Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Herstelwerkzaamheden in Botshol afgerond

06 april 2017 | Olga Ekelenkamp

Natuurgebied Botshol heeft een verjongingskuur ondergaan.

Herstelwerkzaamheden in Botshol afgerond

<p>De herstelwerkzaamheden waren broodnodig, omdat de natuur in Botshol dreigde te verlanden. Het open water met talrijke waterplanten, zoals kranswieren en krabbenscheer, en de veenmosrietlanden groeiden dicht tot eentonig en soortenarm moerasbos. Op zich is dat een natuurlijk verschijnsel, maar door vermesting en verdroging gaat het proces veel sneller dan normaal. En in hetzelfde hoge tempo verdwijnen daarmee ook de karakteristieke plant- en diersoorten die er leven.</p>
<h3>Open water erbij</h3>
<p>Van november 2016 tot en met maart jl. heeft Natuurmonumenten er een oppervlakte van 2,4 ha aan open water bijgemaakt. Hier krijgen zeldzame plantensoorten als krabbenscheer, kranswieren en fonteinkruiden kans te herstellen en uit te breiden.</p>
<h3>LIFE-subsidie</h3>
<p>De herstelwerkzaamheden zijn mogelijk gemaakt dankzij een Europese LIFE-subsidie en bijdragen van Nederlandse overheden. Botshol maakt onderdeel uit van het herstelprogramma ‘Nieuw leven in het veen’ (LIFE), dat in zeven laagveengebieden in Nederland heeft plaatsgevonden.</p>
<p>LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.</p>

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp