Word lid

Activiteiten en bijeenkomsten lc Zuid-Holland

Om de leden binnen lc Zuid-Holland te informeren en hun meningen te peilen organiseert de ledencommissie bijeenkomsten en activiteiten.

Officiële opening belevenisboerderij Schieveen

23 februari waren commissieleden te gast bij de officiële opening van de belevenisboerderij Schieveen aan de Oude Bovendijk te Rotterdam. Lees hier meer.

Actualisatie groen beleid

Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland is toe aan een actualisatie. Enkele commissieleden hebben de afgelopen maanden – samen met de mensen van de werkorganisatie - meegesproken en meegedacht tijdens de vele bijeenkomsten die door de Provincie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie waren georganiseerd om ideeën uit het veld op te halen. Lees hier meer.

Ledenraadpleging verkiezingsprogramma's 

In maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Sinds de bevoegdheden over het natuurbeleid in 2011 van het rijk naar de provincies zijn overgegaan, bepaalt de provincie in belangrijke mate wat er met de natuur in Zuid-Holland gebeurt. Politieke partijen gaan deze zomer aan de slag met hun verkiezingsprogramma’s. Wat vinden de Zuid-Hollandse leden van Natuurmonumenten belangrijk dat daarin komt? In het voorjaar organiseert de ledencommissie, samen met medewerkers van de werkorganisatie een ledenraadpleging. Lees hier meer.

Wandeling Scheelhoek

Lees hier het verslag van deze wandeling.

Jaarbijeenkomst 17 juni 2017

Lees hier de notulen van deze dag.

Bosenquête

Eind 2016 heeft de ledencommissie een enquête onder haar klankbordgroepleden gehouden met als onderwerp 'Bosaanplant op grote schaal'. Kijk hier voor de uitkomsten.

Wintervogelexcursie

Op zaterdag 28 januari 2017 werd de jaarlijkse wintervogelexcursie georganiseerd. Lees hier een verslag over deze excursie.

Kustontmoeting Zuid-Holland

Op 17 september 2016 vond de Kustontmoeting Zuid-Holland plaats. Lees hier een verslag.

Bezoek aan natuurbegraafplaats

Op 7 september 2016 bezocht een tweetal dc-leden de beoogde Natuurbegraafplaats Heerenduin in Nationaal Park Zuid-Kennemerland (Noord-Holland). Lees hier een verslag over dit bezoek.

Online enquête

In november 2015 werd aan de Zuid-Hollandse leden de volgende vraag voorgelegd : "Wat verwacht u van de ledencommissie?". Nieuwsgierig naar de uitkomsten van deze online enquête, kijk dan hier voor een overzicht.

Meer weten over het actieplan van de ledencommissie naar aanleiding van de uitkomsten kijk dan hier.

Lc-vergaderingen

De leden van de ledencommissie vergaderen als regel zesmaal per jaar. Sommige vergaderingen worden gehouden op het regiokantoor van Natuurmonumenten in Rotterdam. Andere vergaderingen vinden plaats ‘op locatie’, dat wil zeggen in een van de natuurgebieden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland of tijdens een bezoek aan een van de andere natuurbeschermingsorganisaties in de provincie. Tijdens de lc-vergaderingen worden onderwerpen van uiteenlopende aard behandeld. Mocht u meer inhoudelijke informatie willen ontvangen over onze vergaderingen, dan horen wij dat graag.

Ledenraad

De ledencommissie (LC) Zuid-Holland vertegenwoordigt de Zuid-Hollandse leden binnen de vereniging Natuurmonumenten. Ze brengt tijdens de vergaderingen van de Ledenraad de mening van de Zuid-Hollandse leden in bij het bepalen van standpunten en het nemen van besluiten door de Ledenraad.