Ga direct naar inhoud

Klankbordbijeenkomst belangenbehartiging

Regelmatig zijn er interessante bijeenkomsten voor de ledenvertegenwoordigers van Natuurmonumenten. Op de klankbordbijeenkomst in september kwamen twee thema’s aan de orde: de landbouwstrategie en het effect van de droogte van de zomer van 2018 op de natuur. Teo Wams (directeur natuurbeheer) besprak de landbouwstrategie, Wiebe Borren (consultant hydrologie bij NM) het effect van de droogte. Benieuwd naar deze onderwerpen?

Klaprozen op zonnige Texel

Vroeger werd een scheiding aangebracht tussen beheer van natuurgebieden aan de ene kant en beheer van landbouw- en stedelijke gebieden aan de andere kant. Dit biedt onvoldoende bescherming van de natuur en het leefklimaat. Er bestaat duidelijk een interactie tussen deze gebieden. Daarom is een nauwe samenwerking nodig tussen natuurbeheerders, agrariërs en planners/beheerders van woongebieden om de natuur en leefgebieden in de meest brede zin te beschermen, te verbeteren en de klimaatdoelen te behalen. Voorbeelden van initiatieven zijn het ‘bescherm de kust’ pact, het ‘red de insecten’ plan en het samenwerkingsverband dat is ontstaan op Schiermonnikoog tussen agrariërs en natuurbeheerders. Carola Schouten heeft met hetzelfde doel een nota opgesteld over de kringlooplandbouw. Natuurmonumenten is bij dit project betrokken. Regelgeving zal aangepast moeten worden aan de doelen die voor landbouw en natuurbeheer gesteld worden. Ook zal het verdienmodel van natuur en landbouw veranderd moeten worden. Voor de natuur geldt dat er gezocht moet worden naar een balans tussen de recreatieve waarde en de bescherming van leefgebieden voor flora en fauna. Voor de agrarische sector geldt dat men zich af moet vragen of in Nederland voedsel geproduceerd moet worden voor de ‘hele wereld’ in zeer grootschalige bedrijven met duizenden varkens en kippen. Het grootste gedeelte van het varkensvlees gaat b.v. naar China. Er kan ook overwogen worden voedsel lokaal te produceren waar dit mogelijk is en over te gaan op kleinschaliger, klimaatvriendelijker en diervriendelijker bedrijven. Vermindering van de vleesconsumptie wordt al gepropageerd. Dit zal niet zonder financiële gevolgen zijn waarvoor de betrokken personen compensatie zullen moeten krijgen.

Natuurmonumenten is betrokken bij het klimaatakkoord. Het doel is te streven naar 50% minder uitstoot van broeikassen in 2030. Diverse werkgroepen bekijken hoe dit streven gehaald kan worden. Natuurmonumenten zit in de werkgroep landbouw en landgebruik. Naast het streven naar circulaire landbouw, minder grootschalige bedrijven, op een andere manier ‘boeren’ wordt ook bekeken hoe we b.v. hout en biomassa duurzamer kunnen gebruiken.

Het voorjaar en de zomer van 2018 waren droog. Gerekend vanaf april 2018 is in Nederland een watertekort ontstaan dat varieert tussen 125-395 mm water. Vooral het zuiden en oosten kampen met watertekort. De plaatjes over drooggevallen beken, verdorde graslanden, drooggevallen veen- en moerasgebieden, laagstaande rivieren hebben uitgebreid in alle landelijke kranten gestaan. De waterschappen en andere instanties die de waterstand moeten beheren, zijn per provincie verschillend met de droogte omgegaan. De gevolgen van de droogte kunnen pas na een aantal maanden vastgesteld worden. Het is zaak dat alle waterbeheerders met elkaar deze zaak bespreken en te bekijken welke maatregelen het beste zijn om de schade aan natuur en landbouwgewassen zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens zullen de maatregelen goed op elkaar afgestemd moeten worden. Er moet ook bekeken worden of we in staat kunnen en willen zijn om de natuur zoals we die nu hebben zoveel mogelijk te bewaren of te accepteren dat door een veranderend klimaat ook de natuur zal veranderen.