Ledencommissie Friesland

De ledencommissie Fryslân bestaat per januari 2021 uit zes ledenvertegenwoordigers. De Friese ledenvertegenwoordigers vormen samen met de ledenvertegenwoordigers van de andere regio’s de ledenraad van de vereniging Natuurmonumenten. De ledenraad denkt en praat mee over de hoofdlijnen van het beleid, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. Alle leden van de ledencommissies van de vereniging zijn vrijwilligers. De Ledencommissies hebben als taak om de leden te vertegenwoordigen en de betrokkenheid van leden en belangstellenden bij de vereniging te bevorderen.

Ledencommissie

Onze werkwijze
De ledencommissie Fryslân wil de voelsprieten van de vereniging in de provincie zijn. Om onze rollen goed te kunnen vervullen zoeken we actief contact met de leden in Fryslân en vragen we naar hun meningen en ideeën over diverse onderwerpen. De ledencommissie wil graag de leden en potentiële leden bereiken om hen te informeren en in gesprek te gaan over onderwerpen die Natuurmonumenten aangaan.

Bijeenkomsten
We leggen contact met de leden door bijeenkomsten te organiseren. Bijeenkomsten over een thema met uitwisseling van gedachten, vragen en antwoorden. En zo mogelijk gevolgd door een excursie in een van de gebieden van Natuurmonumenten. Eén keer per jaar is er een formele Friese ledenbijeenkomst. Dan stellen we kandidaat-ledenvertegenwoordigers voor. Bij voldoende steun worden zij door de leden benoemd voor een periode van vier jaar. Ook bespreken we het jaarverslag van de ledencommissie.

Klankbordgroep
Om leden te raadplegen hebben we een klankbordgroep. De ledencommissie legt hen een paar keer per jaar per mail een aantal vragen voor; vragen die actueel zijn voor het beleid van Natuurmonumenten. In 2020 stelden wij vragen over een mogelijke “vleestax” en biologische landbouwproducten, over beleving van de natuur in “corona-tijd” en over de informatievoorziening over beleid.
Vind je het leuk om met ons mee te denken. Geef dan je e-mailadres door aan onze secretaris Liesbeth Meijer via  [email protected] onder vermelding van “deelname klankbordgroep”.

Nieuwsflits
De Friese leden  informeren we met een digitale Nieuwsflits. Hierin berichten we over activiteiten en bijeenkomsten van de ledencommissie, nieuws uit de Friese gebieden van Natuurmonumenten en nieuws uit de ledenraad. Wil je deze Nieuwsflits ook ontvangen? Geef dan je e-mailadres door aan de ledenservice via dit www.natuurmonumenten/contact met de vermelding `Nieuwsflits Ledencommissie Fryslân’.

Ontmoetingen
We ontmoeten leden en belangstellenden ook bij publieksactiviteiten die de medewerkers van Natuurmonumenten organiseren. Activiteiten zoals het Slotplaatsfestival of de OERRR Wilde Buitendag. Wij helpen daar een handje bij.  Dat zijn momenten dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wij zijn natuurlijk ook aanspreekpunt voor de leden van onze provincie.

Samenwerken voor Friese natuur, landschap en erfgoed
Natuurmonumenten zorgt in Fryslân voor een verrassend gevarieerd palet aan gebieden. Zo zijn er bijvoorbeeld het eilandje Griend in het Waddengebied, de Lionserpolder (een weidevogelgebied), het Lycklamabos in Gaasterland, het landgoed De Slotplaats en het Fochteloërveen (het grootste hoogveengebied in Europa). Totaal meer dan 10.000 hectare natuur. 

Het beheer van deze gebieden wordt uitgevoerd door medewerkers van Natuurmonumenten in de beheereenheid Friesland, geholpen door vele vrijwilligers. Als ledencommissie werken we natuurlijk samen met de beheereenheid. Dit gebeurt door te helpen bij activiteiten van de beheereenheid, mee te denken over activiteiten en het werk van beheereenheid. We hebben regelmatig overleg en leggen werkbezoeken af. En de medewerkers helpen de ledencommissie weer bij door ons georganiseerde bijeenkomsten en excursies.

In de provincie Fryslân wonen ongeveer 14.500 leden van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten wil graag iedereen betrekken bij de zorg voor natuur, landschap en  erfgoed. Dat kan door lid te zijn (of te worden) van Natuurmonumenten, door als vrijwilliger mee te helpen in het veld of actief te zijn in een ledencommissie. Samen zorgen we voor onze leefomgeving, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten en er kan spelen.

Ledencommissie Fryslân in beeld

De ledencommissie bestaat per januari 2021 uit zes ledenvertegenwoordigers.

Vrijwilliger worden bij de Ledencommissie Fryslân van Natuurmonumenten?

De Ledencommissie in Fryslân zoekt versterking met name vanuit de regio's Zuid west  en Noord.

Draag je de natuur en het landschap van Fryslân een warm hart toe?  Vind je het leuk om samen met  anderen van onze groep een specifieke taak op je te nemen. Bijvoorbeeld het organiseren van een excursie, een themabijeenkomst, een webinar of het maken van een kleine enquete. Of wil je meedenken over onderwerpen waar Natuurmonumenten landelijk mee bezig is via de Ledenraad? En schrik je niet van het kritisch doorlezen van beleidsnota’s en notities? 

Dat kan door je aan te sluiten bij de Ledencommissie. Wij vormen de vertegenwoordiging van de Friese leden in de Ledenraad van Natuurmonumenten. Onze commissie bestaat nu uit een groep van 6 enthousiaste vrijwilligers, afkomstig uit verschillende delen van de provincie.

Omdat we op dit moment geen vrijwilligers hebben vanuit de regio's Zuidwest en Noord Fryslân zoeken we speciaal versterking uit die regio's.

Natuurlijk wil je eerst iets meer weten over het werk van de ledenvertegenwoordiging. Kom je vrijblijvend eens oriënteren. Stuur een mailtje naar onze contactpersoon. Liesbeth Meijer l[email protected]

Rozenkransjes, loodgrijze bovistjes, grazers en wadvogels: allemaal deel van het grotere geheel

Op 25 september bezochten Friese leden het eiland Schiermonnikoog. De ledencommissie
Fryslân had daar, samen met de boswachters, een fietsexcursie georganiseerd.

Lees hier de impressie van deze Friese ledenexcursie Schiermonnikoog

7 April: Ledenbijeenkomst Fryslȃn

Vogels, vlinders en veen, allemaal biodiversiteit

Een geslaagde digitale ledenbijeenkomst met een verhaal over biodiversiteit door Koos Biesmeijer.

In de ledenbijeenkomst van 7-04-2021 benoemden de Friese leden twee nieuwe ledenvertegenwoordigers, Harm Buchholtz en Michiel van Veen. Vertelde Arjen Kok, medewerker beleid van Natuurmonumenten (NM) iets over de plannen van de het bedrijf Tennet en het ministerie om een kabel aan te leggen van het windpark op de Noordzee naar de Eemshaven. Het meest milieuvriendelijke alternatief hiervoor is een route via de Eems. Echter het ministerie heeft hier niet voor gekozen, maar wil dwars door de oostpunt Schiermonnikoog en de Waddenzee. Natuurmonumenten is samen met de Waddenvereniging en Milieufederatie Groningen gestart met actie om dit onzalige plan te keren.

Vervolgens nam Koos Biesmeijer, vicevoorzitter en secretaris van Natuurmonumenten, wetenschappelijk directeur van Naturalis en van huis uit ecoloog ons mee naar de wondere wereld van biodiversiteit waarin Nederland kampioen biodiversiteitverlies is.

Op het menu stonden: biodiversiteit wat is dat , waarom is het belangrijk, wat zijn de trends en welke acties zijn nodig en mogelijk.

Op verschillende momenten in zijn boeiende presentatie kregen we als deelnemers vragen en keuzes voorgelegd en ging hij in op vragen. Dit leverde al met al een bijzonder interessante en leerzame, soms vermakelijke, soms sombere maar gelukkig ook soms hoopvolle sessie op over een complex onderwerp.

Lees hier het hele verslag.

Jaarplan 2021

Elk jaar maakt de Ledencommissie een jaarplan. Welke zaken gaan we oppakken, waar willen we een trekkersrol in vervullen en waar kunnen we meer ondersteunend zijn.

Lees hier het jaarplan.

Activiteiten en bijeenkomsten

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo