Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Fryslân

De Friese commissieleden vormen samen met de ledenvertegenwoordigers van de andere regio’s de ledenraad van de vereniging Natuurmonumenten. De ledenraad denkt en praat mee over de hoofdlijnen van het beleid, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. De Ledencommissies hebben naast het vertegenwoordigen van de leden, de taak om de betrokkenheid van leden en belangstellenden bij de vereniging te bevorderen.

Ledencommissie

De Ledencommissie Fryslan bestaat momenteel uit vijf personen. We zijn allemaal vrijwilligers en komen uit verschillende streken van de provincie.
De Ledencommissie Fryslân van links naar rechts:
Elske Schuurmans
Bert Lenten (co-voorzitter)
Hinderijke Willemse
Liesbeth Meijer (secretaris / contactpersoon)
Hubert Oversteegen (co-voorzitter / penningmeester)

Ledencommissie Fryslan

Vrijwilliger worden bij de Ledencommissie Fryslân van Natuurmonumenten?

De Ledencommissie in Fryslân zoekt versterking!

Draag je de natuur en het landschap van Fryslân een warm hart toe?  Vind je het leuk om samen met  anderen van onze groep een specifieke taak op je te nemen. Bijvoorbeeld het organiseren van een themabijeenkomst, een webinar of het maken van een kleine enquete. Of wil je meedenken over onderwerpen waar Natuurmonumenten landelijk mee bezig is via de Ledenraad? We hebben ook mensen nodig die de afspraken bijhouden en samen met de voorzitter de agenda en vergaderstukken voor de Ledencommissie maken.
Kom je eens orienteren op wat je bij onze groep voor de natuur kan betekenen.

Wij vormen de vertegenwoordiging van de Friese leden in de Ledenraad van Natuurmonumenten. Onze commissie bestaat nu uit een groep van vijf enthousiaste vrijwilligers, afkomstig uit verschillende delen van de provincie.

Stuur een mailtje naar onze contactpersoon Liesbeth Meijer [email protected]
Dan kunnen we je nader informeren en kennis maken.

Nieuwsoverzicht

Activiteitenagenda

In het voorjaar kijken we uit naar de komst van de grutto's. Wat wordt het broedresultaat in 2023 en wat moet daar allemaal voor gedaan worden? Dat is het onderwerp voor de ledenbijeenkomst  op 1 april 2023 in Leons.  Wij koppelen daar de jaarvergadering aan en een interessante excursie.

De focus ligt net als vorig jaar weer op water. In 2022 was dat waterkwantiteit, in 2023 waterkwaliteit. We verwachten hier een aantal bijeenkomsten over te organiseren. Op 20 september is er webinar en op 7 oktober een veldbezoek.

De nieuwsflitsen van 2023 ontvangt u op: 7 maart, 30 mei, 4 juli, 5 september en 12 december.

Vergaderingen: de ledencommissie vergadert op 17 januari, 4 maart, 12 mei, 4 juli, 15 september, 27 oktober en 9 december.

De landelijke ledenraad van Natuurmonumenten komt op 3 juni en 19 november bijeen. Klik hier voor meer informatie over de ledenraad. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Groningen en Drenthe.

Jaarplan 2023

We verheugen ons op een mooi “natuurlijk” jaar met boeiende activiteiten voor de Friese leden. Via de Nieuwsflits en eventuele webinars kunnen we digitaal contact met elkaar maken. Maar we ontmoeten de leden het liefst in de natuur of bij een ledenbijeenkomst.
Lees hier onze plannen voor 2023.

Wat mag je verwachten van de ledencommissie Fryslân?

Onze werkwijze
De ledencommissie Fryslân wil de voelsprieten van de vereniging in de provincie zijn. Om onze rollen goed te kunnen vervullen zoeken we actief contact met de leden in Fryslân en vragen we naar hun meningen en ideeën over diverse onderwerpen. De ledencommissie wil graag de leden en potentiële leden bereiken om hen te informeren en in gesprek te gaan over onderwerpen die Natuurmonumenten aangaan. En we willen de actieve betrokkenheid bij de Friese natuur bevorderen.

Bijeenkomsten
We leggen contact met de leden door bijeenkomsten te organiseren. Bijeenkomsten over een thema met uitwisseling van gedachten, vragen en antwoorden. En zo mogelijk gevolgd door een excursie in een van de gebieden van Natuurmonumenten. Eén keer per jaar is er een formele Friese ledenbijeenkomst. Dan stellen we kandidaat-ledenvertegenwoordigers voor. Bij voldoende steun worden zij door de leden benoemd voor een periode van vier jaar. Ook bespreken we het jaarverslag van de ledencommissie.

Klankbordgroep
Om leden te raadplegen hebben we een klankbordgroep. De ledencommissie legt hen een paar keer per jaar per mail een aantal vragen voor; vragen die actueel zijn voor het beleid van Natuurmonumenten.

In maart 2022 stelden wij de klankbordgroep vragen over Natuerlik Fryslân, de gezamenlijke visie van Natuurmonumenten, FMF, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Lees hier de antwoorden.

Vind je het leuk om met ons mee te denken? Geef dan je e-mailadres door aan onze secretaris Liesbeth Meijer via  [email protected] onder vermelding van “deelname klankbordgroep”.

Nieuwsflits
De Friese leden informeren we met een digitale Nieuwsflits. Hierin berichten we over activiteiten en bijeenkomsten van de ledencommissie, nieuws uit de Friese gebieden van Natuurmonumenten en nieuws uit de ledenraad. Wil je deze Nieuwsflits ook ontvangen? Geef dan je e-mailadres door aan de ledenservice via dit www.natuurmonumenten/contact met de vermelding `Nieuwsflits Ledencommissie Fryslân’.

Ontmoetingen
We ontmoeten leden en belangstellenden ook bij publieksactiviteiten die de medewerkers van Natuurmonumenten organiseren. Activiteiten zoals het Slotplaatsfestival of de OERRR Wilde Buitendag. Wij helpen daar een handje bij.  Dat zijn momenten dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wij zijn natuurlijk ook aanspreekpunt voor de leden van onze provincie.

Samenwerken voor Friese natuur, landschap en erfgoed
Natuurmonumenten zorgt in Fryslân voor een verrassend gevarieerd palet aan gebieden. Zo zijn er bijvoorbeeld het eilandje Griend in het Waddengebied, de Lionserpolder (een weidevogelgebied), het Lycklamabos in Gaasterland, het landgoed De Slotplaats en het Fochteloërveen (het grootste hoogveengebied in Europa). Totaal meer dan 10.000 hectare natuur. 

Het beheer van deze gebieden wordt uitgevoerd door medewerkers van Natuurmonumenten in de beheereenheid Friesland, geholpen door vele vrijwilligers. Als ledencommissie werken we natuurlijk samen met de beheereenheid. Dit gebeurt door te helpen bij activiteiten van de beheereenheid, mee te denken over activiteiten en het werk van de beheereenheid. We hebben regelmatig overleg en leggen werkbezoeken af. En de medewerkers helpen de ledencommissie weer bij door ons georganiseerde bijeenkomsten en excursies.

In de provincie Fryslân wonen ongeveer 14.500 leden van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten wil graag iedereen betrekken bij de zorg voor natuur, landschap en  erfgoed. Dat kan door lid te zijn (of te worden) van Natuurmonumenten, door als vrijwilliger mee te helpen in het veld of actief te zijn in een ledencommissie. Samen zorgen we voor onze leefomgeving, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten en er kan spelen.

De ledencommissie organiseert ledenbijeenkomsten om met de leden te delen wat er leeft en speelt in de provincie. Hierna volgen verslagen van recente bijeenkomsten en webinars.

 

Verslag veldbezoek Fochteloërveen

Zaterdag 24 september 2022 overzag een 30-tal leden van Natuurmonumenten met eigen ogen dit bijzondere hoogveengebied. Boswachters gaven uitleg over het verschil tussen hoog- en laagveen, de enorme sponswerking en de aanleg van de nieuwe kades. Kortom de opgaven waar ze mee bezig zijn.
Ledencommissie (Lc) Fryslan organiseerde dit veldbezoek samen met de beheereenheid Friesland in het kader van ons noordelijk Lc waterproject van Veen naar Zee. Er zijn ook nog veldbezoeken aan het Norgeresdorpen landschap en de Onlanden. De Lc’s van Groningen en Drenthe organiseren deze bezoeken.

Lees hier het verslag

op weg in het veen

veldbezoek Fochteloerveen

Waterwebinar “van Veen naar Zee”

Op 29 juni 2022 namen een flink aantal leden van Natuurmonumenten in Groningen, Drenthe en Fryslân deel aan dit Waterwebinar. We, de drie noordelijke ledencommissies van Natuurmonumenten, hadden het stroomgebied van het water “van het Fochteloërveen naar de Waddenzee” hiervoor als uitgangspunt genomen.
We hopen dat het webinar wat losmaakte. Heeft u het gemist? Geen nood, we hebben het opgenomen. De link naar de uitzending en de antwoorden op de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld vindt u hieronder.

  • Bekijk hier de opname van het webinar van Veen naar Zee.
  • Lees hier de vragen gesteld tijdens het webinar en de antwoorden daarop.

Ledenbijeenkomst Hegewiersterfjild

Zaterdagochtend 2 april jl. organiseerde de ledencommissie de jaarlijkse ledenbijeenkomst. Na twee korte presentaties over wat er allemaal speelt en leeft in dit natuurgebied en de formele Friese Natuurmonumenten ledenvergadering, stond een stevige wandeling langs het vernieuwde uitkijkpunt, door het veld en langs de vogelkijkhut op het programma.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Hegewiersterfjild

Vogels in het Hegewiersterfjild