Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstel Roukespeel in de Krang van start

12 oktober 2022 | Kay Jans

In de Krang bij Swartbroek werkt Natuurmonumenten aan het herstel van natte natuur. Vanaf eind oktober worden diverse werkzaamheden uitgevoerd in Roukespeel om de waterhuishouding gedeeltelijk te herstellen. Zo krijgen waardevolle planten meer kansen en kan het gebied beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

roukespeelven

In september vonden al werkzaamheden plaats in deelgebied Laagbroek in de Krang. Nu is Roukespeel aan de beurt. Beide projecten zijn onderdeel van het waterbeleid van Provincie Limburg, waarbij verschillende organisaties samenwerken aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Met als doel: kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden – die sterk afhankelijk zijn water – behouden en herstellen.

Doorstroommoeras

Vroeger was de Roukespeel een zogenaamd doorstroommoeras: een met bos en moeras dichtgegroeid beekdal met een zeer trage afwatering over maaiveld. Streven is om dat oude doorstroommoeras zo goed mogelijk te herstellen, zodat waardevolle plantensoorten die in dit gebied thuishoren zich hier weer kunnen vestigen. Denk aan rietorchis, witte munt, stijve zegge, echte koekoeksbloem, dotterbloem, moeraskartelblad, moesdistel, bosbies en holpijp.  

Maatregelen

Een belangrijke stap is eerder al genomen door het scheiden van de afvoer van water: water uit landbouwgebieden stroomt via de in 2013 gegraven Nieuwe Leukerbeek en het schone water uit natuurgebieden via de Oude Leukerbeek. Maar er is meer nodig om ervoor te zorgen dat het water minder snel het gebied verlaat. Voor nu gaat het om het afgraven van bestaande natuurpercelen aan de Grote Kouseykweg, het minder diep maken van greppels langs deze weg en het op twee plekken aanpassen (doorsteken) van de grondwal bij het Roukespeelven.

Bijzondere, klimaatbestendige natuur

Door stap voor stap het moeraskarakter van de Roukespeel te herstellen, krijgt de natuur hier meer kansen en kan het gebied beter als klimaatbuffer gaan werken. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. 

Werk in uitvoering

Vanaf eind oktober gaat aannemer Roodbeen in opdracht van Natuurmonumenten aan het werk in de Roukespeel. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 weken. De planning en voortgang zijn afhankelijk van het weer. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur. Tijdens de uitvoering kan er overlast ontstaan door machines en werkverkeer, in de vorm van geluid en stof en verminderde bereikbaarheid.

De aannemer is van plan om de grond in de directe omgeving te verwerken, op die manier blijft hinder door grondtransporten beperkt. Tijdens de uitvoering kan het nodig zijn om de Grote Kouseykweg tussen Zigzagweg en Breijbaan (tijdelijk) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Volg de omleidingsborden. Fietsers en voetgangers kunnen passeren. Houd wel rekening met veel werkverkeer op de (wandelroute) Grote Kouseykweg, oplopend tot circa 100 transportbewegingen per dag. Omliggende particuliere percelen blijven steeds bereikbaar.

Meer informatie

Uitgebreide informatie is te vinden op de projectpagina www.natuurmonumenten.nl/roukespeel.

hooilandje grote kouseykweg

Bestaande natuurperceeltjes aan de Grote Kouseykweg worden afgegraven, zodat karakteristieke plantensoorten hier meer ontwikkelkansen krijgen.

vogelkijkscherm Roukespeel

Vanachter het vogelkijkscherm kijk je uit over het Roukespeelven. De grondwal met begroeiing (waar je tegenaan kijkt) wordt op twee plekken aangepast, zodat het water heel langzaam kan doorstromen en de waterkwaliteit in het ven verbetert.

Kay
Kay Jans