Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verjongingskuur voor de Nieuwkoopse Plassen start

23 maart 2015 | Natascha Hokke

Deze week starten de voorbereidingen voor de grote verjongingskuur voor de Nieuwkoopse Plassen. Aannemer Knoop, specialist in dit type werk, gaat in opdracht van Natuurmonumenten aan de slag om het gebied weer jaren terug te zetten in de tijd. De vaarroutes in het gebied blijven open voor recreanten, wel zullen op enkele locaties werkzaamheden te zien zijn.

Verjongingskuur voor de Nieuwkoopse Plassen start

Verlanding

Natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen is een waardevol cultuurlandschap dat in de eeuwen van veenwinning is ontstaan. De veenwinning in de Nieuwkoopse Plassen stopte eind 19de eeuw en sindsdien veranderde het uiterlijk van het plassengebied. Veel sloten zijn in de loop van de tijd dichtgegroeid; verlanding genaamd. Hierdoor verdwijnt het karakteristieke landschap van oude petgaten en legakkers. Er is groot onderhoud nodig, want als er niets gedaan wordt, verdwijnt dit geliefde landschap en de soorten die onlosmakelijk met het veen verbonden zijn.

Profijt

Verschillende dier- en plantensoorten zullen profijt hebben van deze herstelwerkzaamheden. Kranswieren, fonteinkruiden en krabbenscheer bijvoorbeeld. En de zwarte sterns die hun nesten maken op krabbenscheer. Planten die langzaam verteren, gaan nieuwe ‘tapijten’ op het water leggen. Op dit drijvend land - trilveen genoemd - groeien onder meer bijzondere orchideeën en ratelaars. Nieuwe schrale, natte graslanden bieden ruimte voor de zeldzame veenmosorchis.

Net als vroeger

Het opengraven van de petgaten is in feite niets anders dan het baggeren zoals dat vroeger tijdens de veenwinning gebeurde, maar dan anno 2015. Vroeger gebruikte men er een baggerbeugel van 4 meter voor, waarbij ze met de hand de bagger omhoog werkten. Tegenwoordig gebeurt dit met een drijvende kraan om het materiaal te ontgraven en een pomp om het vrijgekomen materiaal naar een depot te transporteren. Maar het principe blijft hetzelfde.

placeholder

Bloemrijke graslanden

Komende zomer wordt gestart met het verpompen van het afgegraven materiaal. Met het vrijgekomen, gebiedseigen materiaal wordt een deel van de Meijegraslanden, in de buurt van de werkschuur in Woerdense Verlaat, opgehoogd. Hierdoor kunnen deze percelen weer aangesloten worden op het waterpeil van de Nieuwkoopse Plassen zelf. En doordat er voor de ophoging gebiedseigen materiaal gebruikt wordt, ontstaan er langs fietspad de Hollandsekade bloemrijke graslanden.

placeholder

Fotograaf: Jan Kriek LIFE+

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werken de komende jaren samen aan het LIFE-project “Nieuw leven in het veen”. Door dit project verbetert de kwaliteit van laagveengebieden in heel Nederland. De natuurgebieden binnen dit project, waaronder de Nieuwkoopse Plassen, behoren tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa. Ze horen bij het oer-Hollandse landschap, ontstaan in de eeuwen van veenwinning.

Meer weten?

Verwacht wordt dat de laatste werkzaamheden klaar zijn in 2018. Ook zullen er in het gebied informatiepanelen staan om voorbijgangers ter plaatse te informeren over de werkzaamheden.

Word fan op Facebook

Voor de mooiste foto's en het allerlaatste nieuws van de Nieuwkoopse Plassen!

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter