Benoeming ledencommissie lid Drenthe Natuurmonumenten

Deze informatie is naar aanleiding van de ledenmiddag op 23 sept 2017

Bomen herfst

De districtscommissie Drenthe vertegenwoordigd de leden uit Drenthe en zijn afgevaardigden vanuit het district Drenthe naar de landelijke verenigingsraad van Natuurmonumenten. Zij hebben daarin stemrecht. Het aantal Drentse afgevaardigden is gesteld op vijf. Zij worden verkozen voor een periode van 4 jaar en zijn slechts éénmaal herkiesbaar voor een periode van 4 jaar. Momenteel zijn twee leden aftredend. Dit zijn Bert Groen (Ruinen) en Joke Goedhard (Langelo). Bert was tot heden tevens voorzitter van de districtscommissie. Op grond van Artikel 7 (onder c.) van de statuten van Natuurmonumenten worden de districtsafgevaardigden verkozen in de jaarvergadering van de leden in district Drenthe.

De districtscommissie draagt in de plaats van deze aftredende personen twee kandidaatleden voor als nieuwe afgevaardigden van district Drenthe:

1e Wim Klein Nulent (Emmen)

2e Harro Kraal (Ruinen)

Het voorzitterschap van district Drenthe gaat over van Bert Groen naar Gea Bijkerk (Eelde). Zij is reeds lid van de districtscommissie en afgevaardigde.

Het secretariaat gaat over van Nol Hoegen Dijkhof (Roden) naar Harro Kraal. Hij is reeds (kandidaat)lid van de districtscommissie. Wim Klein Nulent is ook reeds (kandidaat)lid van de districtscommissie.

Wij wijzen u erop dat tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen (Artikel 8 onder b van de statuten). Hiervoor gelden de volgende vereisten:

  • tegenkandidaten moeten vóór 2 september 2017 worden ingediend bij de secretaris (Harro Kraal, Benderse 17, 7963 RA Ruinen; email: [email protected])
  • dit moet schriftelijk en ondersteund door minimaal 10 leden
  • dit moet worden vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaat/kandidaten. 
logo