Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden voor wad- en weidevogels in het Hegewiersterfjild afgerond

05 december 2022 | Hanneke Wijnja

Na jarenlang graven, grond verzetten en bouwen, worden de werkzaamheden in het Hegewiersterfjild deze maand afgerond. De genomen maatregelen hebben er aan bijgedragen dat het gebied robuuster, geschikter voor vogels en beter beleefbaar is geworden.

Uitkijktoren Hegewiersterfjild 2

Doel herinrichting

Het Hegewiersterfjild is zowel een belangrijke hoogwatervluchtplaats als een broedgebied voor talloze wad- en weidevogels. “Het gebied is echter niet groot en verstoring door verkeer, aangrenzende bebouwing en recreanten is een realiteit.” legt boswachter Hanneke Wijnja van Natuurmonumenten uit, “Daarnaast waren er nog flink wat hoogliggende, droge percelen die ongeschikt waren voor de vogels.” Via het programma Wij & Wadvogels’ waarin negen partijen samenwerken aan gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied, is het Hegewiersterfjild uitgebreid en in kwaliteit verhoogd door meer broedplaatsen en meer rust- en fourageergelegenheid voor vogels te creëren. “Indirect is de natuur er ook beter van geworden doordat we de beleving hebben vergroot en de verstoring verminderd.”, aldus Hanneke.

 

Inrichting

Sinds 2019 is er zo’n 15 hectare voormalige landbouwgrond omgezet naar natuur. “Droge landbouwpercelen zijn afgegraven en de oude greppel- en slenkenstructuur teruggebracht zodat er een natter en afwisselend leefgebied voor weidevogels is ontstaan. Er zijn ook schelpeneilanden aangelegd die als broedplek dienen voor wadvogels. Je kunt die goed zien vanuit de vogelkijkhut." vertelt Hanneke. “Door deze ingrepen zien we bijvoorbeeld steeds meer kluten verschijnen en zich verspreiden over het Hegewiersterfjild. Er broedden dit jaar meer dan 150 paartjes!“ De grond die vrij is gekomen bij de werkzaamheden in het Hegewiersterfjild is gebruikt voor de versterking van de Afsluitdijk door bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel).

Beleving

Ook de voorzieningen om het natuurgebied te kunnen beleven zijn aangepakt en uitgebreid. Hanneke: “De vogelkijkhut langs de N31 is gerenoveerd evenals de entree en de parkeerplaats. Het uitkijkpunt langs de Kimswerderweg is samen met het Simon Vestdijk college in Harlingen opnieuw ingericht zodat zowel de echte vogelliefhebber als de passerende recreant hier kan genieten van de natuur in het Hegewiersterfjild, zonder deze te verstoren.” De beleefplek bestaat uit een kleine parkeerplaats, een fietsenstalling, enkele picknickbanken en een uitkijktoren. “Collega’s in Gelderland hadden deze uitkijktoren liggen en hij paste prima in het ontwerp.” vertelt Hanneke, “Het is natuurlijk veel duurzamer om een bestaande toren opnieuw te gebruiken dan om een nieuwe te bouwen.” 

 

Hegewiersterfjild uitkijktoren

Uitkijktoren Hegewiersterfjild © KTF Harlingen

Wij & Wadvogels

Miljoenen vogels brengen de winter door in het Waddengebied, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop tijdens de vogeltrek. Helaas gaat het met een groot aantal van deze soorten niet goed. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja