Ga direct naar inhoud

Kadeherstel Fochteloërveen

Om het Fochteloërveen weerbaarder te maken voor de toekomst en het hoogveengebied te kunnen behouden is het nodig dat de waterhuishouding verbeterd wordt. Essentieel is het herstellen van de kades in het natuurgebied. Dit herstel is een van de maatregelen waar Natuurmonumenten de komende jaren voor aan de lat staat.

Fochteloërveen

Water vasthouden

De kades voorkomen dat kostbaar regenwater weglekt en het hoogveen verdroogt en verdwijnt. Door de aanleg van nieuwe kades wordt het kostbare regenwater weer vastgehouden en verdere verdroging voorkomen. Het huidige hoogveen blijft en krijgt de kans om verder aan te groeien. Dit is niet alleen goed voor de natuurwaarden, maar ook om CO2 vast te houden. Hoogveen slaat CO2 namelijk op en draagt op die manier bij aan het tegengaan van klimaatverandering.   

De komende jaren zal er gefaseerd gewerkt worden aan het kadeherstel. In het najaar van 2022 is de eerste fase van de werkzaamheden van start gegaan. Het totale project wordt in meerdere jaren uitgevoerd.

Kaart kadeherstel 11-2023

Overzicht kadeherstel Fochteloërveen (voorlopig)

Europese samenwerking Peat Pals for LIFE

Voor het kadeherstel binnen het centrale deel van het Fochteloërveen is er een LIFE-subsidie beschikbaar. LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. In 2024 en 2025 worden in het centrale deel van het natuurgebied kades hersteld en onderzoeken gedaan met betrekking tot het meten van de koolstof- en broeikasgasdynamiek. Kennisuitwisseling met de verschillende Europese partners is daarbij belangrijk. Daarnaast zal er gestart worden met emissiearm werken.

Lees meer over Peat Pals for LIFE

Lokale samenwerking

Uit de onderzoeken en eerder uitgevoerde projecten in andere gebieden blijkt dat kades van zand en leem de meest duurzame en geschikte oplossing is voor het hoogveengebied. Voor het aanleggen van deze kades is zand en leem nodig. Vanuit een naastgelegen zandwinput kan zand naar het gebied gebracht worden. Leem wordt uit de nabije omgeving gehaald.

Depot

Aan de Drentseweg is een depot gerealiseerd om het zand en leem te verzamelen en op te slaan. Vanuit een zandwinlocatie in de Weperpolder wordt zand door ondergrondse buizen naar het depot gepompt. Dit gebeurt met een elektrische pomp die gebruik maakt van zonne-energie. Het water dat bij dit proces nodig is wordt na afloop weer terug gepompt naar de zandwinlocatie. Deze werkwijze voorkomt veel transportbewegingen die een risico vormen voor de verkeersveiligheid en voor overlast kunnen zorgen. Bovendien voorkomt het extra stikstofuitstoot.

Leem is nodig om de nieuwe kades af te dichten. Vanuit de nabije omgeving wordt leem naar het depot getransporteerd. Dit gebeurt met vrachtwagens en de best beschikbare technieken.

Om de veiligheid te waarborgen is het depot omheind en niet toegankelijk voor onbevoegden.

Vlog Willem Hermse Natuurherstel Fochteloërveen - depot

Weloverwogen maatregelen

Het herstellen van de kades in het Fochteloërveen is een ingrijpende maatregel die weloverwogen gedaan moet worden. Om die reden is na uitvoerig onderzoek een proefproject gedaan. Deze zogenoemde Pilotkade is het model voor de huidige kades geworden.

Aanleg kades

Langs de bestaande oude kades wordt een brede sleuf gegraven met een graafmachine. Het vrijgekomen veen wordt naast de sleuf gelegd en zal uiteindelijk weer op de nieuwe kade geplaatst worden. Vervolgens is de sleuf gevuld met zand door dumpers en wordt met behulp van een laadschop het zand uitgevlakt. Na een aantal meters wordt de brede zandbaan naar het midden opgetrokken zodat er een zanddijk ontstaat. De zanddijk wordt afgewerkt met leem en tenslotte een veenlaag. De kade gaat op in het landschap, heide plagsel wordt over het zanddeel gestrooid waardoor de kades weer gaan begroeien.

Aanleg kades Fochteloerveen

Aanleg kades

Ecologische maatregelen en monitoring

Oude kades, met houten damwanden en of folie worden daar waar dat kan verwijderd. Omdat reptielen hierin hun winterverblijf hebben wordt dit in de zomermaanden gedaan. Nieuwe winterverblijven zijn op verschillende plekken gemaakt met takken en veen opgestapeld in bulten. Onder ecologische begeleiding en monitoring worden de dieren en plantensoorten in het gebied goed in de gaten gehouden.

Herstelde kade Fochteloerveen

Herstelde kade

Dopheide op herstelde kade

Dopheide op herstelde kade

 Lees meer over Natuurherstel Fochteloërveen

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Brunstingerplas