Ledencommissie Flevoland, oriëntatie op haar taakstelling

Natuurmonumenten staat voor natuurlijke en landschappelijke rijkdom van Nederland. Die rijkdom moet voor iedereen beleefbaar gemaakt worden. Natuur voor mensen en mensen voor natuur. Maar daar houdt het niet op. Er is meer nodig, een andere aanpak. Meer vanuit mensen die hart hebben voor de natuur, meer met bedrijven en meer als spreekbuis in het maatschappelijk debat en minder ingetogen en bescheiden.

Bomen herfst

Een aardige opgave, zeker voor de ledencommissies van Natuurmonumenten, voor wie een rol weggelegd gaat worden om de communicatie met de achterban te versterken. Immers door meer te luisteren naar onze achterban en naar hen toe te gaan komen we als organisatie dichterbij. Het is van belang te weten wat er speelt en wat je door samen te werken met elkaar wilt bereiken en dat geeft energie, vertrouwen en betrokkenheid van mensen. En dat biedt op zich de mogelijkheid het aantal leden te stabiliseren en nieuwe en potentiële leden te werven.

De vraag is hoe we dat als ledencommissie in Flevoland gaan realiseren. In 2013 heeft ledencommissie Flevoland besloten van de volgende punten willen we werk maken:

1. Opzetten van een community

Een community is een los-vaste groep mensen die zich voldoende betrokken voelt bij een bepaald natuurgebied om daarover met Natuurmonumenten in gesprek te zijn. In onze provincie is Het Voorsterbos aangewezen als community.
Nu het Toekomstbeeld Voorsterbos (zie www.toekomstvisievoorsterbos.nl) met inspraak en betrokkenheid van bewoners van de omliggende dorpen Kraggenburg, Ens, Marknesse en Vollenhove in 2012 is vastgesteld, moet voor de periode 2013 – 2020 de realisering plaatsvinden. De vraag is op welke wijze de achterban hierbij betrokken gaat worden.
Als ledencommissie Flevoland maken we daar werk van door het instellen van ambassadeursgroep, bestaande uit inwoners uit de Noordoostpolder, die meedenkt over de realisatie van het toekomstbeeld.

2. Spreekbuis zijn

Natuurmonumenten wil zich meer uitspreken in het maatschappelijk debat over natuur en landschap. Voor onze provincie zijn dat slechts enkele gebieden, namelijk Het Voorsterbos, Harderhoek en Kamper eiland.
Spreekbuis zijn betekent dat we zo goed mogelijk luisteren naar en spreken namens onze achterban. Dat vraagt een actieve houding van de ledencommissie. We doen dat door actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Markerwadden, met onze leden in Flevoland te bespreken.

3. Beheer en betrekken van de omgeving

Hier is afstemming tussen werkorganisatie en ledencommissie noodzakelijk. Ten behoeve van het beheer van de gebieden is het wenselijk meer met onze omgeving in contact te staan en te communiceren over het beheer, activiteitenaanbod en infrastructuur zoals fiets- en wandelpaden. De LC zal zich meer maatschappelijk moeten verankeren in de regio en kijken of dingen in de regio goed gaan. Dat betekent meer actiegericht opereren.

Raadpleging van de Klankbordgroep over beleid Natuurmonumenten

Binnen Natuurmonumenten Flevoland fungeert al enkele jaren een deskundige en betrokken klankbordgroep die tweejaarlijks geraadpleegd wordt over (beleids)onderwerpen die op de agenda van de ledenraad van natuurmonumenten staan. Op basis van de uitkomsten van de raadpleging bepaalt de ledencommissie haar standpunt over het beleidsonderwerp. Deze rol van actieve leden is van groot belang en dient verder versterkt te worden.

Dit gebeurt door:

  • Een betere voorbereiding door de ledencommissie om de raadpleging van de klankbordgroep effectiever te laten verlopen, bijvoorbeeld door een korte oplegger bij de beleidsonderwerpen met vragen of stellingen;
  • Het door de ledencommissie opgestelde standpunt over het beleidsonderwerp na raadpleging ter kennis te brengen aan de klankbordgroep;
  • Het door de ledenraad genomen besluit over het onderwerp ter informatie aan de klankbordgroep te sturen;
  • Het vergroten van het aantal leden van de klankbordgroep.
  • Gebruik maken van deskundigheid en ervaring van de leden van de klankbordgroep bij beleidsonderwerpen.

Positie ledenraad en ledencommissie

Op de strategische agenda van Natuurmonumenten is voor 2015 de evaluatie van de positie van de ledenraad (LR) en de ledencommissies geagendeerd. De uitkomsten van de evaluatie zal munitie opleveren over de gewenste afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen LR en LC.  Ook zal er meer duidelijkheid moeten komen over de specifieke taken van de LC en haar positie binnen de regio. Vragen die hierbij spelen zijn: Hoever dient de actiegerichtheid van de LC te gaan? In welke mate moet de LC stellingen over belangrijke lokale en regionale (natuur)aangelegenheden naar de achterban ventileren en op welke wijze doet zij dat dan? In welke mate levert een meer naar buiten (actie)gerichte positie van de LC nieuwe leden op?

logo