Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start project voor behoud zeldzame blauwgraslanden op Kampina

10 februari 2020 | Irma de Potter

Deze week starten Waterschap de Dommel en Natuurmonumenten met de voorbereidingen in het veld van het project 'Natte Natuurparel Kampina Zuidoost'. Hiermee wordt een begin gemaakt met het herstellen van natuur in het beekdal van de Beerze. De natuur staat hier onder druk en er worden verschillende maatregelen genomen om de bijzondere natuur, zoals de zeldzame blauwgraslanden, te behouden. Het verwijderen van een deel van de bomen langs de Heiloop behoort tot de voorbereidingen die op 12 februari starten.

blauwgrasland

Blauwgraslanden snakken naar kalkrijk kwelwater

Het projectgebied van 341 hectare groot ligt in de Smalbroeken en Logtse Velden en valt onder de bescherming van Natura 2000. Het is de natte natuur en dan met name de blauwgraslanden in de Smalbroeken, die hier zeer zwaar onder druk staat. Blauwgraslanden zijn drassige hooilanden die voedselarm zijn en kalkrijk water nodig hebben. Door dit bijzondere type nat schraalgrasland te beschermen, blijft een leefgebied van steeds zeldzamer wordende plant-, en diersoorten in stand. De naam dankt dit type grasland aan de blauwgroene kleur, veroorzaakt door de soorten die er groeien, zoals bijvoorbeeld de blauwe zegge en blauwe knoop.

Heiloop dempen om kwelstroom te herstellen

Om de natte natuur te herstellen, is het onder andere nodig om de Heiloop deels te dempen. Deze watergang vangt nu een groot deel van het kalkrijke (kwel)water af. Dat water bereikt daardoor niet meer de blauwgraslanden. Om die ondergrondse kwelstroom in het beekdal te herstellen wordt de Heiloop nu deels gedempt met de grond van de wal die ernaast ligt. Deze wal is in 1954 opgeworpen met zand uit de Heiloop die toen werd gegraven. De wal raakte in de loopt van de jaren begroeid met bomen.

Bomen verwijderen van de wal

De bomen op de wal worden nu voor een groot deel verwijderd, waarbij ongeveer 30 procent van de bomen blijft staan. Natuurmonumenten en het waterschap hebben met grote zorg bepaald welke bomen weg moeten en welke kunnen blijven staan. Ter compensatie worden in of buiten het projectgebied weer nieuwe bomen aangeplant. Het is op dit moment nog niet bekend op welke locatie dit precies zal zijn. Het kappen van de bomen is afgerond voor het broedseizoen begint.

Heiloop

De Heiloop is oranje van de ijzerrijke kwel die het nu afvoert uit het gebied.

Hergebruik van grond beter voor de natuur

Door het hergebruik van de walgrond hoeft er minder grond van buiten het gebied te worden aangevoerd. Dit betekent minder vrachtwagens, minder overlast, minder stikstofuitstoot en minder kosten. De natuur en het milieu zijn hierbij gebaat. Overigens wordt niet de hele wal in de Heiloop geschoven. Er zijn ook delen die blijven liggen, omdat er hele markante bomen staan of om een dassenburcht of het leefgebied van de hazelworm te ontzien.

Klimaatproof beekdal

Waterschap De Dommel voert de natuurherstelmaatregelen uiterlijk in 2021 uit. Het dempen van de Heiloop is er één van. Verder zorgt het waterschap dat de rechtgetrokken Beerze in de Logtse Velden weer zijn natuurlijke kronkelende loop terugkrijgt. De stuw Brinksdijk wordt aangepast tot een klepstuw waarmee de waterstand in het gebied beter geregeld kan worden. Het beekdal in de Kampina wordt door alle maatregelen een stuk natuurlijker en is beter in staat om de effecten van de klimaatveranderingen op te vangen.

Het projectgebied bezoeken

Wil je de voortgang van de werkzaamheden volgen? Kies dan vanaf de parkeerplaats aan de Brinksdijk (Boxtel) voor de Banisveldroute.

Irma de Potter
Irma de Potter