Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boost voor hoogveennatuur Witte Veen en klimaataanpak

23 januari 2023 | Jantine Wesselink

Natuurmomenten is van start gegaan met het meerjarige natuurherstelproject in het Natura 2000 gebied Witte Veen bij Haaksbergen. Als gevolg van de stikstofdepositie en opeenvolgende jaren met extreme droogte gaat de natuurkwaliteit nog steeds achteruit. Om de unieke natuur in het gebied te behouden en te versterken zijn daarom natuurherstel ingrepen nodig. Daarbij start ook, in verband met klimaatverandering, een onderzoek naar de opslag van CO2 in hoogveen.

Witte Veen

Jeroen Waanders, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten in onder andere het Witte Veen legt uit: “Met verschillende natuurherstelmaatregelen houden we water langer vast in het gebied, vergroten we de oppervlakte (natte) heide en zorgen we voor een betere waterkwaliteit van de vennen. Het werk is verspreid over meerdere jaren en gebeurt op verschillende plekken. Door deze spreiding beperken we de verstoring van de natuur en de overlast voor publiek. In het broedseizoen worden in het natuurgebied uiteraard geen werkzaamheden uitgevoerd.” Meer informatie is te lezen op de projectwebsite of bekijk onderstaande projectvideo.

Natuurherstel Witte Veen

Onderdeel van een keten van grenshoogvenen

Het Witte Veen is onderdeel van een keten van hoogveengebieden langs de Duitse grens. Veel van deze gebieden zijn opgenomen in Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Ze hebben die beschermingsstatus vanwege hun zeldzaamheid en omdat ze een onmisbaar leefgebied zijn voor veel bijzondere en unieke soorten flora en fauna. In het Witte Veen zijn dat bijvoorbeeld hoogveenglanslibel, glimworm, nachtzwaluw, heideblauwtje, boomkikker, éénarig wollegras, veenpluis en gasten als kraanvogel.

Vlietlanden veenpluis

Veenpluis, een typische hoogveenplant

Hoogveen als klimaatbuffer

Witte Veen is een belangrijke klimaatbuffer. Want hoogveen houdt water én CO2 vast. Klimaatverandering is echter een feit. Periodes van extreme droogte en wateroverlast hebben impact op de natuur. Het stelt ons voor de enorme uitdaging om de natuur op een toekomstbestendige manier te beheren. Want alleen dan kunnen wij de natuur beschermen en versterken en de biodiversiteit behouden.

“En dat begint met onderzoek. In het Witte Veen gaat dat gebeuren met speciale peilbuizen en zogenaamde ‘flux chambers’. Daarmee meten onze onderzoekspartners B-ware en de Radboud Universiteit Nijmegen hoeveel CO2 hoogveen kan opslaan.”

Wiebe Borren, hydroloog bij Natuurmonumenten

peilbuis co2 vastlegging hoogveen

met peilbuizen en 'flux chambers' meten we hoeveel CO2 hoogveen kan opslaan

Duurzaam en circulair werken

De uitvoering van de natuurherstelmaatregelen wordt uitgevoerd door aannemer Negam uit Borne, met Eelerwoude als directievoerder en toezichthouder. Om CO2-uitstoot te beperken wordt 25% van de werkzaamheden emissievrij uitgevoerd. Het hout dat vrijkomt gedurende de werkzaamheden wordt duurzaam hergebruikt. En wordt onder andere verwerkt tot vogelhuisjes, roomdivers en vleermuiskasten.

Mede mogelijk dankzij

Natuurmonumenten kan dit project uitvoeren mede dankzij de Ontwikkelopgave Natura 2000. Daarmee participeren provincie Overijssel en gemeente Haaksbergen in dit project. Het ministerie van LNV draagt ook bij via Versneld Natuurherstel. De Europese Unie subsidieert het natuurherstel vanuit het LIFE Multi Peat project. Hierbij wordt in 5 landen gewerkt aan herstel van (hoog)veen om te kijken hoe dat bijdraagt aan het behalen van klimaatdoelen.

Life en Natura 2000
2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink