Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aanpassing van plan na overleg met dorpsvertegenwoordiging, natuurbegraven Mantingerveld

11 februari 2023 | Sanne van Gemerden

Na gesprekken die Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland in december en januari voerden met Plaatselijk Belang 'De Vooruitgang' Nieuw Balinge zijn de plannen voor natuurontwikkeling in combinatie met natuurbegraven op een aantal punten aangepast:

Natuurbegraafplaats

Verder van het dorp

Er wordt invulling gegeven aan de wens vanuit het dorp, om een overgangsgebied zonder natuurbegraven te creëren. Dit betekent dat het totale inrichtingsgebied aan de Hullenzandweg richting Haarweg iets wordt vergroot en landschappelijk passend wordt ingericht.

Wandelpad

Een andere wens was een pad waar mensen kunnen wandelen zonder dat zij zicht hebben op natuurbegraven. Afgesproken is dat er een wandelpad komt door het eerdergenoemde overgangsgebied, vlakbij het dorp. Dit pad sluit aan op het al bestaande pad door de bossingel richting de Hullenzandweg. Aan de kant van de Haarweg wordt een oplossing gevonden met Prolander over de inrichting en het leggen van een pad.

Verkeer

Op de Hullenzandweg rijdt veel landbouwverkeer, vooral tijdens de jaarlijkse mais- en bietencampagne. Het dorp had zorgen over het extra verkeer dat de natuurbegraafplaats zou genereren: daarmee zou de Hullenzandweg nog drukker worden. Men was ook bezorgd dat er gekozen zou worden voor een alternatieve route, waarbij het landbouwverkeer door het dorp zou rijden. Deze zorgen kunnen we nu wegnemen. Door het creëren van diverse uitwijkplekken op de Hullenzandweg kunnen auto’s en landbouwverkeer elkaar goed passeren. Een alternatieve route is niet nodig én de Hullezandweg wordt veiliger door deze maatregel.

Aanpassingen natuurbegraven Mantingerveld

Indicatie van de aanpassingen na overleg met Plaatselijk Belang

Procedure

In juni 2022 hebben wij ons conceptplan ingediend bij de gemeente Midden-Drenthe. Wij hebben inmiddels de reactie van de gemeente op dat plan ontvangen en verwerken deze, tezamen met de aanpassingen zoals wij die hebben besproken met Plaatselijk Belang Nieuw Balinge. Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan wordt aangeboden aan de gemeente.

De bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit:

  1. Het college van B&W beoordeelt het ontwerpbestemmingsplan en stemt af met andere overheden. Het college neemt vervolgens een besluit en legt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. Hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.
  2. Het college beantwoordt de zienswijzen en zo nodig worden wijzigingen verwerkt in het bestemmingsplan, dat vervolgens wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Ook dit plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen belanghebbenden eventueel een bezwaar indienen.

Kijk hier voor meer informatie over het project

 

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)