrariërs. “Dat is niet te onderschatten. Daarom is ook heel zorgvuldig te werk gegaan en is zo goed mogelijk geprobeerd de negatieve effecten weg te nemen en schade te compenseren.”

Onderstaand dronefilmpje gemaakt op 9 november laat vanuit de lucht mooi zien hoe het landschap er na ingrepen uitziet. 

resultaat natuurherstel Buurserzand vanuit de lucht

Aan het werk sinds juli

Aannemersbedrijf Baks Civiel- en Cultuurtechniek in in juli gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in het Buurserzand. Dat is in fasen gedaan. Eerst in het westelijke en oostelijke deel van het Buurserzand én in het Horsterveen. Op verschillende plekken zijn sloten verondiept en gedempt. Ook is er geplagd: de bovenste grondlaag is verwijderd. Verder zijn enkele landbouwpercelen weer omgevormd naar natuur. Daarbij is de oorspronkelijke hoogte van het terrein hersteld. In een deel van het gebied zijn bomen weggehaald ten gunste van heide en vennen. Deze bomen worden elders gecompenseerd door nieuwe bomen in te planten.

Mooiere omgeving

Wethouder Jan-Herman Scholten is zich ervan bewust, dat er behoorlijk wordt ingegrepen in het landschap. “Ik weet dat onze natuurgebieden bij veel Haaksbergenaren in het hart zitten. Ze vinden het mooi zoals het is. Binnenkort rijdt er groot en kleiner materieel het Buurserzand en het Horsterveen in en is het er een tijdje wat minder attractief. Ik hoop dat de bezoekers zich dan realiseren dat deze maatregelen op termijn bijdragen aan een mooiere omgeving en terugbrengen wat verloren dreigt te gaan!”

Levendbarende hagedis

Contact met de omgeving

Bij de totstandkoming van de plannen voor natuurherstel is de afgelopen jaren uitgebreid overleg geweest met omwonenden, partners in het gebied (zoals LTO en de waterschappen) en deskundigen.  Er is daarbij rekening gehouden met de persoonlijke situatie van omwonenden. Met diverse grondeigenaren zijn overeenkomsten gesloten over toekomstig gebruik, aankoop en ruil van gronden. Gedurende de uitvoering bestaat er kans op hinder en overlast, bijvoorbeeld door geluid van machines of grondtransport over de openbare weg. Bezoekers worden via borden in de gebieden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Ook omwonenden worden geïnformeerd.

Natura 2000

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied.  Binnen de gemeente Haaksbergen bevinden zich twee Natura-2000 gebieden: Buurserzand-Haaksbergerveen en Witte Veen. Buurserzand en Horsterveen (een gebied binnen het Haaksbergerveen) zijn de eerste gebieden waar nu natuurherstelmaatregelen worden uitgevoerd. Voor de rest van het Haaksbergerveen en het Witte Veen zijn er plannen in de maak.

Meer informatie

Provincie Overijssel is opdrachtgever, maar werkt binnen dit Natura 2000-project samen met gemeente Haaksbergen, LTO-Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen en het Waterschap Rijn & IJssel. Lees meer informatie over het Natura 2000-programma >>

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink