Activiteiten en bijeenkomsten lc Zuid-Holland

Om de leden binnen lc Zuid-Holland te informeren en hun meningen te peilen organiseert de ledencommissie bijeenkomsten en activiteiten.

Officiële opening belevenisboerderij Schieveen

23 februari waren commissieleden te gast bij de officiële opening van de belevenisboerderij Schieveen aan de Oude Bovendijk te Rotterdam. Lees hier meer.

Actualisatie groen beleid

Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland is toe aan een actualisatie. Enkele commissieleden hebben de afgelopen maanden – samen met de mensen van de werkorganisatie - meegesproken en meegedacht tijdens de vele bijeenkomsten die door de Provincie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie waren georganiseerd om ideeën uit het veld op te halen. Lees hier meer.

Wat kwam er uit de ledenraadpleging natuurbeleid Provincie Zuid-Holland?

In maart 2019 zijn er Provinciale Staten verkiezingen. De provincies zijn, sinds de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid in 2011 grotendeels van het rijk naar hen is overgegaan, van groot belang voor het werk van Natuurmonumenten. Voor de Ledencommissie Zuid-Holland was dit reden genoeg de mening van de Zuid-Hollandse leden te peilen over zaken die voor Natuurmonumenten van belang zijn en waar de provincie ‘over gaat’. In de eerste helft van juni is een enquête uitgezet. De uitkomsten hiervan worden gebruikt in de contacten die Natuurmonumenten heeft met de provinciale politici. Dankzij deze uitkomsten kunnen standpunten nog nadrukkelijker namens de Zuid-Hollandse leden worden ingenomen.

Ben je geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten, kijk dan hier voor de volledige uitkomst of lees hier de samenvatting.

Ben je politiek actief?

Eerder stuurden de Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties de programmacommissies van de verschillende partijen een Zevenpuntenplan om zich door te laten inspireren bij het opstellen van de partijprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Ben je zelf lid van een politieke partij en ben je van plan mee te denken met een partijprogramma? Graag geven we input mee! Neem voor tips contact met ons op via [email protected].

Of zie voor inspiratie hier de brief die Natuurmonumenten naar de programmacommissies stuurde met de resultaten uit de enquete.

Wandeling Scheelhoek

Lees hier het verslag van deze wandeling.

Jaarbijeenkomst 17 juni 2017

Lees hier de notulen van deze dag.

Bosenquête

Eind 2016 heeft de ledencommissie een enquête onder haar klankbordgroepleden gehouden met als onderwerp 'Bosaanplant op grote schaal'. Kijk hier voor de uitkomsten.

Wintervogelexcursie

Op zaterdag 28 januari 2017 werd de jaarlijkse wintervogelexcursie georganiseerd. Lees hier een verslag over deze excursie.

Kustontmoeting Zuid-Holland

Op 17 september 2016 vond de Kustontmoeting Zuid-Holland plaats. Lees hier een verslag.

Bezoek aan natuurbegraafplaats

Op 7 september 2016 bezocht een tweetal dc-leden de beoogde Natuurbegraafplaats Heerenduin in Nationaal Park Zuid-Kennemerland (Noord-Holland). Lees hier een verslag over dit bezoek.

Online enquête

In november 2015 werd aan de Zuid-Hollandse leden de volgende vraag voorgelegd : "Wat verwacht u van de ledencommissie?". Nieuwsgierig naar de uitkomsten van deze online enquête, kijk dan hier voor een overzicht.

Meer weten over het actieplan van de ledencommissie naar aanleiding van de uitkomsten kijk dan hier.

Lc-vergaderingen

De leden van de ledencommissie vergaderen als regel zesmaal per jaar. Sommige vergaderingen worden gehouden op het regiokantoor van Natuurmonumenten in Rotterdam. Andere vergaderingen vinden plaats ‘op locatie’, dat wil zeggen in een van de natuurgebieden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland of tijdens een bezoek aan een van de andere natuurbeschermingsorganisaties in de provincie. Tijdens de lc-vergaderingen worden onderwerpen van uiteenlopende aard behandeld. Mocht u meer inhoudelijke informatie willen ontvangen over onze vergaderingen, dan horen wij dat graag.

Ledenraad

De ledencommissie (LC) Zuid-Holland vertegenwoordigt de Zuid-Hollandse leden binnen de vereniging Natuurmonumenten. Ze brengt tijdens de vergaderingen van de Ledenraad de mening van de Zuid-Hollandse leden in bij het bepalen van standpunten en het nemen van besluiten door de Ledenraad.