Ga direct naar inhoud
Nieuws

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN: UW STEM DOET ERTOE!

13 maart 2023 | Anouk Ballot

“Droogte bestrijden in de Achterhoek”

Water langer vasthouden: dat willen alle partijen die opgaan voor het waterschap. Maar de manier waarop verschilt. Hoe richten we het watersysteem anders in? Hoe ver gaan we in het reguleren van de onttrekking van grondwater? En hoe verdelen we de waterschapslasten? Die vragen stonden centraal bij een debat op 11 maart met kandidaten van 8 partijen in het kader van de waterschapsverkiezingen. Op 15 maart gaan we naar de stembus. Hoe we stemmen maakt veel uit voor de kwaliteit van ons landschap en onze natuur. Kijk op www.nm.nl/stem-natuurlijk voor de kieswijzer.

Levendig debat voor de verkiezingen van de partijen waterschap WRIJ

De urgente thematiek van verdroging

De hoge zandgronden in de Achterhoek lijden onder structurele verdroging, door ontwatering en onttrekking van grondwater, in combinatie met lange droogteperiodes. De kwaliteit van bossen, bomenlanen en houtwallen, het stromen van beken en het voortbestaan van dier- en plantsoorten staan op het spel. De keuzes die het Waterschap Rijn en IJssel in de komende jaren maakt op het gebied van waterbeheer zijn van groot belang. Water, landbouw en natuur kunnen we niet los van elkaar zien; oplossingen voor het ene raken ook het andere. Op 15 maart zijn er verkiezingen voor het Algemeen Bestuur: er is wat te kiezen!

Maar op wie te stemmen is nog niet altijd eenvoudig. Wat zit er achter de slogans en wat staat er in de programma’s van de verschillende politieke partijen? De Vereniging Natuurmonumenten – leden en boswachters samen – organiseerden een middag op Kasteel Hackfort met excursie, lezing en een verkiezingsdebat. In zijn inleidende presentatie bracht eco-hydroloog Flip Witte oorzaken en gevolgen van de verdroging in beeld. De beregening van landbouwgronden in droge zomers speelt een grote rol. Een goede registratie van onttrekkingen door het waterschap is nodig om te kunnen sturen op vermindering. Voor een structurele oplossing is minder onttrekking van grondwater, gekoppeld aan een transitie in de landbouw, een voorwaarde. Tijdens deze middag, met een gemêleerd gezelschap van ruim 85 deelnemers, werden verschillen tussen partijen zichtbaar, maar ook veel dat ons bindt.

De Baakse Beek stond maanden droog in 2022

Meer water vasthouden, maar met verschillende accenten

In het levendige debat in vier tweetallen bleken alle partijen het eens dat we meer water moeten vasthouden. De Algemene Waterschaps Partij wil natuur en landgoederen als spons gebruiken en plekken zoals leemgaten inzetten voor waterberging. WaterNatuurlijk wil verder gaan en het watersysteem in het hele landelijke gebied herstellen. Dat vergt goed overleg met boeren, bijvoorbeeld over het verondiepen van sloten, het telen van (minder droogtegevoelige) granen op de hoge essen en de lage gronden gebruiken als hooiland. Ook BBB wil meer water vasthouden in landbouwbodems, vooral door de organische stof te verhogen. De huidige mestwetgeving staat dit in de weg. BBB erkent dat onttrekkingen beter gereguleerd moeten worden maar vindt, net als het CDA, het geen taak van het waterschap om gebruiksfuncties van de bodem te reguleren. Het CDA wil geen peilverhoging waar landbouw moet plaatsvinden. Het stelt dat agrariërs al veel maatregelen nemen en verwacht dat zij slim genoeg zijn om teelten op de hoogste en laagste gronden aan te passen. De VVD vindt dat je selectief moet zijn met het registreren en reguleren van de onttrekking van grondwater. Lokale verschillen vragen om maatwerk en ook is het onmogelijk om op het watergebruik door alle particulieren te handhaven. Op enkele tientallen locaties met kwetsbare natuur vindt de VVD beëindiging van de wateronttrekking wel nodig. De Vrienden van de Berkel zijn stelliger: voor een waterrobuust systeem moet je ernaar streven alle onttrekkingen in kaart te brengen want nu heeft niemand het overzicht. En dat is nodig om het systeem tot in de haarvaten aan te pakken. Maatregelen tegen verdroging en voor schoner water kosten geld. De PvdA pleit ervoor de waterschapsbelasting eerlijker te verdelen over verschillende categorieën verbruikers. Daarbij moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ondernemend Water legt de nadruk op innovatief ondernemerschap, ook binnen het waterschap zelf, en prudent financieel beleid dat rekening houdt met inflatie. Gezien de grote opgaven zullen hogere lasten volgens de meeste partijen onvermijdelijk zijn.

Niet tegen maar vooral met elkaar

Uit de mooie gesprekken bleek veel overeenstemming over de doelen die we moeten behalen, vooral het vasthouden van water, al verschillen de routes erheen. Alle partijen onderstrepen het belang van samenwerking.

Natuurmonumenten werkt al meer dan een eeuw met boeren en pachters samen aan het beheren en beschermen van onze landschappen. Gebiedsmanager Achterhoek Udo Hassefras pleit voor nog meer gezamenlijkheid: “Om het unieke karakteristieke kleinschalige landschap van de Achterhoek te behouden, met gezonde natuur, is ieders stem van belang. Want of je nu boswachter, boer, bezoeker of bestuurder bent, we moeten linksom of rechtsom samen de duurzame toekomst realiseren”.

De Vereniging Natuurmonumenten roept iedereen op om op 15 maart een stem uit te brengen voor de natuur en het landschap. Zie voor meer informatie en stemwijzer: >>STEMNATUURLIJK!

Interessant verslag van de bijeenkomst lees je hier >>Artikel Achterhoek Nieuws

Anouk Ballot
Anouk Ballot