Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kwaliteitsimpuls landelijk gebied

19 oktober 2021 | Simone Damhof

Binnen de kaders van de regeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, gaat Natuurmonumenten op een tiental verschillende locaties aan het werk. Het doel is om de biodiversiteit te versterken, de waterhuishouding te verbeteren en het karaktervolle kleinschalige landschap veilig te stellen.

boerenland Twente

In de voorbereidingsfase is samen met adviesbureau Novaspring per perceel vastgelegd welke maatregelen er genomen moeten worden om de waterhuishouding en biodiversiteit te verbeteren. Binnen enkele weken starten de uitvoerende werkzaamheden. Deze worden gefaseerd uitgevoerd in Lindermaten, Poort Bulten, Hoge Venterink, Hakenberg, Bentheimerstraat en Beerninkholt. Direct omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd en informatiepanelen over de werkzaamheden worden geplaatst op locatie ten tijde van de uitvoering.

Bonte bloemenweides voor insecten

Op verschillende locaties zaaien we akkers in met zomergranen en akkerkruiden. De overgangen van akkers naar de bosranden en houtwallen verlopen dan geleidelijk. Vlinders hebben baat bij geleidelijke overgangen van laag naar hoog. Kleine dieren vinden in de struiken langs de akkerranden en ook in de akkers hun voedsel en een schuilplek.

Glooiende lijn

Daar waar we rasterpalen vervangen plaatsen we deze niet strak langs de perceelgrenzen maar in een iets glooiende lijn naar binnen op het perceel. Zo geven we struweel kans voor ontwikkeling en deze palen fungeren als uitkijkpost voor roofvogels.

Slenken verbeteren

We gaan aan het werk met de waterhuishouding op verschillende percelen. Met het dempen of verondiepen van bestaande sloten en de aanleg van nieuwe slenken blijft het water langer staan. Door ook weer variatie in die breedte aan te brengen zal er ook een variatie in bloemen- en plantensoorten ontstaan aan de randen van deze watergeulen. De ideale plek voor bijvoorbeeld wilde orchideeën, die houden van natte voeten. 

Poelen voor de kamsalamander

Door ontwikkeling van moderne drinkwatervoorzieningen voor koeien, verdwenen ook de poelen in de weilanden. En met het verdwijnen van deze poelen, verdween ook de leefomgeving voor veel salamanders en kikkers. Natuurmonumenten maakte eerder al een poelenplan. Binnen de SKNL-regeling kunnen we een kwaliteitsslag maken door het aanleggen van nieuwe poelen en het opschonen van bestaande poelen. De ideale verblijfplaats voor bijvoorbeeld de zeldzame kamsalamander. Die treffen we in Noord Oost Twente namelijk nog aan.

Amerikaanse vogelkers verwijderen voor variatie

Daar waar aan de ene kant lijsterbes- en bramenstruiken aangeplant gaat worden, beekbegeleidend bos wordt ontwikkeld en akkers ingezaaid, moeten we aan de andere kant de ‘woekeraars’ te lijf. Amerikaanse vogelkers bijvoorbeeld, deze verdringt plantensoorten die in het bos thuishoren en maken bossen en houtwallen eentonig. Funest voor de diversiteit.

Simone Damhof
Simone Damhof