Activiteiten en bijeenkomsten lc Limburg en De Kempen

De ledencommissie Limburg en de Kempen organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor haar leden, steeds op een andere locatie in onze regio. De onderwerpen van die bijeenkomsten zijn altijd gerelateerd aan een actueel thema bij Natuurmonumenten en/of de regio. Zowel leden als niet leden die geïnteresseerd zijn in de natuur en in het werk van Natuurmonumenten zijn welkom. Bezoekers van deze bijeenkomsten hebben de mogelijkheid om hun mening betreffende een actueel onderwerp te geven.

Ledencommissie Limburg

Jaarvergadering 2020 ledencommissie Limburg en De Kempen

De geplande jaarvergadering op 4 april 2020 is in verband met het coronavirus geannuleerd. De jaarvergadering wordt dit jaar digitaal gehouden in het najaar. Alle leden van Natuurmonumenten in ons gebied ontvangen per email een agenda en de weblinks naar de bijbehorende stukken.  Op de agenda staat het volgende:

  • verslag van de vorige jaarvergadering in 2019. Klik hier voor het verslag.
  • Jaarverslag 2019. Klik hier voor het jaarverslag
  • Verkiezing lid ledencommissie Limburg en De Kempen

Nationaal tuinonderzoek

Natuurmonumenten deed een nationaal tuinonderzoek. Omdat er al zoveel mensen hebben meegedaan, namelijk 43.942 mensen, zijn op 27 mei 2020 de eerste resultaten gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie en de factsheet.

Een verzameling tips om natuur meer de ruimte te geven, staat hier en geïnteresseerden kunnen een gratis actiepakket bestellen met nog veel meer tips en informatie over biodiversiteit in de tuin.

Themabijeenkomst "Een klimaatrobuust Geuldal" Uitleg en excursie vanuit de Volmolen te Epen

De geplande themabijeenkomst op 8 april 2020 is in verband met het coronavirus geannuleerd en wordt verplaatst naar juni 2021. Meer informatie wordt in april/mei 2021 verstrekt.

Thema bijeenkomst : "kansen en bedreigingen voor het Dommeldal ten zuiden van Eindhoven".

Op 13 februari 2020 organiseerde de ledencommissie een ledenbijeenkomst met als onderwerp het Dommeldal ten zuiden van Eindhoven.

Kijk hier voor het verslag, hier voor de gestelde vragen (bijlage 1) en hier voor de voorgelegde stellingen (bijlage 2).

Thema-avond bosbeheer en bomenkapbeleid

De Ledencommissie Limburg en De Kempen organiseerde op 21 oktober 2019 een thema-avond over Bosbeheer en bomenkapbeleid.  

Kijk hier voor het verslag.

Ledenbijeenkomst met thema Wilde Bloemen

Op 20 juni werd een bijeenkomst georganiseerd  voor leden en niet leden in Limburg en De Kempen op landgoed Terworm ter Heerlen.

Thema was "Wilde Bloemen", na een inleiding van een uur volgde een excursie over landgoed Terworm.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Ledenbijeenkomst voor leden NM De Kempen en Dommeldal

Speciaal voor de leden uit het gebied de Kempen en Dommeldal werd op donderdag 13 juni 2019 een ledenbijeenkomst georganiseerd in het CKE gebouw te Eindhoven. Thema van deze bijeenkomst was “de toekomst van ons landschap”, onder andere de uitslag van de landschapsenquête van Natuurmonumenten werd besproken.

Kijk hier voor het verslag, hier voor de samenvatting van de landschapsenquête en hier voor het eindverslag landschapsenquête.

Jaarvergadering 2019

De jaarvergadering 2019 is gehouden op 30 maart 2019 op de Sint Pietersberg in Maastricht. Er waren ongeveer 40 leden aanwezig. De jaarvergadering heeft Jeannette Hommes benoemd tot lid in de Ledencommissie van Limburg. Cindy Weisscher stelde zich voor als kandidaat lid. Ook werd het jaarverslag besproken en dit kon de instemming krijgen van de vergadering. De voorzitter ging tijdens de vergadering in gebiedsverandering van onze ledencommissie. Noord Limburg is onderdeel geworden van de Ledencommissie Noord Brabant. Onze ledencommissie heet nu Limburg en De Kempen en omvat Zuid en Midden Limburg, de Kempen en het Dommeldal. Per 1 april 2019 zal Jos Weijs het voorzitterschap overdragen aan Thomas van Gemert. Jos Weijs wordt penningmeester en Jeannette Hommes de secretaris. Lees hier het concept verslag van de jaarvergadering 2019.   

Na de vergadering hebben wij gewandeld op de Sint-Pietersberg en onder andere de Enci groeve, de Oehoe vallei en hoeve de Lichtenberg bezocht onder de deskundige leiding van Antonie de Beaumont, vrijwillige boswachter van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg.

Jaarverslag 2018

Lees hier meer over het werk van LC Limburg in het afgelopen jaar.

Thema-avond wolven in Limburg

Op 13 februari 2019 was er een bijeenkomst voor leden met als onderwerp “ Wolven in Limburg”. Deze bijeenkomst was in Maastricht en werd bezocht door ongeveer 90 (niet)leden. Peter Voorn, ecoloog van Natuurmonumenten, gaf een zeer inspirerende presentatie.

Met behulp van een PowerPoint informeerde Peter Voorn de aanwezigen over de leefgebieden en de leefgewoonten van de wolf in Europa.

150 jaar geleden werd de laatste wolf gezien in Schinveld.  De laatste jaren zijn er een aantal zwerfwolven met name in de grensstreken van Oost en Zuid Nederland gesignaleerd. Op de Veluwe heeft zich een wolvin gevestigd. Zij verblijft daar al langer dan 6 maanden. Peter Voorn toonde statistieken over het "menu" van de wolf. Dit is bij gevestigde wolven met name edelhert, damhert, ree, zwijnen. Zwerfwolven daarentegen zijn opportunistisch in hun eetgedrag: datgene wat voorhanden is wordt gedood. Dit zijn dan ook vaak schapen. Echter het percentage gedode schapen door wolven op jaarbasis is (nog) laag in Nederland. Honden doden meer schapen. De verwachting is dat de komende jaren het aantal wolven niet of nauwelijks zal toenemen. Wolven hebben een groot natuurgebied nodig om aan voldoende voedsel te kunnen komen. Nederland heeft veel kleine natuurgebieden, is druk bevolkt en heeft veel verkeerswegen. Dit is niet aantrekkelijk voor de wolf om zich te vestigen.

Aan het eind van de avond kon geconcludeerd worden dat het merendeel van de aanwezigen genuanceerd denkt over de komst van de wolf in Limburg. De wolf is welkom echter het is wel van belang dat er beleid wordt ontwikkeld door natuurverenigingen en politici om de aantallen en de (verkeers-)veiligheid beheersbaar te houden. Voorlichting aan verschillende groepen (zoals bijv. schapenhouders, wandelaars met honden) over feiten en preventieve maatregelen is gewenst.

Thema-avond natuur inclusieve landbouw

Op 23 oktober 2018 organiseerde de ledencommissie een avond met als thema natuur inclusieve landbouw te Sittard. Voor de pauze gaf Frank Berendse, emeritus hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie te Wageningen, een lezing. Kirsten Haanraads van Natuurmonumenten verwoordde de visie van NM inzake dit onderwerp. In de paneldiscussie na de pauze participeerden naast Frank Berendse en Kirsten Haanraads ook Harm Kossen van Natuurrijk Limburg en vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving van Sittard die op een of andere manier actief zijn met natuur inclusieve landbouw: Buurderij uit Sittard, Loco uit Maastricht en Voedselbos Haverland.

Informatieavond over insectensterfte

Op 31 mei 2018 organiseerde de ledencommissie Limburg een avond over insectensterfte met daaraan gekoppeld een korte excursie over de Brunssummerheide. De bijeenkomst incl. excursie vond plaats in het Bezoekerscentrum Schrieversheide te Heerlen.

In contact met ledencommissie Limburg en De Kempen?

Heb je vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk of de activiteiten van LC Limburg en De Kempen neem dan contact met ons op [email protected]

logo