Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start uitvoering recreatiezonering in natuurgebied Wolfheze

08 november 2022 | Ramona Fredriks

Om de kwetsbare natuur te beschermen en een goede natuurbeleving te behouden gaat Natuurmonumenten in januari en februari 2023 de padenstructuur in natuurgebied Wolfheze aanpassen. Deze maatregel vloeit voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe dat door de provincie Gelderland is vastgesteld.

Recreatiezonering in natuurgebied Wolfheze

In natuurgebied Wolfheze liggen enorm veel wandelpaden en er zijn ook in de loop der jaren diverse sluippaden ontstaan. Hoe meer afstand er is tussen de verschillende paden, hoe meer rust en hoe waardevoller het gebied is voor dieren. Op de meest kwetsbare plekken - vooral op de heide en de overgangen van heide naar bos - verlegt Natuurmonumenten paden en routes om ruimte te geven aan beschermde soorten zoals zandhagedis, adder, hazelworm, veldleeuwerik en draaihals.Ook de parkeerplaats aan de Utrechtseweg wordt afgesloten. Hierdoor wordt er veel meer rust gecreëerd in de kwetsbare zuidkant van dit beschermde Natura 2000-gebied. Het gedeelte waar bijvoorbeeld maar liefst zes van zeven zeldzame Nederlandse reptielsoorten leven. Het doel is om dit kwetsbare natuurgebied met steeds zeldzamer wordende leefgebieden te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. Hiermee wordt de afname van het totaal aan plant- en diersoorten (de biodiversiteit) een halt toegeroepen.

Zandhagedis

De zandhagedis is een van de zes soorten reptielen die je in Wolfheze kunt tegenkomen zomers.

Werkzaamheden in januari en februari 2023

In januari en februari 2023 gaat Natuurmonumenten aan de slag met het verleggen en afsluiten van een aantal sluippaden en wandelpaden. Zo kunnen paden worden geblokkeerd door middel van takkenhopen, bomen of boomstronken. Een andere optie is het dichtleggen van paden met plaggen - afgestoken grond met begroeiing. Door plaggen te leggen, groeit er sneller begroeiing op de plek van het pad en ontstaan elders open zandplekken die ecologisch heel waardevol zijn. Sommige paden worden deels ondiep gefreesd zodat er een kiembed voor zaden ontstaat, dat zorgt voor begroeiing op de paden. Ook kunnen paden ontoegankelijk worden gemaakt door bomen en struiken aan te planten. Deze aanplant zal pas in het najaar van 2023 plaatsvinden. Veel vogelsoorten broeden in de periode maart tot en met juli. Om die reden moeten de meeste werkzaamheden voor de start van het broedseizoen zijn afgerond.

Zoneringsmaatregelen Wolfheze

Bekijk hier de recreatiezoneringsmaatregelen voor natuurgebied Wolfheze: 

Natuur rust geven én natuur beleven

De genoemde maatregelen zijn onderdeel van het Recreatiezoneringsplan Veluwe, waarin Wolfheze is betiteld als Zone C/C*: een rustig gebied met natuurvriendelijk recreatief medegebruik en de aanwezigheid van zeer verstoringsgevoelige soorten fauna en flora. Natuurgebied Wolfheze blijft toegankelijk en beleefbaar. De huidige wandelroutes blijven bestaan in aangepaste vorm en parkeren kan bij Parkeerplaats Wolfheze aan de Oude Kloosterweg 1 in Wolfheze. Ook de ingang aan de Utrechtseweg blijft toegankelijk voor wandelaars.

Uitvoering Recreatiezoneringsplan Veluwe

Op 17 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten het Recreatiezoneringsplan Veluwe vast. Provincie, gemeenten, grondeigenaren en terreinbeheerders werken nu samen aan de uitvoering van de maatregelen uit het zoneringsplan. In verschillende Veluwse natuurgebieden van terreinbeheerders als Geldersch Landschap en Kasteelen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden de komende periode maatregelen getroffen, zoals het verleggen van paden en routes. We werken samen aan een sterke en gezonde Veluwe, zodat er een toekomst is voor de Veluwe.

Betere balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe

De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen tot het maken van een Veluwebreed Recreatiezoneringsplan. De natuur op de Veluwe gaat namelijk achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken. Om de Veluwse natuur weer gezond te maken worden herstelmaatregelen uitgevoerd voor heide, stuifzanden, bossen, vennen, venen en beken. Ook is een betere balans tussen natuur en recreatie nodig. Dit Recreatiezoneringsplan helpt daar bij. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, en belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Er is blijvende samenwerking nodig in het zoeken naar oplossingen die zorgen voor natuurbehoud en voor behoud van de grote recreatieve belevingswaarde van de Veluwe.Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Gelderland of lees onze uitleg over recreatiezonering op de Veluwe

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks