Ga direct naar inhoud

Aan de slag voor natuur en landschap in Kempen~Broek

Natuurmonumenten werkt binnen het GrensPark Kempen~Broek samen met haar partners aan een robuust, toekomstbestendig en afwisselend landschap met een grote variatie aan planten en dieren en veel ruimte voor natte natuur. Daar blijven we de komende jaren op inzetten. Op deze pagina geven we je een beknopt overzicht van wat we nastreven in onze gebieden en hoe we dat willen bereiken.

Lozerheide

Wat gaan we doen?

Onze ambitie realiseren we door natuurgebieden uit te breiden en te verbinden, ruimte te geven aan natuurlijke processen, boeren te helpen natuur- en landschapswaarden te verhogen, verdroging samen te bestrijden en de bodem te herstellen waardoor gebieden beter water vasthouden. En door bestaand bos om te vormen, natuurlijke verjonging van bos te stimuleren en nieuw bos aan te planten. Op bepaalde plekken behouden we cultuurhistorische elementen zoals bolle akkers, stuifzand en heide. Om mensen te laten genieten van het landschap wat steeds mooier wordt, realiseren we nieuwe wandelroutes en uitzichtpunten. We onderzoeken de mogelijkheden voor een laatste rustplaats in de natuur om tegemoet te komen aan deze groeiende behoefte van mensen om in de natuur begraven te worden. Hieronder lees je meer over deze verschillende onderdelen. 

Klimaatbuffer

Natuurgebied Kempen-Broek, op de grens van Noord-Brabant, Limburg en België, is van oorsprong een nat gebied. Een laagte waarin grote en kleine beken door moerassen hun weg naar de Maas zochten. Samen met de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg verbinden we de natte natuurgebieden weer en herstellen wij - waar mogelijk - het (doorstroom)moeras en het watersysteem. Zo ontstaat hier een klimaatbuffer; een robuust beekdal met moerassen en broekbossen dat als een soort spons werkt door water lang vast te houden en weer los te laten als het nodig is. Het risico op overstromingen bij zware neerslag verder stroomafwaarts en het effect van langdurige droogte wordt daardoor kleiner. Ook vergroot deze klimaatbuffer de zoetwatervoorraad van omliggende natuur- en landbouwgebieden. Zo ontstaat een gevarieerd landschap met geleidelijke overgangen. Dat is aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, maar ook van levensbelang voor kwetsbare planten- en diersoorten.

Loozerheide

Loozerheide

Natuurlijke processen

In delen van GrensPark Kempen~Broek mag de natuur haar eigen gang gaan. Natuurlijke processen zoals storm, droogte, overstromingen en spontane bosontwikkeling krijgen alle ruimte. We werken toe naar grote aaneengesloten gebieden, herstellen de bodem en waterhuishouding. Schotse hooglanders, taurossen en Exmoorpony’s zorgen met hun begrazing voor een halfopen landschap van graslanden en ruigtes. Zo ontstaat een continu veranderend en afwisselend landschap met een rijkdom aan planten en dieren, van bever tot boomkikker, van wespendief tot grote weerschijnvlinder en zonnedauw.

bos K~B

Veelzijdige, biodiverse bossen

Veelzijdige bossen

Door de bestaande Laurabossen in Weert uit te breiden tot grote aaneengesloten bossen en te zorgen voor afwisseling, dichte en open plekken, jonge en oude bomen ontstaan er robuuste en vitale bossen, waarin talloze inheemse planten en dieren zich thuisvoelen. Een bos dat beter neerslag kan vasthouden, CO2 kan opnemen, beter bestand is ziektes en plagen en waar het prettig is om in te ontspannen en recreëren. In samenwerking met de gemeente Weert planten we op diverse locaties nieuw, gemengd loofbos aan. Daarmee komen we tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan meer bos en invulling geven aan het provinciaal beleid. Daarnaast halen we in de Laurabossen her en der naaldbomen en Amerikaanse eiken weg; zo ontstaat er ruimte voor natuurlijke verjonging van het bos en aanplant van loofbomen.

Laatste rustplaats in de natuur

Laatste rustplaats in de natuur

Laatste rustplaats in de natuur   

Mensen hebben steeds meer aandacht voor een duurzame manier van leven, voelen zich meer verbonden met de natuur en halen kracht en troost uit de natuur. We zien de vraag naar een laatste rustplaats in natuurgebieden toenemen en komen graag tegemoet aan deze groeiende behoefte. Natuurmonumenten werkt samen met Natuurbegraven Nederland. Door deze samenwerking kunnen we nieuwe natuur creëren, bestaande natuur versterken en natuurbegraven mogelijk maken. Als er in Weert mogelijkheden zijn voor dergelijke plekken zal Natuurmonumenten daar serieus naar kijken.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Boerenlandnatuur

Een grote variatie aan planten en dieren (biodiversiteit) is noodzakelijk voor de natuur en de mens. Met veel soorten gaat het nu slecht. Naast dorpen bestaat GrensPark Kempen~Broek uit landbouwgronden en natuur waar veel winst te behalen is voor de biodiversiteit. Daarom willen wij ons samen met boeren inzetten voor meer biodiversiteit op het boerenland en in onze natuurgebieden. Zo kunnen we samen bijvoorbeeld stappen zetten naar natuurinclusieve landbouw; naar voedselproductie die rekening houdt met een gezonde bodem, met biodiversiteit, met het landschap en met de waterkwaliteit. We werken al vele jaren intensief samen met veel Weertse boeren die werkzaamheden uitvoeren in onze gebieden of stukken grond pachten. We willen nu ook graag samen met hen meedenken over het verhogen van natuur- en landschapswaarden buiten onze gebieden.

Cultuurhistorie

We streven naar een landschap waar natuurlijke processen hand in hand gaan met kleinschaligheid, waar verschillende landschappen zich afwisselen. We vinden het belangrijk om een goede afweging te maken tussen hoge natuurwaarden en cultuurhistorie. In bepaalde delen van het GrensPark Kempen~Broek behouden en herstellen we cultuurhistorische elementen die bijdragen aan de natuurwaarde, zoals het stuifzand op de Tungelerwallen en de bolle akkers rond Swartbroek.

Vlonderpad Kempen~Broek

Vlonderpad in de Krang

Natuurbeleving

Verbondenheid met de natuur is van groot belang voor de mens. Daarbij gaat het om frisse lucht en schoon (drink) water, maar ook om ruimte om te bewegen, te ontspannen en inspiratie op te doen. Zeker nu we in deze tijd door omstandigheden minder mogelijkheden om te ontspannen hebben, is het belangrijk dat mensen kunnen genieten van het landschap, de rust, ruimte, openheid en stilte. De natuurgebieden en het landschap in de gemeente Weert worden steeds mooier en gevarieerder. Mensen zijn van harte welkom in onze gebieden. We willen meer mogelijkheden bieden voor verwondering, beleving en ontspanning door nieuwe routes en uitzichtpunten te realiseren. Om ervoor te zorgen dat er voldoende rust en ruimte overblijft voor wilde dieren, is het nodig om de natuurgebieden verder te versterken.

zandpad KB

Wandelpaden om van de natuur te genieten

Meer weten?

Wil je meer weten over wat Natuurmonumenten nastreeft in het Kempen~Broek? Download de pdf van de Natuurvisie Weerter Kempen 2019-2037 of neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected]. Via onze digitale nieuwsbrief Kempen~Broek Natuurmonumenten houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in het gebied. Of volg ons op Facebook; Kempen-Broek Natuurmonumenten. 

Teken de petitie schoon water in Limburg

Onze natuur is ziek door vervuild water en verdroging. De provincie Limburg maakt nu plannen voor de toekomst van de natuur en ons water. Dit is hét moment om in actie te komen.

Laat je stem horen en teken de petitie voor schoon water in Limburg

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid