Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie coalitieakkoord: Zuid-Holland elke dag beter én groener

29 augustus 2019 | Natascha Hokke

Provincie Zuid-Holland heeft een nieuw coalitieakkoord 2019-2023, genaamd ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ De natuur- en landschapsorganisaties (NLO)* kunnen de titel van dit akkoord alleen maar - in het groen - onderstrepen en aanmoedigen. Zij gaan dan ook graag samen met het nieuwe College van Gedeputeerde Staten aan de slag om invulling te geven aan de ambities op het gebied van natuur en landschap.

Zomer Nieuwkoopse Plassen

* Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap, IVN Natuureducatie, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Susanne Kuijpers, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, spreekt namens de natuur- en landschapsorganisaties: “Het coalitieakkoord biedt talloze aanknopingspunten om ambities voor natuur en landschap waar te maken. Toch zijn er ook punten van zorg, want het budget dat vanuit het akkoord wordt vrijgemaakt voor deze onderwerpen is te beperkt om alle ambities te kunnen realiseren. Er zullen dus nog aanvullende middelen gevonden moeten worden. Ook is het belangrijk dat er beleid komt voor de ondersteuning van vrijwilligers en het betrekken van bewoners, want zonder hen kunnen alle ambities uit het akkoord niet gerealiseerd worden.”

Tiengemeten wandelen

Biodiversiteit versterken

In het coalitieakkoord benadrukken VVD, CU/SGP, GL, PvdA en CDA dat zij de biodiversiteit in Zuid-Holland willen versterken en dat eerder afgesproken natuurdoelen behaald moeten worden. Hier zijn de natuur- en landschapsorganisaties blij mee, want zaken als het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland en het op orde brengen van de waterkwaliteit zijn hard nodig. Kuijpers vervolgt: “De natuur staat dusdanig onder druk dat het nodig zal zijn om keuzes te maken. In een provincie met weinig natuur en veel mensen is het niet houdbaar om én intensieve landbouw te bedrijven én veel industrie te hebben én veel woningen te bouwen én veel ruimte te bieden aan autoverkeer.”

Landschappen beschermen

In het coalitieakkoord worden al een aantal ruimtelijke keuzes gemaakt. Zo geeft de coalitie aan om waardevolle landschappen zoals het Groene Hart en Midden-Delfland te willen ontzien wat betreft de plaatsing van windmolens en woningbouw. Anneklaar Wijnants, Provinciaal ambassadeur Zuid-Holland bij Natuurmonumenten geeft aan: “Wij vinden het als NLO belangrijk dat de provincie zo de regie houdt op grote ruimtelijke opgaven. Wij staan ook achter de strategie om nieuwe woningbouwlocaties primair te zoeken binnen het bestaande bebouwde gebied, zodat de open en groene landschappen gespaard blijven. Wel benadrukken we dat deze verdichting hand in hand zou moeten gaan met vergroening, bijvoorbeeld door natuurinclusief te bouwen. Groen in de stad is belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat. Zeker in een provincie met 3,6 miljoen inwoners.”

Ackerdijkse Plassen

Natuurinclusieve landbouw

Onderkend wordt in het coalitieakkoord dat veranderingen in de landbouw nodig zijn. De huidige gangbare landbouw loopt tegen de grenzen aan van milieu, natuur en financiële houdbaarheid. De natuur- en landschapsorganisaties stellen daarom voor om boeren die willen stoppen te helpen om dit op een fatsoenlijke manier te doen. De beschikbare grond kan vervolgens worden ingezet voor natuur, recreatie en/of natuurinclusieve landbouw.

Samen aan de slag voor een beter én groener Zuid-Holland

Om de ambities uit het coalitieakkoord te kunnen realiseren, zal meer geld nodig zijn dan het budget dat de coalitie hier nu voor beschikbaar stelt. Kuijpers: “Wij willen daarom graag met het nieuwe provinciebestuur meedenken over de mogelijkheden om aanvullende middelen in te zetten. En er samen voor zorgen dat alle plannen ook daadkrachtig uitgevoerd gaan worden. Dan kunnen we Zuid-Holland gezamenlijk iedere dag beter én groener maken!”

Geniet van de Zuid-Hollandse natuur!

Wil je genieten van de mooie natuur in onze provincie? Wandel, fiets of kano een van de routes!

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter