Ga direct naar inhoud
Nieuws

Behoud bossen en graslanden Malpiebeemden vraagt stabielere grondwaterstand

16 oktober 2020 | Yvonne van Moll

De bossen en de natte graslanden in het beekdal van de Dommel hebben erg veel last van verdroging. Om de bossen en de bijzondere graslanden te kunnen behouden werken we aan het herstellen van de waterhuishouding.

Malpiebeemden

Stabiele grondwaterstand

De bossen en de natte graslanden in het beekdal van de Dommel hebben erg veel last van verdroging. Dat komt omdat het waterpeil in naastgelegen Dommel sterk schommelt en sloten het grondwater snel uit de gebieden afvoeren. Hierdoor is de grondwaterstand in het gebied drastisch gedaald. Ook een groot aantal sloten op de grens van dit Natura2000 gebied en de hoger gelegen landbouwgronden, onttrekken veel grondwater uit het terrein, de Malpiebeemden geheten. De dalende grondwaterstand zorgt voor meer invloed van regenwater; een ontwikkeling die voor behoud van de natuurwaarden ongewenst is. Om de bossen en de bijzondere graslanden te kunnen behouden en te ontwikkelen, is het heel belangrijk dat de grondwaterstand in het gebied stabieler wordt, en dat de kwaliteit van het water dat voor de planten beschikbaar is verbetert. Om dat voor elkaar te krijgen zijn een aantal maatregelen nodig. Deze staan dit najaar gepland.

Verschillende herstelmaatregelen nodig

De herstelmaatregelen bestaan uit een aantal maatregelen. Allereest worden (delen van) sloten gemaaid. Daarna worden deze sloten en greppels gedempt, afgedamd of verondiept. Hierdoor ontstaat er meer stabiliteit in het grondwaterpeil en kan de kwaliteit van het grondwater weer toenemen. Ook worden er zogenaamde uitstroomopeningen gemaakt in de kades langs de Dommel. Achter deze kades liggen ‘afvoerloze laagtes’ waar Dommelwater na overstroming in blijft staan. Dit voedselrijke beekwater is niet alleen voor de plantenontwikkeling ongewenst maar is ook nog eens zeer aantrekkelijk voor muggen. Door het aanbrengen van uitstroomopeningen kan het Dommelwater na overstroming sneller terugstromen de beek in.

Herstel waterhuishouding brengt meer balans

Alle maatregelen samen resulteren in een hydrologisch en ecologisch herstel, dat zorgt voor een betere totaalbalans in het gebied. Voedselrijk water stroomt straks beter en sneller af naar de Dommel en andere watergangen en maakt daarmee plaats voor het ijzerhoudende grondwater, dat in de Malpiebeemden aan de oppervlakte komt en zo beter behouden blijft in het gebied. Dit zogenaamde ‘kwelwater’ is niet alleen van groot belang voor de bossen en beekdalgraslanden, het is ook minder aantrekkelijk voor bijvoorbeeld muggen en van veel betere kwaliteit dan nu het geval is. Dat betekent meer balans en volop kansen voor allerlei soorten flora en fauna die in de bossen en graslanden langs de beek hun thuis hebben.

 

 

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll