Kadeherstel Fochteloërveen

Om het Fochteloërveen weerbaarder te maken voor de toekomst en het hoogveengebied te kunnen behouden is het nodig dat de waterhuishouding verbeterd wordt. Essentieel is het herstellen van de kades in het natuurgebied.

kadeherstel Fochteloërveen

De kades voorkomen dat kostbaar regenwater weglekt en het hoogveen verdroogt en verdwijnt. Door de aanleg van nieuwe kades wordt het kostbare regenwater weer vastgehouden en verdere verdroging voorkomen. Het huidige hoogveen blijft en krijgt de kans om verder aan te groeien. Dit is niet alleen goed voor de natuurwaarden, maar ook om CO2 vast te houden. Hoogveen slaat CO2 namelijk op en draagt op die manier bij aan het tegengaan van klimaatverandering.   

Weloverwogen maatregelen

Het herstellen van de kades in het Fochteloërveen is een ingrijpende maatregel die weloverwogen gedaan moet worden. Om die reden is na uitvoerig onderzoek een proefproject gedaan.

Lokale samenwerking

Uit de onderzoeken en eerder uitgevoerde projecten in andere gebieden blijkt dat kades van zand en leem de meest duurzame en geschikte oplossing is voor het hoogveengebied. Voor het aanleggen van deze kades is zand en leem nodig. Vanuit een naastgelegen zandwinput kan zand naar het gebied gebracht worden. Leem proberen we uit de nabije omgeving te verkrijgen. 

De materialen worden door middel van groene stroom het gebied ingepompt en kunnen daardoor ook met emissiearme machines verplaatst worden. Deze werkwijze voorkomt veel transportbewegingen die een risico vormen voor de verkeersveiligheid en voor overlast kunnen zorgen. Bovendien voorkomt het extra stikstofuitstoot.  

Pilotkade

Om de maatregelen te toetsen is er een zogenaamde pilotkade aangelegd. Een aantal meters nieuwe kade aan de rand van het Fochteloërveen.

Langs de bestaande kade is een brede sleuf gegraven met een graafmachine. Het vrijgekomen veen wordt naast de sleuf gelegd en zal uiteindelijk weer op de nieuwe kade geplaatst worden. Vervolgens is de sleuf gevuld met zand door dumpers en wordt met behulp van een laadschop het zand uitgevlakt. Na een aantal meters wordt de brede zandbaan naar het midden opgetrokken zodat er een zanddijk ontstaat. De zanddijk wordt afgewerkt met leem en tenslotte een veenlaag.

Succesvol

De pilot geeft een goed beeld van de maatregelen en blijkt geschikt voor het kadeherstel in het Fochteloërveen. Ook is deze pilot belangrijk om te onderzoeken of de nieuwe kade een aantrekkelijke verblijfplaats voor de zeldzame soorten zal zijn. Door monitoring worden de dieren en plantensoorten in het pilotgebied goed in de gaten gehouden.

Terug naar projectpagina Fochteloërveen Toekomstbestendig

logo