Ga direct naar inhoud
Nieuws

De Greidhoeke: robuust en kansrijk gebied voor weidevogels

20 maart 2023 | Hanneke Wijnja

Het broedseizoen is begonnen in de Greidhoeke: de grutto’s zijn hun territoria aan het afbakenen en de eerste kievitseieren liggen er al. In de weidevogelgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder van Natuurmonumenten broeden jaarlijks hoge aantallen weidevogels; in 2022 meer dan 350 paartjes grutto! De vogels vinden er wat ze zoeken: een uitgestrekt leefgebied met veel voedsel en rust. Door goede samenwerking tussen vooral boeren en boswachters en een groeiend aantal initiatieven kunnen we dit Friese weidevogellandschap samen de komende jaren nóg verder brengen.

Grutto (Limosa limosa)

Optimaal leefgebied

De basis is op orde, maar we zijn er nog niet. Om de weidevogels echt te kunnen behouden in de Greidhoeke, moeten we toe naar grotere gebieden met meer variatie. Dat betekent het versterken van bestaande kernen zoals Skrok en Skrins, en in de schil rondom meer natuurinclusief boerenland. De belangen van weidevogels staan daarbij voorop. Boswachter Simon de Winter ziet goede kansen: “Natuurmonumenten heeft onlangs extra grond aangekocht: 80 hectare waarvan een deel oud greppeltjesland. Daar lag Fryslân vroeger vol mee en het vormt in de basis optimaal weidevogelland. Hierdoor is de Lionserpolder flink uitgebreid en is er bijna een verbinding tussen Skrok en Skrins tot stand gebracht. Samen met het agrarisch collectief is voor deze gronden het beheer afgestemd en hebben we pachters gekozen met hart voor weidevogels.”

Succesverhaal Lionserpolder

Een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking is de Lionserpolder. Van de ruim 350 hectare wordt hier de helft beheerd door boeren en de andere helft door Natuurmonumenten. De polder bestaat uit een kern van natuurland, met direct daaromheen weidevogelvriendelijke weilanden waar boeren aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen. Skelte Brouwers, voorzitter van de natuurcoöperatie Baarderadeel, is blij met de samenwerking: "De boeren binnen de coöperatie spannen zich samen met Natuurmonumenten in om de weidevogels te behouden en het oude greppeltjesland van de Lionserpolder te beschermen. Door het samen te doen kun je een écht robuust landschap creëren en dit optimaal inrichten. In het grotere aaneengesloten gebied is meer variatie en hebben de kuikens ruimte, wat hun kans op overleving sterk verhoogt. De aantallen van vrijwel alle soorten weidevogels zijn hier de afgelopen zes jaar gestegen.”

Kansen

Er spelen in de provincie Fryslân verschillende initiatieven die de weidevogels in de Greidhoeke een extra stimulans kunnen geven, denk bijvoorbeeld aan het Fries Programma Landelijk Gebied of het Aanvalsplan Grutto. Bij al deze plannen is een goede samenwerking tussen boeren, de collectieven en natuurbeschermers belangrijk. Zo komt er ruimte voor het afsluiten van meer en zwaardere beheerpakketten, waardoor het beheer beter en het gebied groter wordt. Simon is hoopvol: “Dat het kan is zeker, dat blijkt ook uit onze succesvolle kerngebieden Skrok en Skrins. Nu is het zaak dat omringende boeren daar nóg sterker kiezen voor weidevogels. Er komen mooie kansen voorbij en allerlei mogelijkheden om dit samen vorm te geven. De weidevogels horen bij Fryslân en zitten in het Fryske DNA. Nu is de tijd om aan te haken en elkaar verder te versterken om zo de weidevogels te verzekeren van een toekomst in de Greidhoeke.” 

Nieuwsgierig?

Op zaterdag 1 april vindt de jaarlijkse ledenbijeenkomst van Natuurmonumenten plaats in het kerkje van Leons. Ook niet-leden zijn deze ochtend van harte welkom. Het werk van Natuurmonumenten in de Greidhoeke en hoe we daarin samenwerken met de boeren komt aan de orde, maar ook het Aanvalsplan Grutto. Aansluitend is er een excursie in de Lionserpolder. Deelname is gratis en aanmelden kan via nm.nl/natuurgebied/lionserpolder.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja