Ga direct naar inhoud

Referendum over statutenwijziging vereniging

Het bestuur en de ledencommissies van Natuurmonumenten hebben in 2018 hard gewerkt aan het moderniseren van de verenigingsstructuur, met als doel dat Natuurmonumenten midden in de samenleving en tussen de leden staat. Een onderdeel van het moderniseren van de verenigingsstructuur is dat we geen ‘districtscommissies’ en ‘districtsafgevaardigden’ meer hebben, maar ledencommissies en ledenvertegenwoordigers. Ook hebben we nu een ledenraad in plaats van een verenigingsraad. De statutenwijziging die daarvoor nodig was is unaniem aanvaard.

Roodborst

Uitslag referendum

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten zijn de wijzigingen via een aankondiging in ons verenigingsorgaan PUUR Natuur en deze uitgebreider toelichting op de website, voorgelegd aan alle leden. De statutenwijziging die nodig was door de wijziging van de verenigingsstructuur is unaniem aanvaard. De 21 leden die deelnamen aan het referendum hebben zich voor de wijziging uitgesproken.

Bekijk hier de huidige statuten van de vereniging

De aangepaste wijzigingen in artikel 2, 21 en 22 worden hieronder toegelicht.

Artikel 2

Artikel 2 luidt nu:

“De vereniging heeft ten doel het behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het bijzonder die, bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet. Dit geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de mens.

Haar streven is mede gericht op:

a. het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap;

b. het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het beschermen van de stilte;

c. het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.”

De Monumentenwet bestaat niet meer. Daarom heeft de verenigingsraad besloten de verwijzing naar die wet te schrappen. En de term ‘monumenten van geschiedenis en kunst’ wordt vervangen door het nu meer gebruikte begrip ‘cultureel erfgoed’.

De nieuwe tekst van artikel 2 wordt na die wijziging:

“De vereniging heeft ten doel het behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met het zich daarop bevindende cultureel erfgoed. Dit geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de mens.

Haar streven is mede gericht op:

a. het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap;

b. het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het beschermen van de stilte;

c. het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.”

Artikel 21

Artikel 21 luidt nu:

“a. Tot wijziging der statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen vergadering van de verenigingsraad, waarin tenminste tweederde der districtafgevaardigden aanwezig is.

b. Een voorstel tot wijziging der statuten is aangenomen indien het tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

c. Is het vereiste aantal districtsafgevaardigden niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering van de verenigingsraad bijeengeroepen, welke tweede vergadering ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige districtsafgevaardigden het voorstel kan aannemen, mits met tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen.”

De verenigingsraad heeft besloten de termen ‘verenigingsraad’ en ‘districtsafgevaardigden’ te vervangen door ‘ledenraad’ en ‘ledenvertegenwoordigers’, om het belang van leden voor de vereniging te benadrukken.

De nieuwe tekst van artikel 21 wordt na die wijziging:

“ a. Tot wijziging der statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen vergadering van de ledenraad, waarin tenminste tweederde der ledenvertegenwoordigers aanwezig is.

b. Een voorstel tot wijziging der statuten is aangenomen indien het tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

c. Is het vereiste aantal ledenvertegenwoordigers niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering van de ledenraad bijeengeroepen, welke tweede vergadering ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige ledenvertegenwoordigers het voorstel kan aannemen, mits met tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen.”

Artikel 22

Artikel 22 luidt nu:

“a. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot statutenwijziging.

b. De verenigingsraad benoemt één of meer natuurlijke of rechtspersonen tot vereffenaars.

c. Bij liquidatie moeten de belangen van het personeel op zo goed mogelijk wijze worden geregeld.

d. De vereffenaars zullen de onroerende zaken van de vereniging aanbieden aan de Staat der Nederlanden, zulks met de verplichting om daartegenover het eventuele nadelig saldo tussen de overige activa en passiva der vereniging voor zijn rekening te nemen en om de terreinen als bedoeld in artikel 2 van deze statuten die in eigendom of bezit der vereniging zijn, zoveel mogelijk ongeschonden te bewaren.

Weigert de Staat der Nederlanden onder deze voorwaarden de onroerende zaken van de vereniging te aanvaarden, dan worden zij onder gelijke verplichtingen aangeboden hetzij aan één of meer gelijkgerichte rechtspersonen, hetzij aan één of meer publiekrechtelijke lichamen, een en ander te bepalen door de vereffenaars.”

De verenigingsraad heeft besloten ook in dit artikel ‘verenigingsraad’ te wijzigen in  ‘ledenraad’. Daarnaast wordt een wijziging doorgevoerd die de Belastingdienst verplicht heeft gesteld om in aanmerking te komen voor aanwijzing als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze aanwijzing is nodig om in aanmerking te komen voor bepaalde belastingvoordelen.  Zo hoeft een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen voor het goede doel. De Belastingdienst stelt verplicht dat in het geval van ontbinding van de vereniging de onroerende zaken alleen aan een andere ANBI worden aangeboden.

De nieuwe tekst van artikel 22 wordt na die wijziging:

“Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot statutenwijziging.

b. De ledenraad benoemt één of meer natuurlijke of rechtspersonen tot vereffenaars.

c. Bij liquidatie moeten de belangen van het personeel op zo goed mogelijk wijze worden geregeld.

d. De vereffenaars zullen de onroerende zaken van de vereniging aanbieden aan de Staat der Nederlanden, zulks met de verplichting om daartegenover het eventuele nadelig saldo tussen de overige activa en passiva der vereniging voor zijn rekening te nemen en om de terreinen als bedoeld in artikel 2 van deze statuten die in eigendom of bezit der vereniging zijn, zoveel mogelijk ongeschonden te bewaren.

Weigert de Staat der Nederlanden onder deze voorwaarden de onroerende zaken van de vereniging te aanvaarden, dan worden zij onder gelijke verplichtingen aangeboden hetzij aan één of meer gelijkgerichte algemeen nut be­ogende instellingen met een soortgelijk doel als de vereniging, hetzij aan één of meer publiekrechtelijke lichamen met een soortgelijke doelstelling, een en ander te bepalen door de vereffenaars.”