Ga direct naar inhoud

Activiteiten en bijeenkomsten lc Limburg en De Kempen

De ledencommissie Limburg en de Kempen organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor haar leden, steeds op een andere locatie in onze regio. De onderwerpen van die bijeenkomsten zijn altijd gerelateerd aan een actueel thema bij Natuurmonumenten en/of de regio. Zowel leden als niet leden die geïnteresseerd zijn in de natuur en in het werk van Natuurmonumenten zijn welkom. Bezoekers van deze bijeenkomsten hebben de mogelijkheid om hun mening betreffende een actueel onderwerp te geven.

Ledencommissie Limburg

Jaarvergadering

De ledencommissie Limburg en De Kempen nodigt je uit voor haar jaarvergadering 2023.

Datum:           zaterdag 20 mei 2023

Locatie:         Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, 6039 RV Stramproy https://www.nieuwvosseven.nl/

Programma
13.00 uur        zaal open, ontvangst met koffie en vlaai
13.30 uur        aanvang vergadering
15.00 uur        uiterlijk einde vergadering
15.15 uur        wandeling onder begeleiding van een boswachter van Natuurmonumenten
16.15 uur        Retour bij Nieuw Vosseven en mogelijkheid voor een drankje (voor eigen rekening)

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter Thomas van Gemert
  2. Verslag van de vorige jaarvergadering van 14 mei 2022
  3. Behandeling van het jaarverslag 2022
  4. Mededelingen vanuit de ledenraad -->Campagne 2023: Water
  5. Jaarplan voor de rest van 2023 van de Ledencommissie
  6. Herverkiezing van Jeannette Hommes. Jeannette heeft haar eerste termijn van 4 jaar als lid van de ledencommissie achter de rug. De vergadering wordt gevraagd haar opnieuw voor een tweede periode van 4 jaar te benoemen.
  7. Benoeming 3 nieuwe leden ledencommissie Limburg & De Kempen.

De ledencommissie bestaat uit maximaal 7 leden, zij hebben stemrecht bij de ledenraadsvergaderingen die tweemaal per jaar worden gehouden. Momenteel zijn er 3 vacatures in de ledencommissie.

Rob van der ZonMichel ten Hacken en Robin Berkelmans zijn momenteel kandidaat lid van de Ledencommissie Limburg en de Kempen.  Wij vragen de vergadering in te stemmen met de benoeming van Rob van der Zon, Michel ten Hacken en Robin Berkelmans als lid van Ledencommissie Limburg en de Kempen

8.   Afscheid van Thomas van Gemert als voorzitter en lid van de ledencommissie. Sander Nijssen zal Thomas opvolgen als voorzitter.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Lezing:  Waterkwaliteit; hoe schoon is het oppervlakte –en grondwater in De Kempen?

Op 12 april 2023 organiseerde de Ledencommissie Limburg en de Kempen een thema-avond over de kwaliteit van oppervlakte –en grondwater in de Kempen. Deze bijeenkomst vond plaats in het Pre historisch Dorp, te Eindhoven. Hier vind je het verslag van de avond. Ook kun je de PowerPoint (PP) van de spreker van Waterschap de Dommel en de PP van de spreker van NM over waterkwaliteit lezen.

Webinar: Natuurmonumenten en het Limburgs Programma Landelijk Gebied

Op woensdag 29 maart, organiseerde Ledencommissie Limburg en de Kempen een webinar over het Limburgs Programma Landelijk Gebied. De avond stond in het teken van hoe we gericht werken aan natuur, water en klimaat

Programmaleider Gerard de Baaij, Guido Franck, coördinator natuurbeheer in het Geuldal en Robin Peeters, coördinator natuurbeheer in de Weerter- en Budelerbergen namen ons mee in de ontwikkelingen van het Limburgs Programma Landelijk Gebied waar de gebiedsgerichte aanpak onderdeel van uitmaakt. En hoe Natuurmonumenten werkt aan het Programma Stikstofreductie en Natuurherstel. Met een aantal voorbeelden uit het Geuldal en de Weerter- en Budelerbergen lieten ze zien wat dat betekent voor onze Limburgse natuurgebieden.

Het verslag van dit webinar tref je hier.

Ter informatie

Gebiedsnieuwsbrief Kempen~Broek Natuurmonumenten

De gebieden van Natuurmonumenten in Kempen~Broek zijn volop in ontwikkeling. Voor iedereen die op de hoogte wil blijven van actualiteiten is er sinds eind 2022 ook een digitale gebiedsnieuwsbrief.

Samen met partners werkt Natuurmonumenten in Kempen~Broek aan herstel van moerassen, verbetering van bodem en water, (omvorming naar) natuurlijk bos en het verbinden van natuurgebieden. Zo ontstaat geleidelijk aan een robuust, karakteristiek en afwisselend landschap met een grote variatie aan planten en dieren en veel ruimte voor natte natuur. Een gebied waar steeds iets nieuws te ontdekken valt.

Afgelopen tijd zijn verschillende projecten in uitvoering gegaan, die er tevens voor zorgen dat Kempen~Broek straks beter kan functioneren als natuurlijke klimaatbuffer. Meer hierover is te lezen in de eerste edities van de nieuwsbrief, te bekijken via www.nm.nl/kempen-broek/nieuwsbrief.

Geïnteresseerden kunnen zich via deze website ook abonneren en ontvangen dan automatisch het laatste nieuws in hun mailbox. De nieuwsbrief verschijnt regelmatig op basis van actualiteiten. Naast informatie over projecten en werkzaamheden in de terreinen van Natuurmonumenten, zullen ook natuurweetjes aan bod komen.

Nieuwsbrief Geuldal

Samen met partners werkt Natuurmonumenten aan een biodivers en klimaatrobuust Geuldal waar bezoekers kunnen genieten van de natuur en cultuurhistorie. Door water langer vast te houden in het landschap en afstromend water te vertragen, zetten we de natuur in als bondgenoot tegen hoogwateroverlast en verdroging. Aanplant en herstel van bijvoorbeeld heggen en graften (begroeide traptreden in hellingen) komt ook de soortenrijkdom aan planten en dieren ten goede wat tevens een aantrekkelijk landschap oplevert om in te recreëren.

Het Geuldal is volop in beweging. Voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de actualiteiten is er nu een digitale nieuwsbrief.

Op dit moment laat Natuurmonumenten oude drainagesystemen verwijderen uit het Geuldal waardoor grondwater minder snel wordt afgevoerd. Vanuit Natuurkracht werken we samen met andere natuur—en milieuorganisaties aan het inspireren van burgers, ondernemers en overheden om de natuur in te zetten tegen hoogwateroverlast. Daarnaast zijn er rondom de Volmolen te Epen verschillende ontwikkelingen om de molen beter beleefbaar te maken én zoeken we nieuwe vrijwilligers. Meer over al deze onderwerpen is te lezen in de eerste nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven en automatisch het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?

Lees meer over de nieuwsbrief en abonneer je via deze link: digitale nieuwsbrief Geuldal.

Sociale kuddes in Kempen Broek

Op 26 november 2022 organiseerde de ledencommissie in samenwerking met boswachters van Natuurmonumenten en kuddebeheerders van Stichting Taurus een excursie in Kempen-Broek.

Klik hier voor het verslag.

Waterkwaliteit. Hoe schoon is ons oppervlaktewater in Zuid-Limburg?

Op 22 oktober organiseerde de ledencommissie een themamiddag over dit onderwerp in Maastricht. Hier tref je het verslag.

Jaarvergadering en excursie Brunssummerheide 14 mei 2022

De jaarvergadering gevolgd door een excursie op de Brunssummerheide was druk bezocht. Hier treft u het verslag en hier het jaarverslag 2021.

Wennen aan de wolf

Ontdek alles over het leven van de wolf in Nederland en in de Kempen. Tijdens de online lezing en 2 excursies op de Groote Heide in april 2022 kwamen de belangrijkste aspecten van de wolf aan de orde: waar komt de wolf vandaan, hoe leeft de wolf, hoe kan je sporen herkennen, hoe is de situatie in de Kempen en wat betekent de terugkeer van de wolf in ons land? Hier treft u het verslag.

In contact met ledencommissie Limburg en De Kempen?

Heb je vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk of de activiteiten van LC Limburg en De Kempen neem dan contact met ons op [email protected]