Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Activiteiten en bijeenkomsten lc Overijssel

Ledencommissie Overijssel gaat actief in gesprek met leden. Leden ven de e-mailklankbordgroep hebben hun mening kenbaar gemaakt over onder meer het behoud van de korhoenders op de Sallandse Heuvelrug, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de te nemen maatregelen tegen overlast van overzomerende ganzen. Op deze pagina vind je een overzicht van onze aankomende activiteiten en verslagen van verschillende bijeenkomsten.

Ledencommissie Overijssel

Ook meedenken in de leden e-mailklankbordgroep?

Meld je dan nu aan als e-mail klankbordlid. Twee tot vier maal per jaar vragen we jouw mening betreffende natuurbehoud. Heb je belangstelling om deel te nemen aan de digitale klankbordgroep? Geef je op via lc[email protected]

Visie van de klankbordgroep

Hieronder staan visies op bepaalde onderwerpen uit de provincie vanuit de e-mailklankbordgroep.

Behoud korhoenders (april 2011)

De kleine populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug wordt in zijn voortbestaan ernstig bedreigd. Hoewel nog niet geheel duidelijk is wat de oorzaak van de kuikensterfte is, moet Natuurmonumenten zich beraden of en welke instrumenten ingezet moeten worden om het korhoen voor Salland te behouden. Deze raadpleging vond plaats om na te gaan hoe leden denken over behoud van de korhoenders.

Behoud van soorten
Het merendeel van de respondenten vindt dat Natuurmonumenten zich zorgen moet maken over het uitsterven van soorten in het algemeen en dat ze zich moet blijven inzetten, waar mogelijk, voor het behoud van soorten. Dit mede omdat behoud van biodiversiteit van enorm belang is. Zeker in een Natura 2000-gebied als de Sallandse Heuvelrug, topnatuur op Europees niveau.

Onderzoek naar kuikensterfte
Kuikensterfte blijkt uit onderzoek de grootste oorzaak van de achteruitgang te zijn. Het is echter nog niet geheel duidelijk wat de oorzaak van de kuikensterfte is. Onderzoek hiernaar is noodzakelijk, maar Rijk en Provincie stellen daar geen financiële middelen voor beschikbaar wegens bezuinigingen. Vele respondenten vinden dat onderzoek de hoogste prioriteit verdient en dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer daar de nodige middelen voor beschikbaar moeten stellen. Als deskundigen blijven zeggen dat er voldoende kans op behoud is zullen we geld en moeite moeten blijven investeren in het behoud van de korhoenders, aldus het merendeel van de respondenten.

Predatoren afschieten
Kraaien en vossen blijken de overlevingskans van de korhoenkuikens te verkleinen. Een groot deel van de respondenten vindt dat deze predatoren zonodig afgeschoten mogen worden. In de enquete werd niet gevraagd naar andere predatoren als havik en kiekendief.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

In najaar 2009 heeft een raadpleging plaats gevonden van de e-mailklankbordgroep in Overijssel over de Ecologische HoofdStructuur, de EHS.

Daarbij bleek dat het merendeel van de ondervraagden op de hoogte was van de inhoud van de EHS, maar minder betrokkenen (= niet-leden Natuurmonumenten) blijken daar niet of onvoldoende van af te weten. Er schort dus nog iets aan de bekendheid.

De ondervraagden achten het belang van de EHS uitermate groot voor de overleving van de (Nederlandse) natuur. Natuurmonumenten zou meer moeten doen om het belang van de EHS bij de leden en niet-leden duidelijk te maken. Bij ongeveer 70% is de slogan ‘Op de banken voor meer natuur’ niet voldoende bekend.

Over het algemeen vindt men dat Natuurmonumenten aan de realisatie van de EHS topprioriteit moet geven, maar de helft van de ondervraagden vindt dat het niet ten koste mag gaan van investeringen in het beheer van natuur, educatie en voorlichting. Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat boeren, die niet vrijwillig meewerken aan verplaatsing of uitkoop om de EHS te realiseren, mogen worden onteigend.
 Beleid ganzenoverlast

De leden van onze e-mailklankbordgroep zijn geraadpleegd over het beleid van Natuurmonumenten betreffende de overlast, die ganzen tegenwoordig in de natuur opleveren. Het komt er in het kort op neer dat de meeste respondenten het beleid van Natuurmonumenten ondersteunen.

Doden
Het doden van dieren mag, onder bepaalde omstandigheden en na zorgvuldige afweging. Het doden door middel van CO2-gas scoort niet, misschien veroorzaakt doordat weinig bekend is over deze methode. Iedereen gaat akkoord met het weghalen, schudden of prikken van eieren. Overigens kleven ook hieraan forse nadelen; door bij de eieren te komen verstoor je ook andere soorten in het gebied!

Raster
De LC is van mening dat de oplossing zoals die is toegepast in het gebied de Wieden wellicht de beste is. Daar is een tijdelijk raster geplaatst tussen het natuurgebied en het weidegebied, zodat de vogels (tijdens de rui) met hun jongen niet in het weidegebied konden komen. 

Resultaat
Uiteraard heeft dat tot gevolg gehad dat het voedsel minder gemakkelijk voorhanden was voor de ganzen. Het is niet duidelijk of dit sterfte t.g.v. honger heeft veroorzaakt, maar mocht dat wel zo zijn dan is er in dat geval sprake van een zekere vorm van natuurlijke selectie. Het raster is inmiddels weer verwijderd. Of het volgend jaar opnieuw geplaatst wordt zal ongetwijfeld nader besproken worden tussen de natuurbeschermers en de belanghebbende buren.

 

logo