Ga direct naar inhoud

Kadeherstel Fochteloërveen

Om het Fochteloërveen weerbaarder te maken voor de toekomst en het hoogveengebied te kunnen behouden is het nodig dat de waterhuishouding verbeterd wordt. Essentieel is het herstellen van de kades in het natuurgebied. Dit herstel is een van de maatregelen waar Natuurmonumenten de komende jaren voor aan de lat staat.

Fochteloërveen

Water vasthouden

De kades voorkomen dat kostbaar regenwater weglekt en het hoogveen verdroogt en verdwijnt. Door de aanleg van nieuwe kades wordt het kostbare regenwater weer vastgehouden en verdere verdroging voorkomen. Het huidige hoogveen blijft en krijgt de kans om verder aan te groeien. Dit is niet alleen goed voor de natuurwaarden, maar ook om CO2 vast te houden. Hoogveen slaat CO2 namelijk op en draagt op die manier bij aan het tegengaan van klimaatverandering.   

De komende jaren zal er gefaseerd gewerkt worden aan het kadeherstel. In het najaar van 2022 start de eerste fase van de werkzaamheden. Het totale project wordt in meerdere jaren uitgevoerd.

kadeherstel 6-7-23

Overzicht kadeherstel Fochteloërveen (voorlopig)

Lokale samenwerking

Uit de onderzoeken en eerder uitgevoerde projecten in andere gebieden blijkt dat kades van zand en leem de meest duurzame en geschikte oplossing is voor het hoogveengebied. Voor het aanleggen van deze kades is zand en leem nodig. Vanuit een naastgelegen zandwinput kan zand naar het gebied gebracht worden. Leem halen we uit de nabije omgeving.

Depot

Aan de Drentseweg is een depot gerealiseerd om het zand en leem te verzamelen en op te slaan. Vanuit een zandwinlocatie in de Weperpolder wordt zand door ondergrondse buizen naar het depot gepompt. Dit gebeurt met een elektrische pomp die gebruik maakt van zonne-energie. Het water dat bij dit proces nodig is wordt na afloop weer terug gepompt naar de zandwinlocatie. Deze werkwijze voorkomt veel transportbewegingen die een risico vormen voor de verkeersveiligheid en voor overlast kunnen zorgen. Bovendien voorkomt het extra stikstofuitstoot.  

Leem is nodig om de nieuwe kades af te dichten. Vanuit de nabije omgeving wordt leem naar het depot getransporteerd. Dit gebeurt met vrachtwagens met de best beschikbare technieken.

Om de veiligheid te waarborgen is het depot omheind en niet toegankelijk voor onbevoegden.
 

Vlog Willem Hermse Natuurherstel Fochteloërveen - depot

Weloverwogen maatregelen

Het herstellen van de kades in het Fochteloërveen is een ingrijpende maatregel die weloverwogen gedaan moet worden. Om die reden is na uitvoerig onderzoek een proefproject gedaan.

Pilotkade

Om de maatregelen te toetsen is er een zogenaamde pilotkade aangelegd. Een aantal meters nieuwe kade aan de rand van het Fochteloërveen.

Langs de bestaande kade is een brede sleuf gegraven met een graafmachine. Het vrijgekomen veen wordt naast de sleuf gelegd en zal uiteindelijk weer op de nieuwe kade geplaatst worden. Vervolgens is de sleuf gevuld met zand door dumpers en wordt met behulp van een laadschop het zand uitgevlakt. Na een aantal meters wordt de brede zandbaan naar het midden opgetrokken zodat er een zanddijk ontstaat. De zanddijk wordt afgewerkt met leem en tenslotte een veenlaag.De pilot geeft een goed beeld van de maatregelen en blijkt geschikt voor het kadeherstel in het Fochteloërveen. Ook is deze pilot belangrijk om te onderzoeken of de nieuwe kade een aantrekkelijke verblijfplaats voor de zeldzame soorten zal zijn. Door monitoring worden de dieren en plantensoorten in het pilotgebied goed in de gaten gehouden.

Aanleg pilotkade

Aanleg pilotkade

 Lees meer over Natuurherstel Fochteloërveen