Ga direct naar inhoud

Zorgvuldige locatiekeuze windmolens en zonneweides Noord-Holland

Natuurmonumenten en andere groene Noord-Hollandse partijen maken zich hard voor het landschap en de natuur bij de plannen voor het opwekken van duurzame energie in Noord-Holland.

Landschap Noord-Holland

In 30 Regionale Energie Strategieën (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Samen moeten de regio’s – waarvan twee in Noord-Holland - ruimte zoeken om 35 TWh duurzame energie op land op te wekken. Dit kan door windmolens of zonnevelden. Natuurmonumenten is vóór het opwekken van duurzame energie maar de komst van windmolens en zonneweides zal ons Noord-Hollandse landschap veranderen en heeft invloed op onze natuur. Daarom maken Natuurmonumenten en andere groene Noord-Hollandse partijen zich hard voor aandacht voor het landschap in de Noord-Hollandse RES-en.

Aandacht voor landschap en natuur 

In de afgelopen maanden kwamen de concept RES-en uit, namen gemeenteraden en het bestuur van de Waterschappen besluiten over zoeklocaties en konden ze ‘wensen en bedenkingen’ meegeven. Binnenkort besluit ook Provinciale Staten van Noord-Holland over de concept-RES. De afgelopen tijd stuurden we brieven en formele reacties naar diverse gemeenten en naar de provincie als inbreng voor het RES-proces. We gaven bezwaren, overwegingen en alternatieve zoeklocaties (zie voor een overzicht onderaan de pagina). Dit blijven we de komende tijd ook doen. Want in de winter volgen de definitieve zoekgebieden voor de opwek van zon- en windenergie. Met onze inspanningen hopen we het Noord-Hollandse landschap en de natuur ook voor de toekomst te behouden.

Eigen Noord-Hollandse visie

Samen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Goois Natuur Reservaat brengt Natuurmonumenten in februari van dit jaar onze eigen visie en voorwaarden voor de RES in Noord-Holland. Daarin geven we aan waar géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Om een ‘confetti’ van windmolens te voorkomen, pleiten we voor clustering van windmolens. Zonneweides moeten goed worden ingepast met aandacht voor natuur en landschap.

Ambities goed, aantal zoekgebieden niet

Natuurmonumenten is samen met de andere natuur- en milieuorganisaties positief over de ambities van de in april 2020 gepubliceerde concept RES-en voor Noord-Holland. We vinden de inpassing van windmolens en zonnevelden in het landschap grotendeels acceptabel, maar voor een aantal zoekgebieden niet. Alle natuurgebieden, alle gebieden in het Noord-Hollandse NatuurNetwerk en de weidevogelkerngebieden zijn volgens ons ongeschikt voor windmolens of zonnepanelen, net als cultuurhistorisch bijzondere landschappen en belangrijke trekvogelroutes. Dus geen windmolens op Texel, op Wieringen, ’t Gooi, de binnenduinrand, de weidevogelgebieden in West-Friesland, langs de dijken van het IJsselmeer of in het IJsselmeer zelf. De binnenduinrand, gebieden met veel weidevogels, de waddenkust van Texel, direct langs de Westfriese Omringdijk en het IJsselmeer zijn ongeschikt voor zonneweides volgens de natuur- en milieuorganisaties.

Meer lezen

  • Eigen visie en voorwaarden en kaart voor een zorgvuldige energietransitie 
  • Brieven aan gemeenteraad bijvoorbeeld Texel en Wijdemeren
  • Briefnatuurorganisaties aan commissie Provinciale Staten Noord-Holland:
    • Regie nodig bij zoeklocaties windmolens en zonnevelden Noord-Holland
  • Reactie Concept RES en zienswijze Concept RES Noord-Holland Noord
  • Reactie Concept RES en zienswijze Concept RES Noord-Holland Zuid
  • Brief gemeenteraad Amsterdam 'Geen windmolens in kwetsbare IJmeer'
  • Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid