Ledencommissie Fryslân

De ledencommissie Fryslân bestaat per januari 2023 uit vijf leden. De Friese ledenvertegenwoordigers vormen samen met de ledenvertegenwoordigers van de andere regio’s de ledenraad van de vereniging Natuurmonumenten. De ledenraad denkt en praat mee over de hoofdlijnen van het beleid, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. Alle leden van de ledencommissies van de vereniging zijn vrijwilligers. De Ledencommissies hebben als taak om de leden te vertegenwoordigen en de betrokkenheid van leden en belangstellenden bij de vereniging te bevorderen.

Ledencommissie
Ledencommissie Fryslan

De Ledencommissie Fryslân van links naar rechts:
Elske Schuurmans
Bert Lenten (co-voorzitter)
Hinderijke Willemse
Liesbeth Meijer (secretaris / contactpersoon)
Hubert Oversteegen (co-voorzitter / penningmeester)

Vrijwilliger worden bij de Ledencommissie Fryslân van Natuurmonumenten?

De Ledencommissie in Fryslân zoekt versterking!

Draag je de natuur en het landschap van Fryslân een warm hart toe?  Vind je het leuk om samen met  anderen van onze groep een specifieke taak op je te nemen. Bijvoorbeeld het organiseren van een excursie, een themabijeenkomst, een webinar of het maken van een kleine enquete. Of wil je meedenken over onderwerpen waar Natuurmonumenten landelijk mee bezig is via de Ledenraad? Kom je dan eens orienteren op wat je bij onze groep voor de natuur kan betekenen.

Wij vormen de vertegenwoordiging van de Friese leden in de Ledenraad van Natuurmonumenten. Onze commissie bestaat nu uit een groep van vijf enthousiaste vrijwilligers, afkomstig uit verschillende delen van de provincie.

Stuur een mailtje naar onze contactpersoon Liesbeth Meijer [email protected].
Dan kunnen we je nader informeren en kennis maken.

Activiteitenagenda

In het voorjaar organiseren wij de jaarvergadering. Wij koppelen daar graag een informatieve en interessante excursie aan. Een datum en onderwerp volgen zo snel mogelijk!

De focus ligt net als vorig jaar weer op water. In 2022 was dat waterkwantiteit, in 2023 waterkwaliteit. We verwachten hier een aantal bijeenkomsten over te organiseren. Data volgen zo snel mogelijk.

De nieuwsflitsen van 2023 ontvangt u op: 7 maart, 30 mei, 4 juli, 5 september en 12 december.

Vergaderingen: de ledencommissie vergadert op 17 januari, 4 maart, 12 mei, 4 juli, 15 september, 27 oktober en 9 december.

De landelijke ledenraad van Natuurmonumenten komt op 21 mei en 19 november bijeen. Klik hier voor meer informatie over de ledenraad. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Groningen en Drenthe.

Jaarplan 2022

Elk jaar maakt de Ledencommissie een jaarplan. Welke zaken gaan we oppakken, waar willen we een trekkersrol in vervullen en waar kunnen we meer ondersteunend zijn.

Lees hier het jaarplan.

Wat mag je verwachten van de ledencommissie Fryslân?

Onze werkwijze
De ledencommissie Fryslân wil de voelsprieten van de vereniging in de provincie zijn. Om onze rollen goed te kunnen vervullen zoeken we actief contact met de leden in Fryslân en vragen we naar hun meningen en ideeën over diverse onderwerpen. De ledencommissie wil graag de leden en potentiële leden bereiken om hen te informeren en in gesprek te gaan over onderwerpen die Natuurmonumenten aangaan.

Bijeenkomsten
We leggen contact met de leden door bijeenkomsten te organiseren. Bijeenkomsten over een thema met uitwisseling van gedachten, vragen en antwoorden. En zo mogelijk gevolgd door een excursie in een van de gebieden van Natuurmonumenten. Eén keer per jaar is er een formele Friese ledenbijeenkomst. Dan stellen we kandidaat-ledenvertegenwoordigers voor. Bij voldoende steun worden zij door de leden benoemd voor een periode van vier jaar. Ook bespreken we het jaarverslag van de ledencommissie.

Klankbordgroep
Om leden te raadplegen hebben we een klankbordgroep. De ledencommissie legt hen een paar keer per jaar per mail een aantal vragen voor; vragen die actueel zijn voor het beleid van Natuurmonumenten.

In maart 2022 stelden wij de klankbordgroep vragen over Natuerlik Fryslân, de gezamenlijke visie van Natuurmonumenten, FMF, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Lees hier de antwoorden.

Vind je het leuk om met ons mee te denken? Geef dan je e-mailadres door aan onze secretaris Liesbeth Meijer via  [email protected] onder vermelding van “deelname klankbordgroep”.

Nieuwsflits
De Friese leden informeren we met een digitale Nieuwsflits. Hierin berichten we over activiteiten en bijeenkomsten van de ledencommissie, nieuws uit de Friese gebieden van Natuurmonumenten en nieuws uit de ledenraad. Wil je deze Nieuwsflits ook ontvangen? Geef dan je e-mailadres door aan de ledenservice via dit www.natuurmonumenten/contact met de vermelding `Nieuwsflits Ledencommissie Fryslân’.

Ontmoetingen
We ontmoeten leden en belangstellenden ook bij publieksactiviteiten die de medewerkers van Natuurmonumenten organiseren. Activiteiten zoals het Slotplaatsfestival of de OERRR Wilde Buitendag. Wij helpen daar een handje bij.  Dat zijn momenten dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wij zijn natuurlijk ook aanspreekpunt voor de leden van onze provincie.

Samenwerken voor Friese natuur, landschap en erfgoed
Natuurmonumenten zorgt in Fryslân voor een verrassend gevarieerd palet aan gebieden. Zo zijn er bijvoorbeeld het eilandje Griend in het Waddengebied, de Lionserpolder (een weidevogelgebied), het Lycklamabos in Gaasterland, het landgoed De Slotplaats en het Fochteloërveen (het grootste hoogveengebied in Europa). Totaal meer dan 10.000 hectare natuur. 

Het beheer van deze gebieden wordt uitgevoerd door medewerkers van Natuurmonumenten in de beheereenheid Friesland, geholpen door vele vrijwilligers. Als ledencommissie werken we natuurlijk samen met de beheereenheid. Dit gebeurt door te helpen bij activiteiten van de beheereenheid, mee te denken over activiteiten en het werk van beheereenheid. We hebben regelmatig overleg en leggen werkbezoeken af. En de medewerkers helpen de ledencommissie weer bij door ons georganiseerde bijeenkomsten en excursies.

In de provincie Fryslân wonen ongeveer 14.500 leden van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten wil graag iedereen betrekken bij de zorg voor natuur, landschap en  erfgoed. Dat kan door lid te zijn (of te worden) van Natuurmonumenten, door als vrijwilliger mee te helpen in het veld of actief te zijn in een ledencommissie. Samen zorgen we voor onze leefomgeving, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten en er kan spelen.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Informatiecentrum het Baken
  • Reeweg 9, 9166PW Schiermonnikoog (FR)
  • (0519) 53 12 33
  • [email protected]
  • Met de auto naar Lauwersoog haven. Vanaf daar de veerboot. Het is niet mogelijk de auto mee te nemen naar Schiermonnikoog.

logo